П Р И С Ъ Д А

 

 

№ 6 / 24.1.2012г.         

                       24.01-2012г., град Карнобат

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                       ІІ състав

На двадесет и  четвърти  януари  две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

Съдебни заседатели :

 

1.

2.

Секретар Д.С.

Прокурор …………………

като разгледа докладваното  от съдията КОЕВА

наказателно частен характер  дело    414 по описа за 2011 година

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.К.Я.: роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, с налагано  адм. наказание по реда на чл. 78а от НК и на същото основание е наложено адм. наказание глоба в размер на 500 лева; месторабота– гр. *******ООД със седалище и адрес ***, Промишлена  зона,  представлявано от Х. А.  Б., на длъжност работник, с възнаграждение размер на  325 лева, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********.

 

ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА, ЧЕ

 

         І.  На  06.06-2011г. , в гр.К. , около 18,00 часа  на градския стадион , като футболист  по време на футболна среща между отборите „Хъшове „ и „Дебелия балет „ около средата на първото полувреме,  нанесъл лека телесна повреда на   съдия на футболен мач  С.  Д.Д. с ЕГН  ********** ***  , изразяваща се в  причиняване на болка  и страдания  без раозстройство на здравето  и

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл. 130, ал.2 НК , вр. чл.  54 от НК     го

 

         ОСЪЖДА:

 

На  6 / ШЕСТ  / месеца лишаване от свобода .

На основание чл. 61 , т. 3 от Закон  за изпълнение на наказанията и задържането под стража  определя режим за изтърпяване на наложеното наказание- ОБЩ,  което наказание да се изтърпи  в затворническо обшежитие  от открит тип.

 

ПРИЗНАВА подсъдимият А.К.Я.: роден на ***г***, българин, български гражданин, средно образование, неженен, неосъждан, с налагано  адм. наказание по реда на чл. 78а от НК и на същото основание е наложено адм. наказание глоба в размер на 500 лева; месторабота– гр. К. ООД със седалище и адрес ***, Промишлена  зона,  представлявано от Х. А.  Б., на длъжност работник, с възнаграждение размер на  325 лева, с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН **********.

 

ЗА ВИНОВЕН  В ТОВА, ЧЕ

 

 

         ІІ. На  06.06-2011г. , в гр.К. , около 18,00 часа  на градския стадион , като футболист  по време на футболна среща между отборите „Хъшове „ и „Дебелия балет „ около средата на първото полувреме,  казал  публично пред около 300 зрители, унизително за честта и достойнството , на съдия на футболен мач  С.  Д.Д. с ЕГН  ********** ***  псувня на майка с думи : ******** „ , в негово присъствие  и

 

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.146, ал.1 , вр. чл. 148, ал.1 , т.1, т.3 от НК , вр. чл. 54 от НК

 

О С Ъ Ж Д А :

На ГЛОБА в размер на 3000 / три хиляди/ лева.

 

           НА ОСНОВАНИЕ  чл 23 , ал.1 от НК  ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият А.К.Я.  с ЕГН ********** Общо най- тежко  наказание за престъпленията по чл. 130, ал.2 НК , вр. чл.  54 от НК     и чл.146, ал.1 , вр. чл. 148, ал.1 , т.1, т.3 от НК , вр. чл. 54 от НК , а именно   6 / ШЕСТ  / месеца лишаване от свобода .

 

На основание чл. 61 , т. 3 от Закон  за изпълнение на наказанията и задържането под стража  определя режим за изтърпяване на наложеното ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО наказание- ОБЩ,  което наказание да се изтърпи  в затворническо общежитие  от открит тип.

 

      ОСЪЖДА подсъдимият  А.К.Я., с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** да заплати на С.Д.Д., с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** сумата от 1000,00 лв.  /хиляда / лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане, причинено с извършеното деяние по чл. чл. 130, ал.2 НК , вр. чл.  54 от НК     , ведно със законната лихва върху същата сума, считано от датата на увреждането 06.06.2011 година, до окончателното й изплащане , като  ОТХВЪРЛЯ       иска в останалата му част до размер на 5000 /пет  хиляди/ лева, като  неоснователен и недоказан.

      ОСЪЖДА подсъдимият  А.К.Я., с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** да заплати на С.Д.Д., с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** сумата от 100,00 лв.  /СТО / лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, произтичащо от непозволено увреждане, причинено с извършеното деяние по чл.  чл.146, ал.1 , вр. чл. 148, ал.1 , т.1, т.3 от НК , вр. чл. 54 от НК    , ведно със законната лихва върху същата сума, считано от датата на увреждането 06.06.2011 година, до окончателното й изплащане ,   като  ОТХВЪРЛЯ        иска в останалата му част до размер на 3000 /три   хиляди/ лева, като  неоснователен и недоказан.     

      ОСЪЖДА подсъдимият  А.К.Я., с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** да заплати на С.Д.Д., с постоянен и настоящ адрес:***, ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 415,00 лв. / четиристотин и петнадесет лева / , а на Карнобатски районен съд да заплати държавна такса върху  уважената част на предявените граждански искове  в размер на 44,00 лв./ четирдесет и четири лева / . 

 

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва пред Б. окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.

        

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: