РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 12.04.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1403/2011

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

ГОПЕТ ТРАНС ЕООД

ЕТ ЛЪКИ ЕС ЗДРАВКО ВАСИЛЕВ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 12.04.2012г.
Карнобатският районен съд
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА ЕТ “ Л. – Е. – З. В. “ ЕИК 102126810 със седалище и адрЕ. на управление гр. С. , обл. Б. ул. “Възраждане “ № 12 представлявано от З. К. В. с ЕГН ********** да заплати на “ Г. Т. “ ЕООД с ЕИК 831689341 със седалище и адрЕ. на управление област С., Община Столична село Казичене, Бивш стопански двор складова база на Г. ЛОГИСТКС представлявано от Петър Лилков Петров и със съдебен адрЕ. на същото дружЕ.тво- гр. гр. С. бул. Витоша № 146 вх. Б ет. 6 – адв. Д.Е.П. САК , ЮридичЕ.ка кантора РАШЕВ И ПАРТНЬОРИ сумата от 4 224 лв. с включен ДДС представляваща дължимото се от него неизплатено задължение –навло по сключен между тях договор за международен превоз и извършен вследствие на него международен превоз на товари на ответника , която сума е обективирана в приложената фактура № 0000114251 от 10.05.2011 година , ведно с претендираната мораторна лихва в размер на 192, 52 лв. дължима се за периода от 10.06.2011 година до датата на предявяването на исковата молба в КРС – 17.11.2011 година , ведно със законната лихва върху горепосочената главница , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд Карнобат – 17.11.2011 година до окончателното й изплащане, както и сумата от 624, 96 лв. представляваща направените от “ Г. Т. “ ЕООД съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК .

 

2

Гражданско дело No 1540/2011

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

КОХ-И-НООР ХЕМУСМАРК АД

БАЛКАНПЛАСТ ЕООД

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 12.04.2012г.
Карнобатският районен съд
Р Е Ш И:

ОСЪЖДА “ Б. “ ЕООД със седалище и адрес на управление село П. , Община С. , обл. Б.ка ул. “А. С. “ № 9 представлявано от управителя Ч.Г.Ж. да заплати на “ К. – И – Н. Х. “ АД със седалище и адрес на управление със седалище и адрес на управление гр. Б. ж.к. С. СПЗ ул. Я. К. № 30 представлявано от изпълнителния Директор В.Н.С. и със съдебен адрес на същото дружество- гр. Б. ул. Цар Симеон І № 70 ет. 1 апартамент десен сумата от 8785, 80 лв. представляваща дължимите се от него неизплатени задължения по договор за покупко- продажба на полимери сключен между тях на дата 19.08.2010 година , която сума е обективирана във фактури: фактура № 0001000674 от 22.10.2010 година , фактура № 0001000675 от 22.10.2010 година, фактура № 0001000680 от 10.11.2010 година , фактура № 0001000689 от 7.12.2010 година и фактура № 0001000690 от 10.12.2010 година , ведно със законната лихва върху главницата от 8785, 80 лв. посочена по- горе , начиная от 01.12.2011 г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 1052 лв. представляваща направените от “ К. – И – Н. Х. “ АД съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК .