О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 271 / 11.5.2012г. гр. Карнобат

 

         Димитър Маринов, съдия-докладчик по гр.д. № 124/2012 г. по описа на КРС, в днешното си закрито съдебно заседание сложих на разглеждане настоящото гражданско дело  и установих следното : 

         С настоящата си искова молба ищците Р. и С. Г.   са предявили срещу Х.К.Д.  иск по чл. 128 от СК с който моли съдът да постанови решение с което да им определи като баба и дядо на малолетното дете Радостин П.Г. режим на лични отношения с това дете.

 Съдът е счел, че така подадената молба се явява редовна и на основание чл. 131 ал.1 от ГПК е изпратил препис от нея ведно с приложенията към същата на горепосочения ответник  Х.К.Д.  за да направи писмен отговор по същата в същия посочен в разпоредбата преклузивен срок.  С отговора си ответника Х.Д.   е направил възражение по смисъла на чл. 119 ал.3  от ГПК – за неспазена местна подсъдност от ищците по делото по повод на предявения от тях горепосочен иск  , като твърди, че с оглед на горепосочената разпоредба делото е неподсъдно на Районен съд Карнобат  а е подсъдно на съда по постоянния адрес  на ответника съгласно и в изпълнение на разпоредбата на чл. 105 от ГПК  , който ответник съгласно приложените ксерокопия на личната му карта  е с постоянен адрес при подаването на исковата молба в гр. Бургас   и затова компетентен да разгледа спора по същество е Бургаския Районен съд  . Поради същата причина този ответник моли делото да бъде прекратено и да бъде изпратено за разглеждане от компетентния съд – Бургаски  районен съд.

Ищците   са посочили в исковата си молба като местно компетентен съд по техния правен спор с ответника Х.Д. ***   – Районен съд Карнобат. . Същите обаче неправилно са определили постоянния адрес на ответника Д.  към момента на подаване на исковата молба , че е град Карнобат и оттам неправилно са определили и  местната подсъдност като са посочили , че местно подсъден да  разгледа правния спор  е Районен съд Карнобат . Това те са направили в противоречие на разпоредбата на чл. 105 от ГПК  която посочва, че тяхната молба е компетентна да се разгледа и респективно е подсъдна на районния съд  по постоянния адрес или седалището на ответника . В случая не е приложима друга разпоредба на ГПК установяваща друга , различна от сочената от ответника местна подсъдност  , тъй като видно от приложеното към отговора на исковата молба доказателство – ксерокопие на личната карта на ответницата Д. - за постоянен адрес на същата    , като в този случай настоящия съд намира, че местно компетентен да разгледа настоящата молба се явява Районен съд Бургас  , тъй като ответника е с адрес – постоянен в гр. Бургас  .

Затова КРС – настоящия съд намира , съобразно горепосочената разпоредба на чл. 105 от ГПК  , изключваща приложението на другите разпоредби на  ГПК касаещи местна подсъдност и родовата такава , че не е компетентен да разгледа настоящото дело с оглед така предявената молба , като КРС намира , че същата молба  е подсъдна на Районен съд Бургас   , който съд се явява родово и местно  компетентен да я разгледа , а такъв не се явява Районен съд Карнобат . Затова и КРС на основание чл. 118 ал.1 от ГПК  намира , че така подадената молба  не следва да се разглежда от него , тъй като тя не му е подсъдна, като на основание чл. 118 ал.2 от ГПК делото следва да се изпрати на Районен съд Бургас    по компетентност за разглеждането й, след като производството по делото бъде прекратено .  

         Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

          Прекратявам производството по  гр.д. № 124 / 2012 г. по описа на КРС.

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 118 ал.2 във връзка с ал.1 от ГПК настоящото  гражданско дело № 124 / 2012 г. да се изпрати на Районен съд Бургас   по компетентност.

         НАСТОЯЩОТО определение може да се обжалва с частна жалба пред БОС в частта му за прекратяване на производството в 7-дневен срок, считано от съобщаването на заинтересованата страна- ищците Р.З.Г. и С.П.Г.     след внасянето на съответната държавна такса  , като препис от настоящото определение да се изпрати на същите.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: