РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.03.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 376/2011

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ЕОС МАТРИКС ООД

И.И.К.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Определение от 22.03.2012г.
 

2

Гражданско дело No 31/2012

Издръжка

В.К.П.

К.В.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 22.03.2012г.
К.ският районен съд

Р Е Ш И:
ОСЪЖДА К.В.П. с ЕГН ********** *** / ул. З. З. № 83 / да заплаща на непълнолетното си дете В.К.П. , родено на *** год. по 140 лева ежемесечна издръжка, начиная от 13.01.2012 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, която издръжка да се получава от И.Д.Г. с ЕГН ********** ***, в качеството й на майка и законна представителка на същото непълнолетно дете В.К.П. с ЕГН**********, като ОТХВЪРЛЯ същата претенция в останала й част до пълния й предявен размер от 200 лв. като неоснователна и недоказана.
ОСЪЖДА К.В.П. с ЕГН ********** *** / ул. З. З. № 83 / да заплаща на непълнолетното си дете В.К.П. , родено на *** год. по 140 лева ежемесечна издръжка за минало време – за периода от 13.01.2011 година до датата на предявяването на исковата молба в КРС – 13.01.2012 година , ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, начиная от 13.01..2012 година , която издръжка да се получава от И.Д.Г. с ЕГН ********** ***, в качеството й на майка и законна представителка на същото непълнолетно дете В.К.П. с ЕГН**********, като ОТХВЪРЛЯ същата претенция в останала й част до пълния й предявен размер от 150 лв. като неоснователна и недоказана.
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ОСЪДИТЕЛНА ЧАСТ за присъдени издръжки за бъдеще и минало време на основание чл. 242 ал.1 от ГПК .
ОСЪЖДА К.В.П. с ЕГН ********** *** / ул. З. З. № 83 / да заплати на И.Д.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 81, 50 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.
ОСЪЖДА К.В.П. с ЕГН ********** *** / ул. З. З. № 83 / да заплати на Държавата държавна такса в размер на 403, 20 лева, както и държавна такса от по на 5 лева за издаване на всеки един изпълнителен лист за горепосочените суми, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

3

НЧХД No 183/2011

НЧХД

П.А.А.

Г.Т.Т.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Присъда от 22.03.2012г.
Г.Т.Т.
 

4

НОХД No 17/2012

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ

С.Д.М.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Присъда от 22.03.2012г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.195, ал.1, т. 3, т. 4, предл. второ, т.7, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.28 от НК го

О С Ъ Ж Д А:

НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а, ал.1 от НК намалява така наложеното наказание с 1/3 и постановява да изтърпи наказание от ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода при първоначален “строг” режим на изтърпяване на наложеното му наказание в затвор, съгласно чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, във вр. с чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.68, ал.1 от НК наказанието в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода, наложено с определение № 181/09.12.210 г., с което се одобрява споразумение по НОХД № 506/2012 г. на РС-гр.Карнобат да се изтърпи отделно.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното наказание на подс. С.М., което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затвор.
ОСЪЖДА подсъдимият С.Д.М., ЕГН-**********,*** 5, в момента в Затвора Бургас да заплати на ощетеното юридическо лице „Роси” ЕООД, чрез представителя му В.С.К. сумата от 128 лева /сто двадесет и осем лева/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 23.10.2011 година до окончателното изплащане на сумата.
ОТНЕМА на основание чл. 53, ал.1, б.”а” от НК в полза на държавата - 1 бр. отвертка, която след влизане на присъдата в сила да бъде унищожена, поради ниска стойност.

С.Д.М.
 

5

НОХД No 120/2012

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

П.С.П.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 22.03.2012г.
П.С.П.
На осн.чл. 343б, ал.1 чл. 11, ал. 2 от НК, чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.І-во от НК на обв. П.С.П. се опр. наказ. „ПРОБАЦИЯ” при сл.проб. мерки: - задълж. рег. по нас. адрес , с явяв. и подп. на обв. пред проб.служ. при период. 2 пъти седм. за срок от2г.; - задълж. период.срещи с проб. служ. за срок от 2г.;- 250 ч. годишно безвъзм. труд в полза на общ. за срок от 2 год. На осн. чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се опр. и наказ. лишаване от право да управл. МПС за срок от 1г.,