П Р О Т О К О Л

 

03.02.2012 година                                                                    град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,                          ІІ    състав

На трети февруари две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                   Съдебни заседатели: 1. П.Т.

                                                                        2. В.К.

Секретар ……………………Д.С.……....................................

Прокурор................................Щ.П.......................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ………….КОЕВА..…..……

Частно наказателно дело номер………2….......по описа за...2012....година

На именното повикване в ........................10,00………….............часа се явиха       Осъденият          И.М.С. /Г./ /Г./, нередовно призован, не се явява. За него се  явява назначеният  му служебен защитник  адв. В.Р..

За Районна прокуратура Карнобат редовно призована се явява прокурорът П..

Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото. На  последното дело, което сме гледали, това е НОХД  № 446/2011 обясних на подсъдимият, че ще внасям предложение за  общо наказание и същият заяви съгласието си делото да се  гледа в негово отсъствие, тъй като поради отдалечеността на  селото, където се намира и предвид метеорологичните условия не може да  се яви лично в с. з. и той заяви  съгласието си делото да се гледа в негово отсъствие.

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото. Въпреки, че моят подзащитен е нередовно призован за днешното съдебно заседание, аз проведох  телефонен разговор с  него към днешна  дата и  имам неговото съгласие аз да го защитавам.  Оставил е телефон на разположение. Няма възможност да дойде,  предвид снежните  условя по пътищата.  В момента той се намира  в село Горно Спанчево, общ. Сандански,  обл. Благоевград. Същият е  съгласен да се  гледа делото.

Предвид становището на защитата, както и съгласието на районния прокурор съдът счита, че няма процесуална пречка за разглеждане на делото в днешното съдебно заседание, въпреки това че осъденият е  възпрепятстван да се яви лично, поради влошените метеорологични условия, поради отдалечеността на населеното място от гр. Карнобат, поради което счита, че следа да се  даде ход  на делото, затова и

 

О П Р Е Д Е Л И:

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Постъпило е предложение от Карнобатския районен прокурор с правно основание чл.306, ал.1, т.1, във вр. с чл.25 от НК за определяне на общо наказание на осъдения И.М.С. /Гергинов/ /Губаков/.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Р.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

 

Р. ПРОКУРОР: Поддържам направеното предложение за определяне на едно общо наказание на подсъдимия  Г. по НОХД №98/2001г. на КРС,  НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД №51 / 2004г. на РС-Котел, НОХД № №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363 / 2010г. на КРС , НОХД № 446/2011г. на КРС, което намира  своето   основание разпоредбата на чл. 25 ал.1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК. Не сочим нови доказателства. Да се приемат писмените доказателства. Моля да приемете и да приложите по делото  справка  от ГД „ИН” гр. София, приложена по ЧНД № 476/2011 по описа на КРС за изтърпените от осъдения И.С. Г. /Г.наказания по посочените  в предложението  НОХДела. Други доказателства няма да соча.

АДВ. Р.: уважаема госпожо председател  на състава, считам така направеното предложение от Районна прокуратура Карнобат за определяне на общо наказание на осъденият И.М.С. /Г./ /Г. на основание чл. 306, ал.1, т.1от НПК по присъди по НОХД №98/2001г. на КРС,  НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД №51 / 2004г. на РС– Котел, НОХД № №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363/2010г. на КРС, НОХД № 446/2011г. на КРС за основателно и ие го поддържаме така като е направено. Така внесеното предложение от Районния прокурор е в интерес на осъдения. Да се приемат писмените доказателства, като ще се ползваме от доказателствата в настоящото производство. Други искания нямам. 

 

С оглед становищата на страните и по доказателствата

 

 

         СЪДЪТ 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, а  именно: НОХД №98/2001г. на КРС,  НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД № №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363/2010г. на КРС, НОХД № 446/2011г. на КРС.

         ПРИЕМА ЧНД №  476/2011 г. по описа на  КРС, както  и заверено копие  от писмо на ГД „ИН” гр. София от 16.12.2011 година за  изтърпените наказания  на осъденият  И.С. Г. / Г./, с ЕГН **********.

ПРИЕМА представеното по делото предложение на районния прокурор.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата за съдебни прения.

Р. ПРОКУРОР: Уважаема г-жо съдия, уважаеми съдебни заседатели,  като взех предвид  кога са влезли в сила горепосочените присъди и определения и кога са  извършени престъпленията намирам, че е налице основание за определяне на общо наказание по горепосочените дела, както следва: И.М.С. /Г./ /Г./ да изтърпи отделно  определеното му с присъда № 196 от 14.08.2001 година по НОХД № 98/2001г. по описа на Районен съд Карнобат наказание Две години Лишаване от свобода, като на основание чл. 41 ал.6 от НК и чл. 60 ал.1 и чл. 61 т. 2 от Закона за  изпълнение на наказанията и задържането под стража на  подсъдимия И.М.С. /Г./ /Г./ да се определи „строг” режим и наказанието да се изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 25 ал.2 от НК  да се приспадне изцяло изтърпяното от И.М.С. /Гергинов/ /Губаков/ наказание Лишаване от свобода по горепосоченото НОХД № 98/2001г. по описа на Районен съд Карнобат.

         На основание чл. 25 ал.1 вр. чл. 23 ал.1 от НК на И.М.С. /Г./ /Г./ да се определи общо най- тежко наказание в размер на Пет години Лишаване от свобода по присъда № 256 от 16.11.2001г. по НОХД № 109/2001г. по описа на Районен съд Карнобат, по присъда № 111 от 28.04.2004г. по НОХД № 1/2004г. по описа на Районен съд Карнобат, изменена с решение № 481 от 06.10.2004г. по ВНОХД № 341/2004г. по описа на БОС, по определение № 77 от 28.04.2005г. по одобрено споразумение по НОХД 51/2004г. по описа на Районен съд Котел, по присъда № 235 от 09.09.2004г. по НОХД № 76/2004г. по описа на Районен съд Карнобат, потвърдена с решение № 280 от 29.06.2005г. по ВНОХД № 616/2005г. по описа на БОС, по определение № 70 от 13.03.2008г. по споразумение по НОХД № 149/2007г. по описа на Районен съд Карнобат, по определение № 142  от 21.05.2008г. по НОХД № 69/2008г. по описа на Районен съд Карнобат, по определение № 161 от 04.11.2010г., по споразумение по НОХД № 363/2010г. по описа на Районен съд Карнобат  и по определение № 159 от 24.11.2011г.  по споразумение по НОХД № 216/2011г. по описа на  Районен съд Карнобат и по определение № 185 от 28.12.2011г. по НОХД № 446/2011г. по описа на Районен съд Карнобат, като на основание чл. 41 ал.6 от НК и чл. 60 ал. 1 и чл. 61 т. 2 от Закона за  изпълнение на наказанията и  задържането под стража (ЗИНЗС) на И.М.С. /Гергинов/ /Губаков/ да се определи строг режим за изтърпяване на определеното най- тежко наказание в размер на пет  години Лишаване от свобода, което да се изтърпи в затвор.

На основание чл. 25 ал.2 от НК да се приспадне от определеното общо най-  тежко наказание в размер на Пет години Лишаване от свобода, изцяло изтърпяното от И.М.С. /Г./ /Г./ наказание Лишаване от свобода по горепосочените присъди и определения по НОХДела.

АДВ.Р.: Уважаема г-жо съдия и съдебни заседатели,  моля да   бъде  уважено предложението на районния прокурор за кумулация на И.М.С. /Г./ /Г. така, както е предложено и изброено  в направеното предложение на  основание чл. 25 ал.1, вр. чл. 23 ал.1 от НК.  Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

Счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание ще произнесе определението си.

 

 

                                                      

                   СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Съдът, като взема предвид приложените към делото доказателства, намира предложението на районния прокурор за основателно и счита че следва да се  уважи по следните съображения:

Видно от приложените към делото доказателства: НОХД №98/2001г. на КРС,  НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД №51 / 2004г. на РС– Котел, НОХД № №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363/2010г. на КРС, НОХД № 446/2011г. на КРС, че:

1. С присъда № 196 от 14.08.2001 година по НОХД № 98/2001 г. по описа на Районен съд Карнобат, в законна сила на 13.09.2001г. на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** ***, Сливенска  област  е определено наказание Две години лишаване от свобода при „строг” режим за изтърпяване на наказанието, за престъпление, извършено на 05/06.11.2000г. по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 5, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 29 от НК.

2. С присъда № 256 от 16.11.2001г. по НОХД № 109/2001г. по описа на Районен съд Карнобат, в законна сила на 04.02.2002г., на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказание Три години Лишаване от свобода при „строг” режим за изтърпяване на наказанието, за престъпление, извършено на 14.11.2000г. по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 5, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 29, ал.1, буква 4б” от НК.

3. С присъда № 111 от 28.04.2004г. по НОХД № 1/2004г. по описа на Районен съд Карнобат, изменена с решение № 481 от 06.10.2004г. по ВНОХД № 341/2004г. по описа на БОС, в  законна сила  на 24.11.2004г. на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказание Три години Лишаване от свобода при „строг” режим за  изтърпяване на наказанието, за престъпление, извършено на 28/29.07.201г. по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 5, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 29 от НК.

4. С определение № 77 от 28.04.2005г., одобрено със споразумение по НОХД № 51/2004г. по описа на Районен  съд – гр.  Котел, в  законна сила на 28.04.2005г. на И.М.С. /Г.//Г./ ЕГН ********** е определено наказание Три месеца Лишаване от свобода, изпълнението на коета на основание чл. 66 ал.1 от НК е отложено за  изпитателен срок от Три години за престъпление, извършено на 03/04.11.1994г. по чл. 195, ал.1, т.т. 3,4 и 5 от НК.

5. С присъда № 235 от 09.09.2004г. по НОХД № 76/2004г. по описа на Районен съд Карнобат, потвърдена с решение № 280 от 29.06.2005г. по ВНОХД № 616/2005г. по описа на БОС, в  законна сила на 28.07.2005г. на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказание Една година и шест месеца Лишаване от свобода при „строг” режим за изтърпяване на наказанието за престъпление, извършено на 07/08.01.2001г. по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 5, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26, вр. чл. 29, ал.1, буква „а” от НК.

6. С определение № 70 от 13.03.2008г. по споразумение по НОХД № 149/2007г. по описа на Районен съд Карнобат, в законна сила на 13.03.2008г. на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказани Пет години Лишаване от свобода при „строг” режим за  изтърпяване на наказанието, за престъпление, извършено през периода 01.05.2000г.- 18.05.2000г. по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. „първо” и т. 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 29, ал.1, букви „а” и „б” от НК /изм./.

7. С определение № 142 от 21.05.2008г. по НОХД № 69/2008г. по описа на Районен съд Карнобат, в законна сила на 21.05.2008г., на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказание Пет години Лишаване от свобода при „строг” режим за  изтърпяване  на наказанието, за престъпление, извършено на 02/03.08.2001г. по чл. 196, ал.1 ,т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предложение „първо” и т. 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 29, ал.1, букви „а” и „б” от НК.

8. С определение № 161 от 04.11.2010г. по НОХД № 363/2010г. по описа на Районен съд Карнобат, в законна сила на 04.11.2010г., на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказание Шест месеца Лишаване от свобода при „строг” режим за изтърпяване на наказанието, което да се  изтърпи в затвор и затворническо общежитие от закрит тип, за престъпление, извършено на 26.12.2000г. по чл. 196, ал.1, вр. чл. 195, ал.1, т. 3 и т. 5, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 29, ал.1, букви „а” и „б” от НК.

9. С определение № 159 от 24.11.2011г. по споразумение по НОХД № 216/2011г. по описа на Районен съд Карнобат, в законна сиа на 24.11.2011г. на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказание Две години Лишаване от свобода при „строг” режим за  изтърпяване на наказанието, което да се  изтърпи в  затвор, за престъпление, извършено през периода 09.06.2000г. – 11.06.2000г. по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. „първо” и т. 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 26 ал.1, вр. чл. 29, ал.1, букви „а” и „б” от НК.

10. С определение № 185 от 28.12.2011г. по НОХД № 446/2011г. по описа на  Районен съд Карнобат, в законна сила на 28.12.2011г. на И.М.С. /Г./ /Г./ ЕГН ********** е определено наказание Две години Лишаване от свобода при „срог” режим за  изтърпяване на наказанието, което да се изтърпи в затвор, за престъпление, извършено през  периода 05.05.2000г. – 06.05.2000г. по чл. 196, ал.1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т. 3, предл. „първо”, т. 4, предложение „второ” и т. 5, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.2, вр. чл. 29, ал.1, букви „а” и „б”, вр. чл. 26, ал.1 от НК.

 

   Съдът, като взема предвид гореизложеното, направи извод, че осъденият И.М.С. /Г./ /Г./ е осъден с влезли в сила присъди по горепосочените НОХДела на Районен съд Карнобат и  Районен съд Котел, преди да е влязла в законна сила присъда по което и да е от тях. Затова съдът счита, че са налице предпоставки  за  определяне на едно общо наказание по гореописаните  НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД №51 / 2004г. на РС-Котел, НОХД №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363/2010г. на КРС, НОХД № 216/2011г. на КРС и НОХД № 446/2011г. на КРС в размер на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  и следва да бъде споделено становището на районния прокурор, като на осъдения И.М.С. /Г./ /Г./ следва да му бъде наложено едно общо най- тежко наказание по горепосочените НОХ Дела на основание чл. 25, ал. 1, във вр. с чл. 23 от НК в размер на ПЕТ ГОДИНИ  ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС следва да му бъде определен първоначален режим за изтърпяване на наказанието „СТРОГ”, а на основание  чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият следва да изтърпи наложеното общо най- тежко наказание в затвор от закрит тип.

На основание чл. 25 ал.2 от НК следва да се приспадне от  определеното общо най-  тежко наказание в размер на Пет години Лишаване от свобода, изцяло изтърпяното от И.М.С. /Г./ /Г./ наказание Лишаване от свобода по горепосочените присъди и определения по описаните НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД №51/2004г. на РС-Котел, НОХД №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363/2010г. на КРС, НОХД № 216/2011г. на КРС и НОХД № 446/2011г. на КРС.

  Съдът счита, че на основание чл.25, ал.2 от НК осъденият И.М.С. /Г./ /Г./  ЕГН – **********, да изтърпи отделно определеното му с присъда № 196 от 14.08.2001 година по НОХД № 98/2001г. по описа на Районен съд Карнобат наказание Две години Лишаване от свобода,  като на основание чл. 60  ал. 1 и  чл. 61 т. 1  от  ЗИНЗС  следва да бъде  определен режим на изтърпяване на наказанието строг, което наказание да изтърпи в  затворническо  общежитие  от  закрит тип.  

НА ОСНОВАНИЕ чл.25, ал.2 от НК следва да бъде приспаднато изцяло  изтърпяното наказание от  осъденият И.М.С. /Г./ /Г./ по НОХД № 98/2001 година на КРС.

Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:       

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения И.М.С. /Г./ /Г./, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***  и настоящ адрес,***, ЕГН – **********, едно общо най- тежко наказание по НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД №51/2004г. на РС-Котел, НОХД №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363/2010г. на КРС, НОХД № 216/2011г. на КРС и НОХД № 446/2011г. на КРС в размер на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 60, ал.1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС на подсъдимият И.М.С. /Гергинов/ /Губаков/, ОПРЕДЕЛЯ  режим за  изтърпяване на общо най-  тежко наказание – „строг”, което наказание да се  изтърпи в  затвор или в затворническо общежитие от закрит тип.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното от осъденият И.М.С. /ГЕРГИНОВ/ /ГУБАКОВ/, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН – **********  наказание по НОХД №109/2001г. на КРС, НОХД № 1/2004г. на КРС, НОХД №51/2004г. на РС-Котел, НОХД №76/ 2004г. на КРС, НОХД № 149/2007г. на КРС, НОХД № 69/2008г. на КРС, НОХД № 363/2010г. на КРС, НОХД № 216/2011г. на КРС и НОХД № 446/2011г. на КРС.

ПОСТАНОВЯВА по присъда № 196 от 14.08.2001 по НОХД № 98/2001г. по описа на Районен съд Карнобат осъденият И.М.С. /Г./ /Г./, да изтърпи наказанието Две години Лишаване от свобода ОТДЕЛНО.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА изцяло изтърпяното от осъденият И.М.С. /ГЕРГИНОВ/ /ГУБАКОВ/, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН – **********  наказание по присъда  № 196 от 14.08.2001 по НОХД № 98/2001г. по описа на Районен съд Карнобат.

Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 7-мо дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат за сведение и изпълнение, на Бюро “Съдимост” при РС – Търговище, за изпълнение.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.53 часа с прочитане определението в присъствието на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:    

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

 

                                           2.

 

 

 

   СЕКРЕТАР: