Р Е Ш Е Н ИE

19 / 5.3.2012г.   град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       VІ състав

На двадесет и седми октомври                                   2011 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Грънчев

НАХ дело № 322 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Н.С.С., ЕГН-**********,*** против наказателно постановление № 22-0000499/24.08.2011 година на началника на Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр.София, с което на жалбоподателя на основание чл.178а, ал.10-предложение „второ” от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер на 500 лева.

Във въззивната жалба се излагат основания за материална и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна. Алтернативно се иска приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Административнонаказващият орган не изпраща представител. В съпроводителното писмо към административнонаказателната преписка изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице,

имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата

е допустима, а разгледана по същество е  неоснователна.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Административнонаказателното производство е образувано срещу жалбоподателя Н.С.С. със съставянето на акт за установяване на административно нарушение № 122486/27.06.2012 година за това, че на 07.03.2011 година, като председател на комисията в пункт за технически прегледи при извършване на проверка за техническото състояние на автобус „Мерцедес 0303”, с рег. № А 85 34 АН не е попълнил презимето и ЕГН-то на лицето, предоставило автобуса за преглед:С.Д.Д. и номера на документа за самоличност на същото лице е неверен - нарушение на чл.31, ал.6 от Наредба № 32 от 05.08.1999 година на МТ. Актът е съставен от Н.Ч.-младши инспектор при Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас при проверка по документи извършена на 27.06.2011 година около 10.30 часа в гр.Бургас, на ул. Индустриална № 2.

Описаната фактическа обстановка се потвърждава безпротиворечиво от събраните по делото доказателства: акт за установяване на административно нарушение № 122486/27.06.2011 г. който съгласно разпоредбата на чл.189, ал.2 от ЗДвП има законна доказателствена сила, копия от лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон на С.Д.Д., протокол за периодичен преглед на техническа изправност на ППС, резултати от технически преглед на ППС, пункт за ГТП № 929, карта за допълнителен преглед на автобус /лек автомобил/ за превоз на пътници, карта за проверка на спирачна уредба, заповед № РД-08-511/21.12.2009 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения и показанията на свидетелите Ч. и Г..

На основание съставеният акт началникът на Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас издал, атакуваното наказателно постановление № 22-0000499/24.08.2011 година, с което санкционирал Н.С. за извършеното от него нарушение на чл.178а, ал.10-предложение „второ” от Закона за движение по пътищата, вр. чл.31, ал.6 от Наредба № 32 от 05.08.1999 година на МТ.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановления не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административнонаказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН.

Въз основа на приетите факти по делото, съдът прави следните правни изводи:

Съдът счете, че жалбоподателя е осъществил състава на нарушението по чл.178а, ал.10-предл. „второ” от ЗДвП, като в качеството си на председател на комисията за извършване на технически прегледи не е попълнил презимето, ЕГН-то и документа за самоличност на лицето, което предоставя моторното превозно средство за преглед. От съпоставката на протокола за периодичен преглед за техническа изправност на ППС № 1107280/07.03.2011 година и приложеното по делото копие от лична карта на С.Д.Д. е видно, че ЕГН-то и документа за самоличност не съответстват на действителните. Не е изписано в протокола и презимето на лицето, представило автобуса за преглед.

Деянието на жалбоподателя е съставомерно с административното нарушение, описано в чл. 178а, ал.10 от ЗДвП. Той е допуснал нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства и на изискванията за водене на свързаната с тях документация. Жалбоподателят не е изпълнил задължението си, предвидено в чл.36, ал.1 от Наредба № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.Съдът не споделя възраженията в жалбата за допуснати съществени процесуални нарушения при съставянето на акта за съставяне на административно нарушение. Извършването на нарушението е безспорно установено. Безспорно установена е самоличността на нарушителя, както и неговата вина.

Допуснатите нередовности при съставянето на акта не водят до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗАНН задължава административнонаказващия орган да издаде наказателно постановление, когато по безспорен начин е установено извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. Жалбоподателят е председател на комисията и е бил длъжен да попълни тези данни в протокола за технически преглед, но не е изпълнил задължението си по закон. Следователно е действал виновно с форма на вината непредпазливост. Жалбоподателят не е предвиждал общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

Административнонаказващият орган е наложил на жалбоподателя С. наказание глоба в размер на 500 лева. Санкцията е конкретно определена в чл. 178а, ал.10 от Закона за движение по пътищата и не е предвидена възможност за нейното изменение при съдебния контрол върху актовете на администрацията.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 22-0000499/24.08.2011 година на началника на Областен отдел „КД-ДАИ” гр.Бургас към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр.София, с което на Н.С.С., ЕГН-**********,*** на основание чл.178а, ал.10-предложение „второ” от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.

 

ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН-**********,*** да заплати сумата 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: