Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 / 24.1.2012 г.                                            

                              24.01- 2012 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На   девети януари   две хиляди и дванадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар Д.С. 

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

АНХ дело №505     по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на Т.Т.З. ***  против наказателно постановление № 458/2011 от 25.10.2011 година на началника на Митница Б., с което на жалбоподателя  на основание чл.123, ал.1  от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000.00/ хиляда лева / лева.

Със жалбата се излагат основания за материална и процесуална незаконосъобразност на наказателното постановление и се претендира цялостната му отмяна.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление.

Жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Допустима е, а разгледана по същество е неоснователна.

       След преценка на събраните по делото доказателства съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 23.03-2011г.  около 16,30 часа , в **************** , служители на РУП –Карнобат – М.П.М. и Т.П.  са извършили проверка на лек автомобил марка „Опел Кадет „ с ДК № ***** , управляван  от жалбоподателя Т.Т.З.  с ЕГН **********.При проверка на автомобила  полицейските служители са констатирали, че лицето превозва тютюневи изделия без акцизен бандерол  върху  потребителската опаковка , както следва : - цигари марка „COOPER „- 20 броя кутии по 20 къса.Акцизът на стоката – предмет на нарушението е изчислен  от актосъставителя  К.Д.К.  по време на съставянето на Акт  за установяване на административно нарушение №411 / 31.05-2011г.  и е в размер на 53,28 лв. / петдесет и три  лева и 28 стотинки / , а в последствие и обжалваното НП № 458 / 2011г. от 25.10-2011г.. от Началник  на Митница Б. , надлежно упълномощен да издава наказателни постановления.

Стоката – предмет на нарушението предадена  на склада на Митница Б.  с Приемо-предавателен протокол № 305 / 2011 г.  от 20.10-2011г. и разписка от 19.10-2011г..

Тази фактическа обстановка е установена по безспорен начин от съда, от събраните доказателства – писмени и гласни / св. К.К.,***/, която по същество не се оспорва и от жалбоподателя.

Съдът счита, че обжалваното наказателно постановление  е законосъобразно  и обосновано, защото нарушението за държане, предлагане,  продажба , превозване и пренасяне на  акцизни стоки / -цигари марка „COOPER „- 20 броя кутии по 20 къса, без бандерол , осъществява състава на чл. 123, ал.1 от ЗДАС .Намерените в лек автомобил марка „Опел Кадет „ с ДК №**** , управляван  от жалбоподателя Т.Т.З.  с ЕГН ********** цигари  попадат в кръга на акцизните стоки, за които се предвижда задължително облепване с бандерол, съгласно Наредба .

 

 

Описаната фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото доказателства: акт за установяване на административно нарушение № 411/31.05.2011 година, и показанията на  разпитаните свидетели, данни на административнонаказателната преписка .

На основание съставеният акт началникът на Митница Б. издал, атакуваното наказателно постановление № 458/25.10.2011 г., с което санкционирал Нарушителя- жалбоподателя  Т.Т.З.  с ЕГН **********  за извършеното от него нарушение на чл.123, ал.1  от ЗАДС.

Въз основа на приетите факти по делото съдът прави следните правни изводи:Съдът  приема, че  по делото са налице  данни за  извършеното от нарушителя  деяние  и същото  носи признаците  на състава  на нарушение по чл. 123, ал.-1 от ЗАДС.Съдът счита, че  субект на това нарушение е физическо лице, а държането в превозно средство на акцизни стоки без бандерол е една от  възможните форми на изпълнение на това деяние.Съдът счита, че нарушението е формално и предназначението на неговия предмет  е ирелевантно .Количеството на стоките – предмет на нарушението , определя случая като немаловажен, поради което и приема, че наказателно постановление №458 от 25.10-2011г.  законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 458 /2011 от 25.10.2011 година на началника на Митница Б., с което на Т.Т.З.  с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание -  глоба  в размер на 1000/ хиляда/ лева,  на основание чл.123, ал.1  от Закона за акцизите и данъчните складове .

        РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Б. в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: