Р Е Ш Е Н И Е 89/14.5.2012г.

                                              

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на деветнадесети април  две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:

         Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 39 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод исковата молба от „Мобилтел” ЕАД против И.Н.З. *** с правно основание чл. 422 ГПК във връзка с чл. 415 ГПК. В молбата се твърди, че въз основа на сключен между "Мобилтел" ЕАД и ответника договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги № З0355156 от 16.05.20089г., за периода от 14.12.2008г. до 13.02.2009г. е било извършено изпълнение от страна на дружеството. Ответницата обаче не е заплатил възникналите задължения в сроковете съгласно договора и Общите условия на „Мобилтел" ЕАД в размер на 200.28лв. От страна на „Мобилтел" ЕАД е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр. дело № 1340 по описа за 2011г. на Районен съд- Карнобат. В хода на заповедното производство и в срока по чл. 414, ал.2 от ГПК е подадено възражение срещу заповедта за изпълнение от страна на ответника. Предвид на изложеното е направено искане  да се приеме за установено по отношение на ответницата, че последният дължи на ищеца „Мобилтел" ЕАД, ЕИК 131468980, сума в общ размер 200.28лева, съставляваща  главницата по  договора, както и законната лихва върху сумата начиная от датата на подаване на заявлението-23.11.2011г.  до   окончателното изплащане на задължението, и направените в заповедното производство разноски. Представя писмени доказателства.

В с.з. процесуалният представител на ищеца не се явява, но депозира писмена молба, с която направи искане да се постанови неприсъствено решение, в случай че са налице предпоставките за това.

В срока по чл. 131 ГПК ответницата не е депозирала писмен отговор. Не се явява в съдебно заседание, не изпраща представител. Не е направено искане делото да се гледа в нейно отсъствие.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното.

На 15.12.2008г. страните са подписали договор 30355156, по силата на който „Мобилтел” ЕАД предоставя на ответницата услуги чрез своя електронна съобщителна мрежа съгласно общите условия на оператора за срок от две години. Видно от представена данъчна  фактура     0168511780   от   16.01.2009г.    сумата дължима от ответницата по договора за периода 14.12.2008г.-13.01.2009г. е 95.82лв. По фактура №0169989451 от 16.12.2009г. сумата дължима от ответницата по договора за периода 14.01.2009г.-13.02.2009г. е 104.46лв.

По делото не са представени доказателства посочените суми да за погасени от ответната страна.

На 14.11.2011г. ищецът инициирал заповедно производство като е подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК. По заявлението е образувано ч.гр.д. 1340/2011г. по описа на Районен съд Карнобат, по което е издадена Заповед № 1050 / 15.11.2011г.., с която е разпоредено на ответницата да заплати на кредитора сумата от сумата от 200.28 лв. /двеста лв. и 28 ст. / за неизплатени фактури за ползвани далекосъобщителни услуги, ведно със законната лихва, начиная от 14.11.2011 г. до изплащане на вземането, както и сумата от 65 лв. /шестдесет и пет лева/ разноски по делото, от които 25 лева /двадесет и пет лева/ за образуване на дело и 40 лв. /четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78 ал. 8 от ГПК във връзка с Наредба № 1 /изм. и доп. – ДВ бр. 2 от 09.01.2009 г/. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Предвид така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

   Съгласно чл. 238, ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли иска. За да постанови неприсъствено решение обаче на страните трябва да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и  искът да е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства или вероятно е неоснователен с оглед на направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

С разпореждане от 03.02.2012г и определение  от 19.03.2012г., съдът е указал на страната последиците от неподаването на отговор и неявяването й в съдебно заседание, без да е направила искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие. Препис от посочените съдебни актове са били получени от ответницата, поради което съдът приема, че е налице първата предпоставка.

Въз основа на събраните писмени доказателства съдът намира, че между страните е налице договор, съгласно който ищецът е предоставил посочените далекосъобщителни услуги, но ответната страна не е изпълнила насрещното си задължение по него-а именно да заплати цената за получените услуги съобразно договореното. Видно от представените писмени доказателства, неоспорени от ответника, задължението по договора възлиза на сумата от 200.28 лв.

Горното пък дава основание на съда да приеме, че предвид представените доказателства искът касателното претенцията за вземане по договора за предоставяне на далекосъобщителни услуги е и вероятно основателен, т.е. налице са условията за неприсъствено решение.

Досежно претенцията да се приеме за установено, че съществува вземането на ищеца в частта на присъдените със заповедта съдебно-деловодни разноски съдът намира искането недопустимо, тъй като разноските не съставляват вземане по смисъла на чл. 422 от ГПК и не могат да бъде предмет на производството по този иск. Произнасяне по искането за присъждане на направените от заявителя разноски по издаване на заповедта за изпълнение се дължи в заповедното производство. Такъв иск е допустим за установяването само на вземанията, които са предмет на заповедно производство и срещу които ответникът като длъжник е предявил възражението по чл. 414 от ГПК. Отговорността за разноски е законна последица от уважаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. С подаването на възражение срещу заповедта длъжникът превръща в спорно, претендираното със заявлението вземане в едностранното заповедно производство, което се основава на наличието на материално правоотношение между страните, като само това вземане, но не и разноските, произтичащи от развилото се процесуално правоотношение, може да бъде предмет на установителния иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК.

При този изход на делото ответникът дължи и направените от ищеца съдебно деловодни разноски в размер на 115лева, от които 75лв. държавна такса и сумата от 40лв. юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

        

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответницата И.Н.З. с ЕГН ********** ***, ЧЕ СЪЩЕСТВУВА ВЗЕМАНЕТО на "Мобилтел" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1309, район Илинден, ул. "Кукуш" № 1, ЕИК: 131468980, представлявано от изпълнителните директори Андреас Майерхофер, личен паспорт № Н04134273, издаден на 14.02.2002 г. от властите на Австрия и Пламен Василев Петров, ЕГН ********** по Заповед № 1050 / 15.11.2011г., издадена по ч.гр.д. 1340/2011г. по описа на Районен съд Карнобат, в размер на сумата от 200.28 лв. /двеста лв. и 28 ст. / за неизплатени фактури за ползвани далекосъобщителни услуги, ведно със законната лихва, начиная от 14.11.2011 г. до изплащане на вземането

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на "Мобилтел" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1309, район Илинден, ул. "Кукуш" № 1, ЕИК: 131468980, представлявано от изпълнителните директори Андреас Майерхофер и Пламен Василев Петров против И.Н.З. с ЕГН ********** ***, в частта, с която се иска да се приеме за установено по отношение на ответницата, че съществува вземането на ищеца по Заповед № 1050 / 15.11.2011г., издадена по ч.гр.д. 1340/2011г по описа на Районен съд Карнобат, за сумата от 65 лв., представляващи съдебно-деловодни разноски и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 75/2012г. по описа на КРС в тази му част.

ОСЪЖДА И.Н.З. с ЕГН ********** *** да заплати на "Мобилтел" ЕАД,  със седалище и адрес на управление: гр.София 1309, район Илинден, ул. "Кукуш" № 1, ЕИК: 131468980, представлявано от изпълнителните директориАндреас Майерхофер, личен паспорт № Н04134273, издаден на 14.02.2002 г. от властите на Австрия и Пламен Василев Петров, ЕГН **********, сумата от 115лева съдебно-деловодни разноски.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: