П Р О Т О К О Л

 

05.04.2012 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На пети април две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                  

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1. П.Т.

                                                                                 2. В.К.

 

Секретар ……………………Д.С.............................................

Прокурор................................Щ.П...........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ………

Частно наказателно дело номер.........3….....по описа за.........2012.....година

На именното повикване в ....................11.00.............................часа се явиха:

Осъденият К.С.Г. /Г./, редовно призован не се явява.

Явява се назначеният му служебен защитник - адв. Р..

За Районна Прокуратура се явява прокурорът П..

 Постъпила е молба, вх. №  от 03.04.2012г. от осъдения К.С.Г. /Г./, с която моли съда делото да се гледа в негово отсъствие.

Прокурорът П. – да се даде ход на делото.

Адв. Р. – Запознати сме с искането на прокуратурата. Да се даде ход на делото, въпреки, че не е изтекъл предвидения от закона срок съм съгласен делото да се гледа днес.

Съдът

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Постъпило е предложение от КРП, което е с правно основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК, който предлага на КРС да се произнесе с определение по затруднението свързано с тълкуването и съответно с изпълнението на наказанието на К.С.Г. /Г./ с ЕГН ********** ***.

Прокурорът – Г-н председател, молим за Вашето становище на основание чл. 414, ал.1, т.1 от НПК, с възникнало съмнение във връзка с тълкуване на постановеното определение № 14 от 18.01.2012г. на КРС  по ЧНД № 3/2012 година по описа на КРС. Поддържам направеното искане, като моля съдът да извърши тълкуване на горепосоченото наложено наказание на К.С.Г. /Г./. Моля да изтълкувате определението по ЧНД № 3/2012 година. Няма да соча доказателства.

Адв. Р. – Считам, че искането на районна прокуратура е  основателно. Няма да соча доказателства и нямам искания.

СЪДЪТ

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

ПРОЧИТА писмените доказателства по делото.

Предвид становището на страните и като намира, че делото е изяснено от фактическа и правна страна,съдът

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

ДАВА ДУМАТА ЗА СЪДЕБНИ ПРЕНИЯ.

Прокурорът П. - Уважаеми г-н съдия, поддържам направеното предложение за тълкуване на определението. С определение № 14 от 18.01.2012г. на КРС  по ЧНД № 3/2012 година по описа на КРС, влязло в законна сила на 02.02.2012г.  Карнобатският районен съд на основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК е определил на К.С.Г. /Г./ с ЕГН ********** *** наказание в размер на две години Лишаване от свобода по НОХД № 93/1977г. по описа на КРС, НОХД № 103/1998г. по описа на Районен съд Котел, НОХД № 85/2002г. по описа на КРС, НОХД № 73/2002 година по  описа на КРС  и НОХД № 40/198 година по описа на КРС.

         На основание чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС е определил първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му най- тежко наказание от две години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор.

На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК е определил  на лишения от свобода К.С.Г. /Г./ с ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание от Две години лишаване от свобода по НОХД № 114/2001год. по описа на РС-Котел, по НОХД № 168/2001год. по описа на КРС, НОХД №  1301/2001год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 711/2000год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 876/2001год. по описа на РС-Ст.Загора, по НОХД № 1060/2003год. по описа на РС-Сливен, по НОХД № 175/2003год. по описа на РС-Котел, по НОФХД № 1680/2005год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 161/2005год. по описа на КРС, по НОХД № 121/2006год. по описа на КРС, по НОХД № 216/2011год. по описа на КРС и по НОХД № 446/2011год. по описа на КРС.

На основание чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС е определил на осъдения К.С.Г. /Г./ първоначален „строг” режим на изтърпяване на така определеното му най-тежко наказание от две години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор.

На основание чл. 24 от НК е увеличил така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода К.С.Г. /Г./ от две години лишаване от свобода с допълнително една година лишаване от свобода.

На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК е определил на К.С.Г. /Г./ с ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание от три години лишаване от свобода по НОХД № 605/2008год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 125/2007год. по описа на РС-Котел, отменено с ВНОХД № 348/2008год. по описа на ОС-Сливен и по НОХД № 104/2008год. по описа на РС-Котел.

На основание чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС е определил на осъдения К.С.Г. /Г./ първоначален „строг” режим на изтърпяване на така определеното му най-тежко наказание от две години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор.

На основание чл. 25 ал.2 от НК КРС е приспаднал от така определеното общо най- тежко наказание на Г./ Г./ от три години лишаване от свобода по горепосочените присъди.

 Така постановеното и влязло в сила определение на КРС създава затруднения и съмнения, свързани с тълкуването му с оглед  привеждането ми в изпълнение.

 В тази връзка КРС следва да изтълкува в три групи ли са групирани наложените  на К.С.Г.  /Г./ общи наказания;  към датата на постановяване на определението на КРС бил ли е лишен от свобода К.С.Г. /Г./, предвид посоченото в диспозитива на определението; техническа грешка ли е изписването на годината 1977 г. по НОХД № 93 по описа на КРС и като се има предвид че в справката за съдимост е посочено НОХД № 93/1997 година по описа на КРС и като се има предвид годината на раждане на К.С.Г.; да се посочи следва ли да се счита, че увеличеното общо най- тежко наказание по втората група следва да се търпи при първоначален строг режим, което да се търпи в затвор, като се има предвид обстоятелствената част на определението; следва ли да се счита за техническа грешка посоченото в диспозитива на определението общо най- тежко наказание в третата група в частта на определения първоначален режим; следва ли да се счита, че от наложените по трите групи общи и увеличено по втората група най- тежки наказания лишаване от свобода следва да се приспадне изтърпените наказания лишаване от свобода по посочените НОХД в трите групи, като се има предвид обстоятелствената част на определението.

Адв. Р. – Уважаеми г-н съдия подкрепям искането на КРП за тълкуване на горепосоченото определение. Моля да се произнесете с определение, тъй като това е в интерес на подзащитния ми.

          Съдът счете делото за изяснено и се оттегли на тайно съвещание за 

постановяване на определението си.

        

 

 

        

     СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

С влязлото в законна сила определение № 14 от 18.01.2012г. на КРС  по ЧНД № 3/2012 година по описа на КРС, съдът НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК е определил на лишения от свобода К.С.Г. /Г./ с ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХДела № 93/1977год. по описа на КРС, НОХД № 103/1998год. по описа на РС-Котел, по НОХД № 85/2002год. по описа на КРС, по НОХД № 73/2002год. по описа на КРС и по НОХД № 40/1998год. по описа на КРС.

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС съдът е определил на осъдения К.С.Г. /Г./ първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му най-тежко наказание от две години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор.

Освен това на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК съдът е определил на лишения от свобода К.С.Г. /Г./ с ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание от ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА по НОХД № 114/2001год. по описа на РС-Котел, по НОХД № 168/2001год. по описа на КРС, НОХД №  1301/2001год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 711/2000год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 876/2001год. по описа на РС-Ст.Загора, по НОХД № 1060/2003год. по описа на РС-Сливен, по НОХД № 175/2003год. по описа на РС-Котел, по НОФХД № 1680/2005год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 161/2005год. по описа на КРС, по НОХД № 121/2006год. по описа на КРС, по НОХД № 216/2011год. по описа на КРС и по НОХД № 446/2011год. по описа на КРС

НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС съдът е определил на осъдения К.С.Г. /Г./ първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му най-тежко наказание от две години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 от НК съдът е увеличил така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода К.С.Г. /Г./ от две години лишаване от свобода с допълнително ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК съдът е определил на лишения от свобода К.С.Г. /Г./ с ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание от три години лишаване от свобода по НОХД № 605/2008год. по описа на РС-Ямбол, по НОХД № 125/2007год. по описа на РС-Котел, отменено с ВНОХД № 348/2008год. по описа на ОС-Сливен и по НОХД № 104/2008год. по описа на РС-Котел.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т.2, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС съдът е определил на осъдения К.С.Г. /Г./ първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му най-тежко наказание от две години лишаване от свобода, което същият да изтърпи в затвор.

Освен това накрая горепосоченото определение  съдът е приспаднал на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо най-тежко наказание на осъдения Г. /Г./ от три години лишаване от свобода изтърпяното от него наказание лишаване от свобода по горепосочените присъди.

По отношение на същото определение КРП е поискала тълкуването му относно следното:  в три групи ли са групирани наложените  на К.С.Г. /Г./ общи наказания; към датата на постановяване на определението на КРС бил ли е лишен от свобода К.С.Г. /Г./, предвид посоченото в диспозитива на определението; техническа грешка ли е изписването на годината 1977 г. по НОХД № 93 по описа на КРС и като се има предвид че в справката за съдимост е посочено НОХД № 93/1997 година по описа на КРС и като се има предвид годината на раждане на К.С.Г.; да се посочи следва ли да се счита, че увеличеното общо най- тежко наказание по втората група следва да се търпи при първоначален строг режим, което да се търпи в затвор, като се има предвид обстоятелствената част на определението; следва ли да се счита за техническа грешка посоченото в диспозитива на определението общо най- тежко наказание в третата група в частта на определения първоначален режим; следва ли да се счита, че от наложените по трите групи общи и увеличено по втората група най- тежки наказания лишаване от свобода следва да се приспадне изтърпените наказания лишаване от свобода по посочените НОХД в трите групи, като се има предвид обстоятелствената част на определението.

По отношение на искането за тълкуване съдът намира, че горепосоченото определение на КРС следва да се тълкува в следния смисъл:

  1. Наложените на К.С.Г. /Г./  наказания –  и общи такива са групирани в  три групи, точно посочени в определението на  КРС.

2. Към датата на постановяване на същото определение К.С.Г. /Г./ не е бил лишен от свобода.

3. Техническа грешка е, че КРС е посочил в първата група на определените наказания, че НОХД № 93 е по описа на КРС от 1977 година, като следва да се чете че същото НОХД е по описа на КРС от 1997 година.

4. Следва да се счита, че  увеличеното с Една година Лишаване от свобода общо най- тежко наказание на К.С.Г. /Г./ на основание чл. 24 от НК по втората група  наказания следва да се изтърпи от същия на основание чл. 61 т.2 вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим, което наказание същият следва да изтърпи в затвор.

5. Следва да се счита за техническа грешка, посочения в диспозитива  на същото определение размер на определеното общо наказание по третата група по отношение на първоначалния режим на изтърпяване на същото наказание, като следва да се счита, че  същото наказание  е в размер на Три години Лишаване от свобода, което следва да се  изтърпи при първоначален строг режим на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС в затвор.  

6. Следва да се счита, че от наложените в трите посочени групи общи най- тежки наказания Лишаване от свобода на К.С.Г. /Г./: по първа група– Две години лишаване от свобода,  по втора група– Две години Лишаване от свобода, увеличено с една година Лишаване от свобода и по трета група– Три години лишаване от  свобода, следва да се приспаднат изцяло изтърпените наказания Лишаване от свобода по всички горепосочени НОХДела по трите групи.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

 

Определение № 14 от 18.01.2012г., постановено по ЧНД № 3/2012 година по описа на КРС, влязло в законна сила на 02.02.2012г., с което спрямо осъденият К.С.Г. /Г./ с ЕГН ********** *** да се тълкува в смисъл, че:

  1. Наложените на К.С.Г. /Г./  наказания –  и общи такива са групирани в  три групи, точно посочени в определението на  КРС.

2. Към датата на постановяване на същото определение К.С.Г. /Г./ не е бил лишен от свобода.

3. Техническа грешка е, че КРС е посочил в първата група на определените наказания, че НОХД № 93 е по описа на КРС от 1977 година, като следва да се чете че същото НОХД е по описа на КРС от 1997 година.

4. Следва да се счита, че  увеличеното с Една година Лишаване от свобода общо най- тежко наказание на К.С.Г. /Г./ на основание чл. 24 от НК по втората група  наказания следва да се изтърпи от същия на основание чл. 61 т.2 вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС при първоначален строг режим, което наказание същият следва да изтърпи в затвор.

5. Следва да се счита за техническа грешка, посочения в диспозитива  на същото определение размер на определеното общо наказание по третата група по отношение на първоначалния режим на изтърпяване на същото наказание, като следва да се счита, че  същото наказание  е в размер на Три години Лишаване от свобода, което следва да се  изтърпи при първоначален строг режим на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС в затвор.   

6. Следва да се счита, че от наложените в трите посочени групи общи най- тежки наказания Лишаване от свобода на К.С.Г. /Г./: по първа група– Две години лишаване от свобода,  по втора група– Две години Лишаване от свобода, увеличено с една година Лишаване от свобода и по трета група– Три години лишаване от  свобода, следва да се приспаднат изцяло изтърпените наказания Лишаване от свобода по всички горепосочени НОХДела по трите групи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,45 часа с прочитане определението в присъствието на прокурорът и служебният  защитник на осъденият  К.С.Г. /Г./.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.........................

 

 

 

                                                                                   2..........................

 

 

                                                        СЕКРЕТАР: