О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 210 / 5.4.2012г.Г.

                                         05.04-2012г.,гр.Карнобат

 

   КАРНОБАТСКИЯТ районен съд,                                                      ІІ състав

На   пети април   две хиляди и дванадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА ………………………

гражданско дело № 305  по описа за 2012г. за да се произнесе, установи  следното:

        Предявената молба е с правно основание чл. 165, ал.3, 4 от СК, вр. чл. 130, ал.3  от СК.

         Производството по делото е образувано по повод  молба на В.С.М. с ЕГН  ********** ***, в качеството й на настойник на  поставената под пълно запрещение  М.С.Ж. с ЕГН ********** в Дом за възрастни хора с деменции, находящ с.С.***************.Молителката твърди, че  поставената под пълно запрещение е в много лошо  здравословно състояние и не може да  се обслужва сама, на легло е и се нуждае от допълнителни грижи както и средства за консумативи за обслужването и Съвета по настойничество взе решение да продаде  имотите ,  които поставената под пълно запрещение притежава в съсобственост с останалите наследници на  покойните наследодатели – С. П. Г., б.ж. на  с.****, починал *****., Д. С. ***, починала на 03.12-1982г., Н. С. П. , б.ж. на с.*********** и П. С. Г. , б.ж. на К.****, починал на 30.06-2011г.,описани подробно в молбата, находящи се в землището на с.Ч.**.Твърди, че  с евентуално получената сума от продажба на притежаваната от поставената под пълно запрещение  - 1/3 идеална част от същите имоти , ще успеят да  обезпечат и подпомагнат М.Ж. , като получената сума  бъде внесена в личната й  банкова сметка , ***.Моли съдът  да издаде разрешение , с което  да бъде разрешено на  настойник  В.С.М. с ЕГН  ********** ***, да продаде притежаваната от М.С.Ж. с ЕГН ********** -*/3 ид.част  от следните недвижими имоти , находящи се в землището на с.************* :1. нива от 41,100 дка  в м.Жечова  дол, имот № ***, 2. нива от 42,789 дка  в м.Бештепе , имот № ***  и 3. нива от 14,099 дка  в м.Герена , имот № ****.Представя доказателства.

От събраните по делото доказателства, съдът намира молбата за неоснователна и счита, че следва да бъде оставена без уважение по следните съображения :  Съдът счита, че   задължението на настойника е да се грижи за поставената под  запрещение и за всеки разход  да дава отчет пред настойническия съвет, по аргумент на чл. 164, ал.3 от СК, а по делото липсват  твърдения или доказателства за невъзможност на настойника да полага нужните на поднастойния му грижи- а именно да задоволява  ежедневните  консумативи за обслужването.Съдът счита, че  при невъзможност  на настойника да се грижи  за запретеното лице , той подлежи на освобождаване от настойнически  функции – по аргумент на чл. 160, ал.1 от СК.Като компонент  на невъзможността  за полагане на грижи е и финансовото обезпечаване нуждите на запретеното лице, за което съществува възможност  за вид  осигурително плащане с оглед  установената диагноза.

Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал.3 от СК –„Извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти , с движими вещи чрез формална сделка и с влогове , както и с ценни книги , принадлежащи на детето, се допуска  с разрешение на районния съд  по настоящия адрес , ако разпореждането не противоречи на интереса  на детето”. При разпореждане с имущество на лице под настойничество се прилагат  съответно чл. 130 , ал.3 и 4  , изречение първо  от СК .

Към молбата приложено решение на настойнически съвет, което  съдържа само описание на недвижими имоти, описани по-горе.

Съдът счита, че съгласно чл. 535 ГПК в настоящото охранително производство, съдът  е задължен  служебно  да провери дали са налице условията за издаване на  искания охранителен акт , обаче няма задължение да събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени от молителя.

Съдът констатира, че с молбата не се представят доказателства, от които да се направи точна преценка  дали  имената, изписани в молбата   като М.С.Ж. с ЕГН ********** и  имената на  поставеното под запрещение лице – М.С. К. с ЕГН ********** , както и  посочено в удостоверения за наследници, приложени и представени, са имена на едно и също лице, за което се твърди, че поставено под запрещение  и се намира  в Дом за възрастни хора  с деменция в с***************.От друга страна,  в случая  не се представят доказателства, от които да е видно, че притежаваната  идеална част от поставеното под пълно запрещение лице е индивидуализирана, за  които се твърди, че тя е  титуляр на същите имоти, поради което съдът и счита, че  невъзможно да се даде исканото разрешение, дори и да са налице предпоставки за това.

Съдът счита, че  в случая е задължително посочване на търговската банка , в която се намира банковата сметка на запретената, в противен случай  не е ясно къде и за какви суми  съответно  може да се теглят  парични средства.

Съдът счита, че  за да бъде изпълнена  функцията на настоящото производство и действително гарантирани права на запретената, съдът  следва да разреши  сделката при условие , че  нейният настойник  не разполага с достатъчно средства за да осигури издръжката на  поставената под пълно запрещение, който настойник , съгласно чл. 164 , ал.3 от СК , е длъжен  да се грижи за запретения , да управлява имуществото му и да го представлява пред трети лица „ а доказателства в тази насока не се представят.При това положение съдът намира молбата за неоснователна и счита, че следва да бъде отхвърлена.

      Мотивиран от горното, съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

       ОТХВЪРЛЯ молбата на В.С.М. с ЕГН  ********** ***, в качеството й на настойник на  поставената под пълно запрещение  М.С.Ж. с ЕГН ********** в Дом за възрастни хора с деменции, находящ се в с.С.****************, с която моли съдът  да издаде разрешение , с което  да бъде разрешено на  настойник  В.С.М. с ЕГН  ********** ***, да продаде притежаваната от М.С.Ж. с ЕГН ********** -*/3 ид.част  от недвижими имоти , находящи се в землището на*************** :1. нива от 41,100 дка  в м.Жечова  дол, имот № ****, 2. нива от 42,789 дка  в м.Бештепе , имот № ****  и 3. нива от 14,099 дка  в м.Герена , имот № ****, останали в наследство след смъртта на  наследодателите – С. П. Г., б.ж. на  с.*****, починал на 25.10-1975г., Д. С. ***, починала на 03.12-1982г., Н. С. П. , б.ж. на с.******, починал на 22.12-1995г. и П. С. Г. , б.ж. на К., починал на 30.06-2011г., с правно основание чл. 165, ал.3, 4 от СК, вр. чл. 130, ал.3  от СК .

       Определението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от молителката, че е изготвено.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ  :