Р Е Ш Е Н И Е

 

                                            2 / 12.1.2012г.    град Карнобат

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                       ІІІ състав

На дванадесети януари                                      2012 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                      Председател : ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                         Съдебни заседатели :         1.

                                                                          2.

 

Секретар ….М.П.……………………………………………….

прокурор ……….................................................................................................

като разгледа докладваното от съдията………МАРИНОВ…………………

АНХ дело № 519 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.375 и следващите от НПК. Образувано е по постановление на Карнобатската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемият Р.Й.А., с ЕГН **********,*** за извършено престъпление по чл. 343в, ал.2, във връзка с ал.1 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Представител на Карнобатската районна прокуратура редовно призована не се явява и не взема становище.

Обвиняемият А. не се явява в съдебно и не взема становище.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Обвиняемият А. не е правоспособен да управлява моторно превозно средство и не притежава свидетелство за управление. Въпреки това същият управлявал лек автомобил „Рено” с рег. № У 2337 АК. На, след обяд, свидетелите  П. А. М. и П. . Д., които са служители от РУП Карнобат извършвали проверка на МПС в гр. Карнобат на ул. Москва, пред автокомплекс Халея. На същата дата, около 17,20 часа те спрели за проверка автомобила, който бил управляван от обвиняемият А. и при проверката се установило, че водача не носи свидетелството за управление на МПС. След извършена допълнителна проверка е установено, че водача – обвиняемият Р.Й.А. не притежава свидетелство за управление на МПС и на същия многократно са му налагани наказания за управление на МПС като неправоспособен водач – НП № 159/2011год. от Началника на РУП-Карнобат, влязло в законна сила на 15.06.2011год.

От събраните по досъдебното производство доказателства е видно, че обвиняемият Р.Й.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 343 в, ал.2, във връзка с ал.1 от НК,  като  на 20.11.2011год. в гр. Карнобат, по бул. Москва, пред автокомплекс Халея управлява МПС, лек автомобил марка Рено, с рег. № У 2337 АК в едногодишния срок от наказанието му по административен ред с НП № 159/2011год. на Началника на РУП-Карнобат, влязло в законна сила на 15.06.2011год. за управление на МПС, без съответното свидетелство за управление.

Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” – чл.11, ал.2 от НК.

В чл. 343в, ал.2 от НК е предвидено наказание до две години лишаване от свобода. Обвиняемият Р.А. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по глава осма, раздел ІV на Наказателния кодекс. От деянието не са последвали имуществени вреди. При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия А. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази  смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно: самопризнания, искрено разкаяние за извършеното деяние, обстоятелството че до настоящият момент е наказван един път за нарушение на ЗДвП, факта че е безработен. С оглед на горните обстоятелства съдът счита, че целите на наказанието могат да бъдат изпълнени с налагането на минималното наказание, предвидено в закона - глоба в размер на  1000 /хиляда/ лева, което е съобразено с материалното състояние на обвиняемия и ще изпълни целите на наказанието, а именно да се превъзпита обвиняемия и да  въздейства предупредително спрямо него.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

 

         ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р.Й.А., с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност по чл. 343 в, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КРС.

         ОСЪЖДА Р.Й.А., с постоянен адрес:***, с ЕГН ********** да заплати сумата 5,00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от датата на получаване на обвиняемия и от датата на съобщението за Районна прокуратура Карнобат.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: