П Р О Т О К О Л

 

03.02.2012 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На трети февруари две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                              2........................................

 

Секретар ……………………Д.Е.……................................................

Прокурор................................Г.Д...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер….43.......по описа за… 2012…година

На именното повикване в .........................14,40.................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Т.И., редовно призован се явява лично, заедно със служебния си защитник адв. Я.С..*** се явява прокурорът Д..

         ПРОКУРОРЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

         ОБВИНЯЕМИЯТ С.Т.И.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

С.Т.И., ЕГН **********, роден на *** ***, ***.

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. С.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Т.И.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. С.: Ваша чест, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

         ОБВИНЯЕМИЯТ С.Т.И.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

 

·        ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Г.  Д. ***;

 

·        ОБВИНЯЕМ – С.Т.И., ЕГН **********, роден на *** ***, ***

·        СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК – адвокат Я.Б.С.,***, с адрес ***, назначена като служебен защитник на обвиняемия 

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемия С.Т.И. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “б” от НК, а именно: за това, че на 27.01.2012 г. в село Екзарх Антимово, Област Бургас, от двора на имот, собственост на Р. И. ***, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи: 7 броя метални строителни платна с размер 100 х 50 сантиметра, на обща стойност от 49 (четиридесет и девет) лева, от владението на собственика Р. И. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия С.Т.И. се определя наказание  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС се определя   първоначален  СТРОГ  РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС  наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  закрит  тип.

На основание чл.59,  ал.1 вр. чл. 59, ал. 2 от НК се приспада времето от 01.02.2012 г. до влизането на споразумението в сила, през което време обвиняемия С.Т.И. е бил задържан по ЗМВР и с прокурорско постановление за срок от 72 часа за довеждането му пред съда.

4. Веществени доказателства – няма.

5.Разноски по делото– 15,00 лева се възлагат на обвиняемия С.Т.И., който ще ги заплати в 14-дневен срок от влизането на споразумението в сила.

6.Имуществени вреди– възстановени изцяло.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д.:________________________________

 

 

 

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. С.: ____________________

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ С.Т.И.:______________________

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемия С.Т.И. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “б” от НК, а именно: за това, че на 27.01.2012 г. в село Екзарх Антимово, Област Бургас, от двора на имот, собственост на Р. И. ***, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи: 7 броя метални строителни платна с размер 100 х 50 сантиметра, на обща стойност от 49 (четиридесет и девет) лева, от владението на собственика Р. И. ***, без неговото съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. 

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия С.Т.И. се определя наказание  ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС се определя   първоначален  СТРОГ  РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС  наказанието лишаване от свобода следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  закрит  тип.

На основание чл.59,  ал.1 вр. чл. 59, ал. 2 от НК се приспада времето от 01.02.2012 г. до влизането на споразумението в сила, през което време обвиняемия С.Т.И. е бил задържан по ЗМВР и с прокурорско постановление за срок от 72 часа за довеждането му пред съда.

4. Веществени доказателства – няма.

5. Разноски по делото– 15,00 лева се възлагат на обвиняемия С.Т.И., който ще ги заплати в 14-дневен срок от влизането на споразумението в сила.

6.Имуществени вреди– възстановени изцяло.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА С.Т.И., ЕГН **********,*** да заплати направените по делото разноски в размер на 15 лева, както и сумата от 5,00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на РС Карнобат.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

        

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 43/2012 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 15,00 часа.

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: