Р Е Ш Е Н И Е

№ 41 / 5.4.2012г.                    град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На  четвърти април 2012 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                 2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

НАХД № 117 по описа за 2012 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „Живко Желев 1 – П.И.”, ЕИК 201063137, със седалище и адрес на управление село Екзарх Антимово, ул.Ганчо Хардалов 3, представляван от П.М.И., ЕГН-********** против наказателно постановление70/2012 г. от 28.02.2012 г., издадено от Валери Евтимов Стефанов Началник  Митница Бургас, с което на основание чл. 123, ал.2 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата, стоките предмет на нарушението, а именно – цигари марка „Best Man classic red” /червен цвят/-6 стека /всеки по 10 бр. кутии по 20 къса/; цигари марка „Best Man original blue” /син цвят/-1 стек /10 броя кутии по 20 къса/; цигари марка „CORSAIR king size” /тъмносин цвят/ - 1 стек /10 броя кутии по 20 къса/; цигари марка „Best Man classic red” /червен цвят/ - 2 броя кутии по 20 къса; цигари марка „CORSAIR king size” /тъмносин цвят/ - 9 броя кутии по 20 къса; цигари марка „Best Man” /син цвят/ - 2 броя кутии по 20 къса общо 91 броя кутии цигари, с размер на дължимия акциз 340.80 /триста и четиридесет лв. 80 ст./ лева и лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 /един/ месец в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Екзарх Антимово, общ.Карнобат, обл. Бургас, ул. Г.Хардалов на основание чл.124а, ал.1, във вр. с чл.123, ал.2 от ЗАДС.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган пледира наказателното постановление да бъде потвърдено.

Защитата на жалбоподателя пледира наказателното постановление да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно, издадено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

        Съдът след преценка на доказателствата по делото намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

На 29.09.2011 година полицейски служители на РУП-Карнобат извършват проверка на магазин за хранителни стоки, находящ се в село Екзарх Антимово, общ.Карнобат, обл. Бургас, ул. Г.Хардалов 3, стопанисван от ЕТ „Живко Желев 1 – П.И.”. В хода на проверката в търговския обект под щанда полицейските служители установяват наличие на акцизна стока /тютюневи изделия/ - 91 броя кутии цигари от различни марки, всички без акцизен бандерол върху потребителската опаковка. Акцизът на иззетите горепосочени цигари е 340.80 лева.За което е съставен акт за установяване на административно нарушение № 5/04.01.2012 година. На основание акта е издадено и атакуваното наказателно постановление.

        Както в жалбата си така и в съдебно заседание защитата на жалбоподателя пледира наказателното постановление да бъде отменено изцяло, поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а именно – нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН – не издаване на акта в тримесечния срок. Съдът не споделя това становище на защитата, поради следните съображения: Първоначално производството се развива пред КРП като има образувана преписка ЗМ № 07-498/2011 година. С резолюция от 06.10.2011 година КРП отказва да образува наказателно производство и прекратява горната преписка, като се указва същата да бъде изпратена по компетентност на Митница-Бургас за налагане на административно наказание. Преписката е получена в Митница –Бургас на 12.10.2011 година. Макар и формално самото нарушение да е констатирано, че е извършено на 29.09.2011 г. настоящия съдебен състав намира, че тримесечния срок за административнонаказващия орган започва да тече от датата на получаване на преписката от КРП, а именно – 12.10.2011 година. До тогава административнонаказващия орган няма как да знае, че е извършено административно нарушение от жалбоподателя, тъй като до този момент производството се развива пред КРП.Производството първоначално не е започнало по инициатива на адм.наказващия орган за да се счита ,че тримесечния срок започва да тече от датата на проверката когато е установен нарушителя, а по инициатива на КРП. Поради което съдът не споделя доводите на защитата, че има нарушение на чл.34, ал.1 от ЗАНН,  и разгледа спора по същество.

За изясняване на фактическата обстановка по делото в съдебно заседание бяха разпитани актосъставителката И. и свидетелите Ш. и М.. Актосъставителката И. заявява, че не е присъствала по време на проверката и самия акт за установяване на административно нарушение е издаден въз основа на преписка получена от КРП. Актът е съставен в присъствието на нарушителя и връчен лично. Същото заявяват и свидетелите Ш. и М..

Предвид горното съдът намира, че с действията си жалбоподателят е нарушил разпоредбата на чл.123, ал.2 от ЗАДС, като е държал в стопанисвания от него търговки обект – 91 броя кутии цигари от различни марки без акцизен бандерол върху потребителската опаковка, когато такъв е задължителен. Акцизът на иззетите цигари е с висок размер. При издаване на наказателното постановление административнонаказващия орган е обсъдил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, като съдът намира, че същата норма правилно не е приложена, предвид високия размер на акциза, начина и подбудите на извършване на нарушението.Поради което съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде  потвърдено, като законосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, съдът на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 70/2012 г. от 28.02.2012 г., издадено от Валери Евтимов Стефанов Началник  Митница Бургас, с което на ЕТ „Живко Желев 1 – П.И.”, ЕИК 201063137, със седалище и адрес на управление село Екзарх Антимово, ул.Ганчо Хардалов 3, представляван от П.М.И., ЕГН-********** на основание чл. 123 ал.2 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата, стоките предмет на нарушението, а именно – цигари марка „Best Man classic red” /червен цвят/-6 стека /всеки по 10 бр. кутии по 20 къса/; цигари марка „Best Man original blue” /син цвят/-1 стек /10 броя кутии по 20 къса/; цигари марка „CORSAIR king size” /тъмносин цвят/ - 1 стек /10 броя кутии по 20 къса/; цигари марка „Best Man classic red” /червен цвят/ - 2 броя кутии по 20 къса; цигари марка „CORSAIR king size” /тъмносин цвят/ - 9 броя кутии по 20 къса; цигари марка „Best Man” /син цвят/ - 2 броя кутии по 20 къса общо 91 броя кутии цигари, с размер на дължимия акциз 340.80 /триста и четиридесет лв. 80 ст./ лева и лишен от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 1 /един/ месец в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Екзарх Антимово, общ.Карнобат, обл. Бургас, ул. Г.Хардалов на основание чл.124а, ал.1, във вр. с чл.123, ал.2 от ЗАДС.

ОСЪЖДА ЕТ „Живко Желев 1 – П.И.”, ЕИК 201063137, със седалище и адрес на управление село Екзарх Антимово, ул.Ганчо Хардалов 3, представляван от П.М.И., ЕГН-********** да заплати сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: