Р Е Ш Е Н И Е 84/4.5.2012г.                               

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на дванадесети април  две хиляди и дванадесета година

в публично заседание в състав:              

Председател: Мариела Иванова

 

секретар Г.М. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 3 по описа за 2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.М.М. с ЕГН ********** ***, *представлявана от кмета на общината Г. К. искове с правно основание чл. 344,ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ да се признае за незаконно уволнението на ищцата, извършено с акт за прекратяване на трудовото правоотношение №73/10.11.2011г. и се отмени, да се възстанови ищцата на заеманата от нея длъжност „Старши счетоводител” в Общинска администрация Сунгурларе и се осъди Община Сунгурларе да заплати на ищцата сумата от 3727.92лв, представляваща обезщетение за оставянето й без работа поради това уволнение, считано от 10.11.2011г. до възстановяването й на работа, но за не повече от шест месеца., ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Т.М.М. с ЕГН ********** ***  за присъждане на съдебно деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                            Районен съдия: