РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 06.03.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 901/2011

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД ГРАД СОФИЯ

С.Р.Г.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 06.03.2012г.
Карнобатският районен съд


Р Е Ш И :


ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Р.Г. с ЕГН ********** *** Й. В. № 34 , че същият в качеството му на кредитополучател по договор за потребителски кредит № 4475910018 от дата 16.07.2009 година дължи на Т. Б. А. К. ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С. ул. Д. Х. № 52-54 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961 със законен представител В. А. Г. с ЕГН ********** в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството и с пълномощник и процесуален представител юрисконсулт И.А.Т. с ЕГН ********** в качеството му на кредитодател по същия договор парична сума в размер на 334, 58 лв. представляваща главница от неизплатени месечни вноски по т. 8 от раздел ІІІ от същия договор за кредит за покупка на стоки , както и отделно обезщетение за забава върху горепосочената непогасена главница в размер на сумата от 43, 13 лв. дължима се за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит - 15.01.2011 година до 10.06.2011 година , както и отделно законовата лихва върху същата главница от 334, 58 лв. начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума № 556 от 07.07.2011 година по ч.гр.д. № 706 / 2011 г. по описа на КРС – 06.07.2011 година до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта на направените от същото дружество - ищец по съдебни разноски в размер на 125 лв. по същото заповедно производство .
ОСЪЖДА С.Р.Г. с ЕГН ********** *** Й. В. № 34 да заплати на Т. Б. А. К. ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С. ул. Д. Х. № 52-54 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при МП с ЕИК 121554961 със законен представител В. А. Г. с ЕГН ********** в качеството му на Изпълнителен Директор на дружеството сумата от 175 лв. представляваща направените от него по делото съдебни разноски .
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

 

2

Гражданско дело No 1062/2011

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

М.Т.Я.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 06.03.2012г.
Карнобатският районен съд

Р Е Ш И :
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Т.Я. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД със седалище и адрес на управление Б. ж.к. Победа ул. Ген. В. В. № 3 със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев- Изпълнителен директор на дружеството и с процесуален представител главен юрисконсулт Д.Б.З. парична сума в размер на 1213, 75 лв. представляваща равностойността на ползвани ВиК услуги - доставена , отведена и пречистена вода по издадени фактури за периода от 20.01.2005 година до 24.04.2011 година с отчетен период по фактури от 09.11.2004 г. до 24.03.2011 година ,ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 1213, 75 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение № 527 от 17.06.2011 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 646 / 2011 г . в КРС – 16.06.2011 година до окончателното изплащане на вземането .
ОСЪЖДА М.Т.Я. с ЕГН ********** *** да заплати на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД със седалище и адрес на управление Б. ж.к. Победа ул. Ген. В. В. № 3 сумата от 125 лв. представляваща направените от него по делото съдебни разноски .
РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА пред Б.кия окръжен съд в 14- дневен срок, считано от съобщаването му на страните по делото.

 

3

ЧНД No 53/2012

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Х.Н.А.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Определение от 06.03.2012г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАРНОБАТ
 

4

ЧНД No 63/2012

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Х.К.К.

Д.Б.Я.

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Определение от 06.03.2012г.
Д.Б.Я.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на осъдения Д.Б.Я., ЕГН- **********,***. Антимово, общ. Карнобат, обл. Бургаска, ул. ”Ален мак” № 13, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД №
16/2012 година и по НОХД № 63/2006 година-двете по описа на Районен съд-град Карнобат, а именно-лишаване от свобода в размер на три месеца.
НА ОСНОВАНИЕ чл.61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален “строг” режим на изтърпяване наложеното на осъдения Я. наказание, което същият следва да изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.
НА ОСНОВАНИЕ чл.25,ал.3,във връзка с ал.2 от НК приспада изцяло изтърпяното наказание пробация, наложено на осъдения Д.Я. по НОХД № 63/2006 година по описа на Районен съд-град Карнобат, от лишаването от свобода по НОХД № 16/2012 година по описа на Районен съд-град Карнобат, като два дни пробация се зачитат за един ден лишаване от свобода.

 

5

ЧНД No 64/2012

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

А.В.В.

Председател и докладчик: ЗЛАТКО К. КОСТАДИНОВ 

Определение от 06.03.2012г.
А.В.В.
НА ОСН. чл.25, ал.1 вр. счл.23, ал.1 от НК НАЛАГА на осъдения В. ***, най-тежкото наказание измежду определените му по НОХД № 120/2011 г., по НОХД № 154/2011 година –е по описа на РС- Тополовград, по НОХД № 186/2011 г. по описа на РС Елхово, по НОХД № 251/2011 г. по описа на РС Айтос, по НОХД № 256/2011 г., по НОХД № 247/2011 г., по НОХД № 283/2011 г. и по НОХД № 469/2011 година - четирите по описа на КРС, а именно: 1г. и 6 мес. ЛОС. НА ОСН. чл.61, т. 2 от ЗИНЗС определя първонач. „строг” режим на изтърпяване наложеното най-тежко нак., в р/р на 1г. и 6 мес. ЛОС, което да бъде изтърпяно в затвор.НА ОСН.чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА отчасти от наложеното му най-тежко нак. наказанието ЛОС, изтърпяно от осъдения В. по НОХД №№ 186/2011 година по описа на РС-град Елхово, НОХД № 120/2011 г. и НОХД № 154/2011 на РС-град Тополовград и НОХД № 251/2011 година по описа на РС-град Айтос, считано от 30.11.2011г. до влизане в законна сила на настоящото определение,.респективно– до привеждането му в изпълнение.