П Р О Т О К О Л

 

12.01.2012 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      състав

На дванадесети януари две хиляди и дванадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГРЪНЧЕВ

                                               Съдебни заседатели: 1. Д.В.

                                                                                 2. Ж.А.

 

Секретар ……………......…В.Х.................................................

Прокурор................................Х.К.....................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….ГРЪНЧЕВ……………

Наказателно общ характер дело номер...494..по описа за............2011.....година

На именното повикване в ....................13.00.....................................часа се явиха:

Подсъдимият М.Ч.Ч. редовно призован се явява лично.

За Районна Прокуратура се явява прокурорът К..

Пострадалата И.Я.Я. нередовно призована не се явява.

Пострадалата Г.С.Д. редовно призована не се явява.

СЪДЪТ докладва, че е постъпила молба от служебният защитник на подсъдимия – адв. Я.С., с която моли да се отстрочи разглеждането на делото за по-късен час, поради служебна ангажираност по гр.д. 1096/2011 година на КРС, насрочено за 13.00 часа.

Съдът, предвид молбата на служебния защитник

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ОТСРОЧВА ЗАСЕДАНИЕТО за 14.00 часа.

Заседанието продължава в 14.05 часа.

На именното повикване се явиха:

Подсъдимият М.Ч.Ч. редовно призован се явява лично и с адв. С., служебен защитник.

За Районна Прокуратура се явява прокурорът К..

Пострадалата И.Я.Я. нередовно призована не се явява.

Пострадалата Г.С.Д. редовно призована не се явява.

 

Прокурорът К. – Да се даде ход на делото.

Подсъдимият М.Ч. - Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Я.С..

Адв. С.  – Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че ход на делото следва да бъде даден, въпреки нередовното призоваване на пострадалата Г.С.Д., тъй като въпреки няколкократното посещаване на адреса от съдебен служител същата не е открита на посочения от нея адрес и съгласно разпоредбата на чл.271, ал.5 от НПК в този случай съдебното заседание не отлага.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  и  ГО ДОКЛАДВА:

Сне се  самоличността на подсъдимия, както следва:

М.Ч.Ч., ЕГН **********, ***.

СЪДЪТ РАЗЯСНИ НА страните правата им по чл. 274 от НПК.

Прокурорът К. –  Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Адв. С.  Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Подсъдимият М.Ч.Ч.  – Няма да правя отводи на съда, секретаря и прокурора.

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ:

ПРОКУРОРЪТ прочете обвинителния акт.

ПРОКУРОРЪТ К. – Г-н съдия, на основание чл. 384, ал. 1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид, ведно с писмо от ВКП, копие от фактура № 538/04.02.2011 година и платежно нареждане за извършване на писмен превод от „Орхидея-94” ЕООД. Споразумението не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

        АДВ. С. – Г-н председател, на основание чл. 384, ал.1 от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение за решаване на делото, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Подсъдимият М.Ч.Ч. - Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА като доказателства по делото писмените доказателства и

материалите по сл.дело № 597/2003 година на ОСО при БОП- том І-ви, том ІІ-ри, том ІІІ-ти и том V-ти, както и НОХД № 205/2004 година и НОХД № 293/2011 г. – двете по описа на РС-Карнобат, справка за съдимост рег. № 5964/29.12.2011 г. на РС-Бургас.

         ПРИЕМА споразумение за решаване на делото в съдебното производство, ведно с писмо от ВКП, копие от фактура № 538/04.02.2011 година и платежно нареждане за извършване на писмен превод от „Орхидея-94” ЕООД.

ПРОЧИТА на основание чл.283 от НПК доказателствата по делото.

         На основание чл.284 от НПК съдът предяви на подсъдимия Ч. веществените доказателства по делото - един брой прима карта с № 990982911985 с входящ номер в дневника 2 и  един брой прима карта с № 990972458377 с входящ номер в дневника 3.

Подсъдимият М.Ч.  - Да това са сим картите.

·        ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Х.К. – зам. административен ръководител при РП  гр. Карнобат

·        ПОДСЪДИМ – М.Ч.Ч., ЕГН **********,:***

·        ЗАЩИТНИК – адвокат Я.Б.С.,***, с адрес ***, назначена за служебен защитник на подсъдимия.

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.384 вр.чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Подсъдимият М.Ч.Ч. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпления:

1.1. По чл.159а, ал.2, т.1, т.2 предл. ”второ”, т.6, вр.ал.1, предл. "първо и второ", вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК - През периода м.декември 2002 год. в гр. Карнобат, при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Б.А.С. и периода м.януари - м.май 2003 година в съучастие като съизвършител  с  Б.А.С., чрез въвеждане в заблуждение, чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал лица - ненавършилата 18 години И.Я.Я.-***, с цел да бъде използвана за развратни действия и държана в принудително подчинение, независимо от съгласието и.

 1.2. По чл.159а, ал.2, т.1, т.2 - предл.”второ”, т.6, вр.ал.1, предл. "първо и второ", вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал. 1 от НК - През периода м.март - м.май 2003 година в гр.Карнобат, при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Б.А.С. и Д.И.И., чрез въвеждане в заблуждение, чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал  и транспортирал  лица - ненавършилата 18  години Г.  С.Д. *** на 17 години с цел да бъде ползвана за развратни действия и държана в принудително подчинение независимо от съгласието й.

         2. Престъпленията по точка 1.1. и по точка 1.2. са извършени при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.1.За посоченото в т.1.1. престъпление, на основание чл. 54 от НК на подсъдимия М.Ч.Ч. се определя наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева. На основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС се определя   първоначален  ОБЩ  режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.59, ал.1 от ЗИНЗС  наказанието следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  открит  тип.

3.2.За посоченото в т.1.2. престъпление, на основание чл. 54 от НК на подсъдимия М.Ч.Ч. се определя наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева. На основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС се определя   първоначален    ОБЩ  режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС  наказанието следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  открит  тип.

4.На основание чл. 381, ал. 8 от НПК, във вр. чл. 23 от НК на подсъдимия М.Ч.Ч. се определя едно общо наказание по посочените по-горе в точки 3.1. и 3.2. от настоящото споразумение наказания, а именно: най-тежкото от тях в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева.  На основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС се определя   първоначален  ОБЩ  режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.59, ал.1 от ЗИНЗС  наказанието следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  открит  тип.

 На основание чл.59, ал.1 от НК приспада времето от 15.12.2010 г. до привеждане в изпълнение на определението, с което се одобрява споразумението, през което спрямо  М.Ч. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

5. Веществени доказателства – един брой прима карта с № 990982911985 с входящ номер в дневника 2 и  един брой прима карта с № 990972458377 с входящ номер в дневника 3, следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 буква „а” от НК.

           6.На подсъдимия М.Ч.Ч. се възлагат разноски по делото в размер 505.95 /петстотин и пет лева и деветдесет и пет стотинки/лева, които ще бъдат заплатени в едномесечен  срок от влизането на споразумението в сила.

7.Имуществени вреди – няма.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1.     ПРОКУРОР  Х.К. ___________________________

 

 

 

 

 

2.     СЛ. ЗАЩИТНИК на подсъдимия

    адв. Я.С._______________

 

 

 

 

3. ПОДСЪДИМ М.Ч.Ч. ______________________

 

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: №

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Подсъдимият М.Ч.Ч. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпления:

1.1. По чл.159а, ал.2, т.1, т.2 предл. ”второ”, т.6, вр.ал.1, предл. "първо и второ", вр. чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1 от НК - През периода м.декември 2002 год. в гр. Карнобат, при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Б.А.С. и периода м.януари - м.май 2003 година в съучастие като съизвършител  с  Б.А.С., чрез въвеждане в заблуждение, чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал и транспортирал лица - ненавършилата 18 години И.Я.Я.-***, с цел да бъде използвана за развратни действия и държана в принудително подчинение, независимо от съгласието и.

 1.2. По чл.159а, ал.2, т.1, т.2 - предл.”второ”, т.6, вр.ал.1, предл. "първо и второ", вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал. 1 от НК - През периода м.март - м.май 2003 година в гр.Карнобат, при условията на продължавано престъпление в съучастие като съизвършител с Б.А.С. и Д.И.И., чрез въвеждане в заблуждение, чрез обещаване, даване и получаване на облаги набирал  и транспортирал  лица - ненавършилата 18  години Г.  С.Д. *** на 17 години с цел да бъде ползвана за развратни действия и държана в принудително подчинение независимо от съгласието й.

         2. Престъпленията по точка 1.1. и по точка 1.2. са извършени при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.1.За посоченото в т.1.1. престъпление, на основание чл. 54 от НК на подсъдимия М.Ч.Ч. се определя наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева. На основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС се определя   първоначален  ОБЩ  режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.59, ал.1 от ЗИНЗС  наказанието следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  открит  тип.

3.2.За посоченото в т.1.2. престъпление, на основание чл. 54 от НК на подсъдимия М.Ч.Ч. се определя наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева. На основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС се определя   първоначален    ОБЩ  режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.59 ал.1 от ЗИНЗС  наказанието следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  открит  тип.

4.На основание чл. 381, ал. 8 от НПК, във вр. чл. 23 от НК на подсъдимия М.Ч.Ч. се определя едно общо наказание по посочените по-горе в точки 3.1. и 3.2. от настоящото споразумение наказания, а именно: най-тежкото от тях в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода и ГЛОБА в размер на 1 000 (хиляда) лева.  На основание чл.61, т.3 от ЗИНЗС се определя   първоначален  ОБЩ  режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като на основание чл.59, ал.1 от ЗИНЗС  наказанието следва да се изтърпи в затворническо общежитие  от  открит  тип.

 На основание чл.59, ал.1 от НК приспада времето от 15.12.2010 г. до привеждане в изпълнение на определението, с което се одобрява споразумението, през което спрямо  М.Ч. е била взета мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

 

5. Веществени доказателства – един брой прима карта с № 990982911985 с входящ номер в дневника 2 и  един брой прима карта с № 990972458377 с входящ номер в дневника 3, следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 буква „а” от НК.

     

     6.На подсъдимия М.Ч.Ч. се възлагат разноски по делото в размер 505.95 /петстотин и пет лева и деветдесет и пет стотинки/лева, които ще бъдат заплатени в едномесечен  срок от влизането на споразумението в сила.

7.Имуществени вреди – няма.

 

ОСЪЖДА М.Ч.Ч., ЕГН-**********,***, в момента в затвора Бургас да заплати  направените по делото съдебни разноски в размер на 505.95 лв. /петстотин и пет лв. 95 ст/, както и сумата от 10.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.      

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

           

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

        

НА ОСНОВАНИЕ чл.382, ал.10 от НПК да се уведомят пострадалите Г.С.Д. и И.Я.Я., че могат да предявят граждански иск срещу М.Ч.Ч. за причинените им неимуществени вреди.

Да се изискат от ТД на НАП – Бургас издадените изпълнителни листи срещу М.Ч.Ч. от 15.09.2006 година за сумите от 5000 /пет хиляди/ лева глоба и 424.35 /четиристотин двадесет и четири лв. 25 ст./ лева разноски, тъй като присъда № 143/06.04.2005 година по НОХД № 205/2004 г. на КРС е отменена по реда на възобновяването с решение № 215/05.05.2011 година по наказателно дело № 1189/2011 година на ВКС.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1…………………

 

 

 

 

                                                                                     2…………………..

    

 

 

 

 

                   СЕКРЕТАР:

 

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се

произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

 

         О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, буква „а” от НК в полза на държавата веществените доказателства, послужили за извършване на умишленото престъпление, а именно – един брой прима карта с № 990982911985 с входящ номер в дневника 2 и  един брой прима карта с № 990972458377 с входящ номер в дневника 3.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 494/2011 година по описа

на КРС.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 14.30  часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1…………………

 

 

 

 

                                                                                     2…………………..

    

 

 

 

 

                   СЕКРЕТАР:

 

 

                       

След като одобри споразумението за решаване на делото в съдебното производство на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

 

         О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

 

         ПОТВЪРЖДАВА наложената на подсъдимият М.Ч.Ч. мярка за неотклонение, а именно – “Задържане под стража”.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                           

 

                                                                                                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:   1…………………

 

 

 

                                                                                     2…………………..

    

 

 

 

 

         СЕКРЕТАР: