Р Е Ш Е Н ИE

16 / 27.2.2012г. град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       VІ състав

На двадесет и седми февруари                                   2012 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

                                            Председател :   ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Грънчев

НАХ дело № 333 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Д.Н.Д., ЕГН-**********,***  против наказателно постановление № 204/31.08.2011 година на Кмета на Община Карнобат, с което на жалбоподателя на основание чл.64, ал.1 от Наредба № 3 на Община Карнобат е наложена глоба в размер на 100 лева.

Във въззивната жалба се излагат основания за процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

Административнонаказващият орган, редовно призован, не изпраща представител и не изразява становище по основателността на жалбата.   

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице,

имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата

е допустима, а разгледана по същество е основателна.

        Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Срещу жалбоподателя Д.Д. е започнато административнонаказателно производство със съставянето на акт № 49/20.08.2011 година от В.З. *** за това, че „на 20.08.2011 година около 01.00 часа в гр.Карнобат в заведение S-клуб, находящо се на ул.Д.Благоев 19 извършва непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, като предизвиква скандал и последвало сбиване, с което предизвиква възмущението на гражданите, посетители на питейното заведение. С тези си действия изразява явно неуважение към обществото”, като е осъществено нарушение на чл.4, раздел І от Наредба от Наредба № 3 на Община на Карнобат.

Съдът констатира, че съставеният акт № 49 от 20.08.2011 г. не е предоставен на нарушителя да се запознае със съдържанието му, да го подпише и не му е връчен препис от него срещу разписка. Този факт се установява от самия акт, на който липсва подпис на нарушителя. Обстоятелството се потвърждава и от показанията на актосъставителя В.З., който пред съда заявява, че не е разяснил съдържанието на акта на нарушителя и не му е връчил препис от него, като съставеният акт не му е връчен.

Налице е съществено нарушение на процесуалните правила, водещи до ограничаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като на същия е било отнето правото да узнае в какво нарушение е обвинен и да се защити чрез представяне на писмени възражения. Актосъставителят е нарушил разпоредбите на чл. 43, ал.1 и ал. 5 от ЗАНН, задължаващи го да предяви съдържанието на акта на нарушителя и да му връчи препис от същия.

Нарушени са императивни разпоредби на закона, неизпълнението, на които водят до незаконосъобразност на административнонаказателния процес и издадените в хода на производството актове. Административнонаказващият орган не е изпълнил задължението си по чл.52, ал.2 от ЗАНН при установяване на обстоятелството, че акта не е бил предявен на нарушителя веднага да го върне на актосъставителя. Издал е наказателно постановление без да са спазени задължителните процесуални норми, които гарантират правото на защита на жалбоподателя. Поради това издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено само на процесуално основание без да се разглежда делото по същество. В този смисъл е и т.11 от Постановление № 10 от 28.09.1973 година на Пленума на Върховния съд.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 204/31.08.2011 година на Кмета на Община Карнобат, с което на Д.Н.Д., ЕГН-**********,***  на основание чл.64, ал.1 от Наредба № 3 на Община Карнобат е наложена глоба в размер на 100 лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: