Р Е Ш Е Н И Е

 

  17 / 3.2.2012г. година                        град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На осемнадесети януари   две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.........411....по описа за............2011…...............година

         Производството по настоящото дело е образувано по повод подадената искова молба  от БНП П. П. Ф. ЕАД гр. С. чрез процесуалният му представител   юр. Ц.Х.Й.   с която същото дружество  е предявило срещу Х.А.Ч. *** установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК и акцесорен иск за лихви по чл. 86 от ЗЗД .Със същият иск горепосочения  ищец моли  съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответника Х.А.Ч.       , че същият му дължи парична сума в размер на 1 132, 46    лв. представляваща главница  по договор за кредит за покупка на стоки, както и сумата от 895, 06 лв. представляваща надбавка по чл. 4 от същия договор  за кредит и съответно печалба на дружеството по договора за кредит, както и отделно обезщетение за забава върху горепосочената непогасена главница в размер на 276, 39 лв. по чл. 33 от Закона за потребителския кредит дължимо се за периода от настъпването на предсрочната изискуемост  на посочения кредит  - 02.01.2009 година до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение за горепосоченото задължение ,      както и отделно законовата лихва  върху същата главница начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта  на направените от същото дружество -  ищец по заповедното производство , като същото дружество ищец претендира ответника да бъде осъден да му заплати всички направени от него  съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 във връзка с чл. 78 ал.8 от ГПК . 

В съдебно заседание въпреки редовното му призоваване не се явява законен или процесуален представител на ищцовото търговско дружество , но същото чрез процесуалният си представител е подало нарочна писмена молба с която твърди, че ответника  не е подал в срок отговор на исковата молба и ако не се яви в първото по делото съдебно заседание , то налице били предпоставките по чл. 238 ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение по настоящото дело  и моли съдът да прекрати съдебното дирене по настоящото дело и да се произнесе с неприсъствено решение .

Ответникът Х.А.Ч.      в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК  не е подал отговор по исковата молба с която е предявен горепосочения установителен иск  срещу него . Същият ответник редовно призован не се явява лично в съдебно заседание .

 Горепосоченият предявен от ищеца БНП П. П. Ф. ЕАД гр. С.  иск се явява по своята същност положителен установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника съществуването в полза на ищеца на твърдяното от него вземане за посочената от него сума. За да бъде уважена тази претенция , установителна такава съдът намира, че следва да бъдат доказани от ищеца кумулативното наличие на няколко императивни предпоставки , а именно : между страните по настоящото дело в твърденият от ищеца период да е била налице валидно правоотношение, ищецът като страна по това валидно правоотношение да е изпълнил поетите от него задължения – да предоставя респективно да е предоставил твърдяната от него сума  на ответника по сключения между тях договор за кредит за покупка на стоки , ответникът също като страна в това правоотношение да не е изпълнил дължимата се в твърдяния от ищеца размер  насрещна престация и последно  в полза на ищеца по делото при условията на чл. 410 от ГПК да е издадена и съответна заповед за изпълнение.

С оглед на така направеното искане от страна на ищцовото дружество за постановяване от съда на неприсъствено решение по  иска на основание чл. 238 от ГПК съдът намира, че така направеното искане се явява напълно основателно поради следните съображения: ответникът  не е подал в срока по чл. 131 ал.1 от ГПК отговор на исковата молба и не се явява в първото и единствено по делото съдебно заседание , без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие . Освен това на страните по делото са указани последиците по чл. 239  ал.1 т.1 от ГПК за неспазване на процесуалните срокове  за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. Освен това съдът намира, че искът се явява основателен с оглед на представените с исковата молба писмени доказателства , като затова съдът прие, че в случая е налице е предпоставката на чл. 239 ал.1 т.2 от ГПК. Затова съдът намира, че следва да се произнесе с неприсъствено решение по иска респективно исковете по смисъла на чл. 238 ал.1 от ГПК. Следва да се установи и дължимостта  ответника да заплати на ищцовата страна всички направени от него съдебни разноски по заповедното  производство в размер на сумата от 146, 08  лв., тъй като ответника с поведението си е дал повод за завеждането на настоящия иск .

С оглед на гореизложеното , съдът намира, че искът на ищеца се явява напълно основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло ,   като ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца   и сумата от 103, 92  лв. представляваща направените от него  съдебни разноски по настоящото дело.

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

 

 

 

Р    Е    Ш    И  :

           

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Х.А.Ч.     с ЕГН ********** *** , че същият дължи на БНП П. П. Ф.   ЕАД със седалище и адрес на управление гр. С.  ж.к. М. * , Б. П. С. сгр. 14 със законен представител Л. Л. П. и с  процесуален представител юрисконсулт Ц.Х.Й.    парична сума в размер на 1 132, 46    лв. представляваща главница  по договор за кредит за покупка на стоки, както и сумата от 895, 06 лв. представляваща надбавка по чл. 4 от същия договор  за кредит и съответно печалба на дружеството по договора за кредит, както и отделно обезщетение за забава върху горепосочената непогасена главница в размер на 276, 39 лв. по чл. 33 от Закона за потребителския кредит дължимо се за периода от настъпването на предсрочната изискуемост  на посочения кредит  - 02.01.2009 година до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение за горепосоченото задължение   № 204 от 16.03.2011 година по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 237 / 2011 г. по описа на КРС – 15.03.2011 година  ,      както и отделно законовата лихва  върху същата главница от 1 132, 46 лв.  начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума  № 204 от 16.03.2011 година по ч.гр.д. № 237 / 2011 г. по описа на КРС – 15.03.2011 година до окончателното изплащане на вземането , както и дължимостта  на направените от същото дружество -  ищец по съдебни разноски  в размер на 146, 08 лв. заповедното производство .

         ОСЪЖДА Х.А.Ч.     с ЕГН ********** *** да заплати  на БНП П. П. Ф.   ЕАД  ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление гр. С.  ж.к. М. * , Б. П. С. сгр. 14 със законен представител Л. Л. П.    сумата от 103, 92   лв. представляваща направените от него  по делото съдебни разноски .

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

         Ищецът не може да обжалва решението в частта му на разноските .

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: