П Р О Т О К О Л

 

         05.03.2012 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  ІІ    състав

   На пети март  две хиляди и дванадесета година

                   В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

                                      Съдебни заседатели: 1. П.Т.

                                                                        2. С.Ч.

 

  Секретар ……………………Г.М............................................

  Прокурор....................……….Х.К....................................................

         Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….КОЕВА…………....

                   Наказателно общ характер дело номер..529...по описа за.......2011.....година

         На именното повикване в ......................13.30................................часа се явиха:

 

           Подсъдимият К.С.Р., редовно призован, явява се лично и с адв.С. – упълномощен по делото.

           Подсъдимият П.Ч.С., редовно призован, явява се лично и с  адв.К. – упълномощен по делото.

           Подсъдимият С.И.Р., редовно призован, явява се лично и със служебен защитник адв.Л.Т..

                  За Районна Прокуратура се явява прокурорът К..

           СВИДЕТЕЛИТЕ И.А.Х.,  И.А.Х., А.И.Х.,  Р.М.Х.,  Р.М.Н.,  Г. Р. Д., Й.М.Й., Я.Г.Г., А.А.А. редовно призовани се явяват лично. Не се явява свидетелката Ф.А.Х. – редовно призована.

                    Вещото лице  С.Н.Н., редовно призован, се явява лично.  

ПРОКУРОРЪТ К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.: Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Да се даде ход на делото.

        

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

Сне се самоличността на подсъдимите, както следва:

К.С.Р. – роден на ***г***, , с постоянен и настоящ адрес *** ЕГН **********.

П.Ч.С. – роден на ***г***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** ЕГН **********.

 ПРОКУРОРЪТ К.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ.С.: Няма да правя отводи но състава на съда и секретаря и прокурора.

АДВ.К.: Няма да правя отводи но състава на съда и секретаря и прокурора.

АДВ.Т.: Няма да правя отводи но състава на съда и секретаря и прокурора.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р.: Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ С.: Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

 

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ:

 

ПРОКУРОРЪТ прочете обвинителния акт.

 

ПРОКУРОРЪТ К.: Г-жо съдия, на основание чл. 384, ал. 1 от НПК постигнахме споразумение, което Ви представям в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

        АДВ.С.: Г-жо председател, на основание чл. 384, ал.1 от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение за решаване на делото, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

        АДВ.К.: Г-жо председател, на основание чл. 384, ал.1 от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение за решаване на делото, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         АДВ.Т.: Г-жо председател, изразявам съгласие на основание чл. 384, ал.1 от НПК, за решаване на делото, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Подсъдимият К.Р.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

Подсъдимият П.Ч.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

АДВ.Т.: подписът в споразумението за съгласие за разглеждане на делото по реда на чл.381 и сл. от НПК е мой.

 СЪДЪТ,

                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА   доказателствата по  досъдебно производство № 124/2006 г. на РУП  Карнобат.

 ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

Освобождава свидетелите и вещото лице.

     ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ–  Х.  К. – зам.районен прокурор при РП – Карнобат;

ПОДСЪДИМ  – К.С.Р., с ЕГН **********,***, с постоянен и настоящ адрес ***,  

ЗАЩИТНИК на К.С.Р. - адвокат М.С.,***, с адрес ***, упълномощен по делото

ПОДСЪДИМ – П.Ч.С. с ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***,  .

ЗАЩИТНИК на П.Ч.С. - адв.К.К. ***,упълномощен по делото

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК на подс.С.И.Р.

         - адв.Л.Т. ***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.384 вр.чл.381 от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Подсъдимият К.С.Р. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по  чл.325, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно: за  това,  че на 07.04.2006г. в тъмната част на денонощието, в с. Д., общ. К., в съучастие, като извършител с лицата П.Ч.С., ЕГН ********** и С.И.Р., ЕГН ********** ***, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – гонили по улиците в селото с лек автомобил марка “Опел Астра” модел – комби, лицата И.А.Х., ЕГН ********** *** и И.А.Х., ЕГН ********** ***, произвели изстрели срещу тях с пушка, отправили псувни и закани за убийство, срещу тях с думите “****”, размахвали бухалки,като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

    2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. Подсъдимият К.С.Р. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 339, ал.1  от НК , а именно: за  това,  че на 07.04.2006год в гр. К. придобил и до 08.04.2006год.в дома си находящ се в гр. К., на ул.“А.Д.” № 14 държал огнестрелно оръжие – ловна, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка марка „GULSAN” sok.1/2, № TS870, кал.12, с фабричен № *** турско производство, без да има надлежно разрешение за това.

4. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

5. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият К.С.Р. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

    6. За посоченото в т.3 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият К.С.Р. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

7. На осн.чл.23 от НК на подсъдимият К.С.Р. се определя най-тежкото наказание между наложените му по горе наказания в т.5 и т.6 ,а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца;

8. Подсъдимият П.Ч.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.325, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно: за това,  че на 07.04.2006г. в тъмната част на денонощието, в с. Д., общ. К., в съучастие, като извършител с лицата С.И.Р., ЕГН ********** и К.С.Р., ЕГН ********** ***, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – гонили по улиците в селото с лек автомобил марка “Опел Астра” модел – комби, лицата И.А.Х., ЕГН ********** *** и И.А.Х., ЕГН ********** ***, произвели изстрели срещу тях с пушка, отправили псувни и закани за убийство, срещу тях с думите “****”, размахвали бухалки, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

9. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

10. Подсъдимият П.Ч.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 339, ал.1 пр.”второ”  от НК , а именно: за  това,  че на 07.04.2006г. в село Д., обл.Б.,държал огнестрелно оръжие – ловна, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка марка „GULSAN” sok. 1/2, № ***, кал.12, с фабричен № ***– турско производство, без да има надлежно разрешение за това.

11.Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

12. За посоченото в т.8 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият П.Ч.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

13. За посоченото в т.10 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият П.Ч.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

14.На осн.чл.23 от НК на подсъдимият П.Ч.С. се определя най-тежкото наказание между наложените му по-горе наказания по т.12 и т.13 ,а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

15. Веществени доказателства - 1бр..ловна, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка марка „GULSAN” sok. 1/2, № *** кал.12, с фабричен №*** – турско производство и 4 бр. концентратори за сачми на ловни патрони,кал.12., да останат към делото до решаване на отговорността спрямо останалите подсъдими.

16.Разноски делото – 40 лв. за балистична експертиза, се възлагат на подсъдимия К.С.Р. и на подсъдимия П.Ч.С. - по 20 лв. за всеки един от тях, като ще бъдат заплатени в 14 дневен срок от одобряване на настоящото споразумение.

 

17. Имуществени вреди – няма.

 

 

 

 

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1.     РАЙОНЕН ПРОКУРОР  Х.К. –_______________

 

 

 

 

2.  ЗАЩИТНИК на подсъдимия К.С.Р. –

                                                         адв. С. – _____________

 

 

3.ЗАЩИТНИК на подсъдимия П.Ч.С.

                                                     АДВ.К. – _____________

 

 

4. СЛ.ЗАЩИТНИК на подсъдимия С.И.Р.

                                                  АДВ.Л.Т. – _____________

 

 

5.ПОДСЪДИМ  К.С.Р.             –______________

 

 

6.ПОДСЪДИМ  П.Ч.С.                        ______________

 

 

 

      

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  :

 

            ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

      

  1. Подсъдимият К.С.Р. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по  чл.325, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно: за  това,  че на 07.04.2006г. в тъмната част на денонощието, в с. Д., общ. К., в съучастие, като извършител с лицата П.Ч.С., ЕГН ********** и С.И.Р., ЕГН ********** ***,извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – гонили по улиците в селото с лек автомобил марка “Опел Астра” модел – комби, лицата И.А.Х., ЕГН ********** *** и И.А.Х., ЕГН ********** ***, произвели изстрели срещу тях с пушка, отправили псувни и закани за убийство, срещу тях с думите “*** размахвали бухалки,като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

    2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. Подсъдимият К.С.Р. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 339, ал.1  от НК , а именно: за  това,  че на 07.04.2006год в гр. Карнобат придобил и до 08.04.2006год.в дома си находящ се в гр. К., на ул.“А.Д.” № ** държал огнестрелно оръжие – ловна, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка марка „GULSAN” sok.1/2, № *** кал.12, с фабричен № ***– турско производство, без да има надлежно разрешение за това.

4. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

5. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият К.С.Р. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца ;

    6. За посоченото в т.3 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият К.С.Р. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

7. На осн.чл.23 от НК на подсъдимият К.С.Р. се определя най-тежкото наказание между наложените му по горе наказания в т.5 и т.6 ,а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

8. Подсъдимият П.Ч.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл.325, ал.2 вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно: за това,  че на 07.04.2006г. в тъмната част на денонощието, в с. Д., общ. К., в съучастие, като извършител с лицата С.И.Р., ЕГН ********** и К.С.Р., ЕГН ********** ***, извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – гонили по улиците в селото с лек автомобил марка “Опел Астра” модел – комби, лицата И.А.Х., ЕГН ********** *** и И.А.Х., ЕГН ********** ***, произвели изстрели срещу тях с пушка, отправили псувни и закани за убийство, срещу тях с думите ***!”, размахвали бухалки, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

9. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

10. Подсъдимият П.Ч.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление по чл. 339, ал.1 пр.”второ”  от НК , а именно: за  това,  че на 07.04.2006г. в село Детелина, обл.Бургаска,държал огнестрелно оръжие – ловна, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка марка „GULSAN” sok. 1/2, № ***, кал.12, с фабричен № ***– турско производство, без да има надлежно разрешение за това.

11.Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

12. За посоченото в т.8 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият П.Ч.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца;

13. За посоченото в т.10 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на подсъдимият П.Ч.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

14.На осн.чл.23 от НК на подсъдимият П.Ч.С. се определя най-тежкото наказание между наложените му по-горе наказания по т.12 и т.13 ,а именно ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от  6 /шест/ месеца  изразяващо се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или  определено от него лице при периодичност- два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от  6 /шест/ месеца  ;

15. Веществени доказателства - 1бр.ловна, едноцевна, гладкоцевна, сгъваема пушка марка „GULSAN” sok. 1/2, № *** кал.12, с фабричен № *** – турско производство и 4 бр. концентратори за сачми на ловни патрони,кал.12., да останат към делото до решаване на отговорността спрямо останалите подсъдими.

16.Разноски делото – 40 лв. за балистична експертиза, се възлагат на подсъдимия К.С.Р. и на подсъдимия П.Ч.С. - по 20 лв. за всеки един от тях,като ще бъдат заплатени в 14 дневен срок от одобряване на настоящото споразумение.

17. Имуществени вреди – няма.

 

ОСЪЖДА подсъдимите  К.С.Р. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** и   П.Ч.С.  с постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** ЕГН **********,  да заплатят на Държавата направените по делото съдебни разноски в размер на 40 /четиридесет/ лв., или всеки един от тях по 20/двадесет лева/както и сумата от по 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист. Горепосочените суми, да се приведат по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна

сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 529/2011 година по описа на КРС по отношение на подсъдимите К.С.Р. и П.Ч.С..

         Производството по настоящото НОХД  № 529/2011г. по описа на КРС по отношение на подсъдимия С.И.Р. да продължи, като делото да се докладва на Председателя на Районен съд Карнобат за определяне на друг съдия докладчик.

 

 

 

                  Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.00 часа.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                     Съдебни заседатели: 1……………….

 

 

                                                                            2……………….

                  

 

 

 

 

              СЕКРЕТАР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След като произнесе присъдата си на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимите мярка за неотклонение по ДП № 124/2006г. по описа на РУП Карнобат и намира, че същата следва да бъде  отменена, поради което

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия К.С.Р. с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”, взета по ДП № ***/2006г. по описа на РУП Карнобат.

 

 ОТМЕНЯ/ наложената на подсъдимия П.Ч.С. с ЕГН **********, мярка за неотклонение “Подписка”, взета по ДП № ***/2006г. по описа на РУП Карнобат.

 

 

 Определението може да се обжалва или протестира с частна жалба или протест пред БОС в 7-мо дневен срок считано от днес.

 

 

 

        

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    1.

 

 

                                                2.     

 

 

         СЕКРЕТАР: