П Р О Т О К О Л

 

07.12.2011година                                                 град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На седми декември две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЕЛА ИВАНОВА

      

Секретар …………………….Г.М.….......................................

Прокурор....................................Г.Д...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……..ИВАНОВА……..........

Наказателно общ характер дело номер 499 по описа за 2011 година.

На именното повикване в .......................15.30........................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ А.М.Ш., редовно призован,  се явява лично и с назначения му служебен защитник адв.Р..

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Д..

         ПРОКУРОРЪТ   Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ш.: Да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен защитник – адв.Р..

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

            А.М.Ш. – ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, ***

АДВ.Р.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ш.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

ПРОКУРОРЪТ Д.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Познавам лично обвиняемия Ш.. Същият се явява днес в съдебно заседание.

 АДВ.Р.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите. Познавам лично обвиняемия Ш.. Същият се явява днес в съдебно заседание.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ш.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

         

           ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

           Г.Д.- районен прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат.

 ОБВИНЯЕМ:

           А.М.Ш. – ЕГН **********,***, с постоянен адрес ***, ***

          СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК :

          Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

             Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:  

             Спазвайки изискванията на чл.381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

             1. Обвиняемият А.М.Ш. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл.195,  ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26 от НК, за това, че:  на неустановени дати в периода-началото на месец август 2011 г. - началото на месец септември 2011 г. в с. Г., общ. С., обл. Б. от частен имот- къща и пристройка, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-разбиване на катинар и секретен патрон на брава на врата на кухненско помещение отнел чужди движими вещи-1 бр. хладилник, марка „Мраз 140”; 1бр. готварска печка, марка „Раховец 1” и 4 бр. квадратни винкели, от асма с дължина всеки от тях по 2 метра, всичките вещи –употребявани, на обща стойност-169.60 лева /сто шестдесет лева и девет лева и шестдесет стотинки/ от владението на собственика Д. З. Д. от гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

       - на неустановена дата в началото на месец август 2011 г. в с.Г., общ.С., обл. Б. от частен имот - пристройка, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-разбиване на катинар отнел чужди движими вещи - 4 бр. квадратни винкели с дължина всеки от тях по 2 метра – употребявани, на обща стойност-27,60 лева /двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ от владението на собственика Д. З. Д. от гр. Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои 

        - на неустановена дата в началото на месец септември 2011 г. в с.Г., общ.С., обл. Б. от частен имот-къща, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-разбиване на секретен патрон на брава на врата на кухненско помещение отнел чужди движими вещи-1 бр. хладилник, марка „Мраз 140”-употребяван и  1 бр. готварска печка, марка „Раховец 1”-употребявана, на обща стойност-142,00 лева /сто четиридесет и два лева/ от владението на собственика Д. З. Д. от гр. Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,

         2. Престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

         3..За посоченото в точка 1-ва престъпление, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия А.М.Ш. се определя наказание 6 месеца лишаване от свобода,  като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години.

          4. Веществени доказателства – няма.

          5. Разноски по делото - 30  лв., които ще се заплатят от обвиняемия  в 14 дневен срок от подписване на настоящото споразумение.         

          6. Причинени с престъплението имуществени вреди – 169, 60  лева - са възстановени.

 

 

                       С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Г.Д.:

                                                                 -__________________________

 

 

 

2. СЛ.ЗАЩИТНИК на обвиняемия–

 адв.Р.:  __________________________

 

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ А.М.Ш.:

                                                            ___________________________

 

      

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:            

          1. Обвиняемият А.М.Ш. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл.195,  ал. 1, т. 3, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 26 от НК, за това, че:  на неустановени дати в периода-началото на месец август 2011 г. - началото на месец септември 2011 г. в с. Г., общ. С., обл. Б. от частен имот- къща и пристройка, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот-разбиване на катинар и секретен патрон на брава на врата на кухненско помещение отнел чужди движими вещи-1 бр. хладилник, марка „Мраз 140”; 1бр. готварска печка, марка „Раховец 1” и 4 бр. квадратни винкели, от асма с дължина всеки от тях по 2 метра, всичките вещи –употребявани, на обща стойност-169.60 лева /сто шестдесет лева и девет лева и шестдесет стотинки/ от владението на собственика Димчо Захариев Джендов от гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като:

       - на неустановена дата в началото на месец август 2011 г. в с.Г., общ.С., обл. Б. от частен имот - пристройка, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-разбиване на катинар отнел чужди движими вещи-4 бр. квадратни винкели с дължина всеки от тях по 2 метра – употребявани, на обща стойност-27,60 лева /двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ от владението на собственика Д. З. Д. от гр. Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои 

        - на неустановена дата в началото на месец септември 2011 г. в с.Г., общ.С., обл. Б.от частен имот-къща, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот-разбиване на секретен патрон на брава на врата на кухненско помещение отнел чужди движими вещи-1 бр. хладилник, марка „Мраз 140”-употребяван и  1 бр. готварска печка, марка „Раховец 1”-употребявана, на обща стойност-142,00 лева /сто четиридесет и два лева/ от владението на собственика Д. З. Д. от гр. Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,

         2. Престъплението извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

         3..За посоченото в точка 1-ва престъпление, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия А.М.Ш. се определя наказание 6 месеца лишаване от свобода,  като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание се отлага за срок от 3 години.

 

ОСЪЖДА обвиняемия А.М.Ш. – ЕГН ********** да заплати на Държавата сумата 30.00/тридесет/ лева - разноски по делото и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

        НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

        

         След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата не следва да бъде отменена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия А.М.Ш. – ЕГН **********,  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                     

            ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 499/2011 година по описа на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 15.40 часа.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                       

   СЕКРЕТАР: