РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 07.05.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 829/2011

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Г.Г.Г.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 07.05.2012г.
Карнобатският районен съдР Е Ш И :


ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Г.Г. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на БНП П. П. Ф. ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С. ж.к. М. * , Бизнес парк С. сгр. 14 със законен представител Л. Л. П. и с процесуален представител адвокат Н.Х. *** оф. 2 парична сума в размер на 1 280, 18 лв. представляваща главница с включена надбавка по чл. 2 от договора за кредит за покупка на стоки и услуги № CREX – 01742852 от 14.02.2008 година , както и отделно обезщетение за забава върху горепосочената непогасена главница в размер на 246, 35 лв. по чл. 19 от Закона за потребителския кредит дължимо се за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит - 15.05.2009 година до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение за горепосоченото задължение № 474 от 16.06.2011 година по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 597 / 2011 г. по описа на КРС – 15.06.2011 година , както и отделно законовата лихва върху същата главница от 1280, 18 лв. начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума № 474 от 16.06.2011 година по ч.гр.д. № 597 / 2011 г. по описа на КРС – 15.06.2011 година до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта на направените от същото дружество - ищец съдебни разноски в размер на 130, 53 лв. по заповедното производство .
ОСЪЖДА Г.Г.Г. с ЕГН ********** *** да заплати на БНП П. П. Ф. ЕАД ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление гр. С. ж.к. М. * , Бизнес парк С. сгр. 14 със законен представител Л. Л. П. сумата от 70, 67 лв. представляваща направените от него по настоящото дело съдебни разноски .

 

2

Гражданско дело No 430/2012

Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

 

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Решение от 07.05.2012г.