П Р О Т О К О Л

 

07.12.2011 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  І    състав

На седми декември две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

                                      Съдебни заседатели: 1. С.Ч.

                                                                        2. Ж.А.

 

 

Секретар ………………………В.Х...........................................

Прокурор.......................        ………Щ.П.......................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….ПЕТКОВ…………..

Наказателно общ характер дело номер...431….по описа за.......2011.....година

На именното повикване в ....................09.30.................................часа се явиха:

Подсъдимата Д.Д.К., редовно призована се явява лично и с адв.Б., редовно упълномощен.

Подсъдимият А.Д.П., редовно призован се явява лично и с адв. Б., редовно упълномощен.

Подсъдимият К.С.К., нередовно призован се явява лично и с адв. Д., редовно упълномощен.

За подс. Д.Д.К., А.Д.П. и К.С.К. се явява назначеният им служебен защитник адв. Л.Т..

За Районна Прокуратура се явява прокурорът П..

Прокурорът П.  – да се даде ход на делото.

Подсъдимият Д.Д.К. - Да се даде ход на делото. Ангажирала съм адв. Б. и не желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Т..

Подсъдимият А.Д.П. - Да се даде ход на делото. Ангажирал съм адв. Б. и не желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Т..

Подсъдимият К.С.К.- Да се даде ход на делото, въпреки, че съм нередовно призован подготвен съм и желая да сключа споразумение с прокурора.Ангажирал съм адв. Д. и не желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Т..

 

 

Съдът, като взе предвид, че подс. Д.Д.К. и А.Д.П. са упълномощили адв. Б., а подс. К.С.К. е упълномощил адв. Д. на основание чл.96, ал.2 от НПК

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ОТМЕНЯ определение   190 /16.11.2011 година, с което адв. Л.Т. е назначена за служебен защитник на Д.Д.К., А.Д.П. и К.С.К..

ОТСТРАНЯВА от наказателното производство адв.Л.Т., като служебен защитник на подсъдимите Д.Д.К., А.Д.П. и К.С.К..

Адв. Б. – Да се даде ход на делото.

Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

         СЪДЪТ

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на подсъдимите, както следва:

Д.Д.К. ЕГН **********,***

А.Д.П. ЕГН **********,***,

К.С.К. ЕГН **********,***,

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Прокурорът – Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ.Б. - Няма да правя отводи на съда и секретаря.

АДВ. Д. – Няма да правя отводи на съда и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.К.–Няма да правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.П.–Няма да правя отводи. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

ПОДСЪДИМИЯТ К.С.К.–Няма да правя отводи Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от 7 дни.

СЪДЪТ ПОСТАНОВИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ.

ПРОКУРОРЪТ прочете обвинителния акт.

ПРОКУРОРЪТ П. – Г-н съдия, със защитника на подсъдимите постигнахме споразумение за решаване на делото в съдебното производство, което представям в писмен вид, както и квитанция към приходен касов ордер от 07.12.2011 година. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

        Адв. Б. - Г-н съдия, постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

        Адв. Д. - Г-н съдия, постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМАТА Д.Д.К.  Разбрах в какво съм обвинена. Признавам се за виновна. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласна с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.П.  Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ К.С.К.– Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 76/2010 г. на РУ „Полиция” Карнобат и справки за съдимост.

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото и 1 брой квитанция към приходен касов ордер.

·        ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

 

·        ПОДСЪДИМИ:

 

Д.Д.К. ЕГН **********,***

А.Д.П. ЕГН **********,***,

К.С.К. ЕГН **********,***,

ЗАЩИТНИК на подс.Д.Д.К. и подс.А.Д.П.: 

АДВОКАТ Т. Б. Б., вписан в Адвокатска колегия-гр.Бургас със служебен адрес:***

ЗАЩИТНИК на подс.К.С.К.:

АДВОКАТ Т. Д. Д., вписан в Адвокатска колегия-гр.Бургас със служебен адрес:***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.384 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Подсъдимите Д.Д.К. /стари данни Д.Д. П./, А.Д.П. и К.С.К./ стари данни К. С. К. / се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно: на неустановена дата през периода 02.02.2000г.-03.02.2000г. от магазин за хранителни стоки в с. Д., общ. Карнобат, обл. Бургаска в немаловажен случай след предварителен сговор и в съучастие помежду си като извършители чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- скъсване на халката на катинар и счупване на стъкло на входната врата и чрез използване на техническо средство – щанга и моторно превозно средство– лек автомобил марка *** отнели чужда движима вещ – 1 бр. магазинерски кантар – везна до 10 кг на стойност 190 лева от владението на собственика ПК „НАРКООП”- гр. Карнобат, без негово съгласие с намерението противозаконно да я присвоят, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатата вещ е била заместена.

2.Престъплението е извършено от подсъдимите Д.Д.К. /стари данни Д.Д. П./, А.Д.П. и К.С.К./ стари данни К. С.К. / при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК /ред. ДВ бр.62 от 05.08.1997г. / на подсъдимата Д.Д.К. /стари данни Д.Д. П./ се определя наказание ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

4. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК /ред. ДВ бр.62 от 05.08.1997г./ на подсъдимия А.Д.П. се определя наказание ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

5. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК /ред. ДВ бр.62 от 05.08.1997г./ на подсъдимия К.С.К./ стари данни К. С. К. / се определя наказание ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

6.Веществените доказателства – няма.

7.Разноските по делото в размер на 25 лева ще бъдат платени от тримата подсъдими Д.Д.К., А.Д.П. и К.С.К. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

8.Имуществени вреди –190.00 лева- възстановени.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     ПРОКУРОР  Щ.П.–_______________________

 

 

 

2. ЗАЩИТНИК на подсъдимите Д.Д.

К. и А.Д.П.

адв. Б.- __________________________

 

 

3.     ЗАЩИТНИК на подсъдимия

К.С.К.- адв. Д.- ____________________________

 

 

 

4.     ПОДСЪДИМ Д.Д.К.- ______________

 

 

 

 

5.     ПОДСЪДИМ А.Д.П.- _________________

 

 

 

 

6.     ПОДСЪДИМ К.С.К.- _____________________

 

 

 

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И: 

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1.Подсъдимите Д.Д.К. /стари данни Д.Д. П./, А.Д.П. и К.С.К./ стари данни К. С. К. / се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.І-во, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК, а именно: на неустановена дата през периода 02.02.2000г.-03.02.2000г. от магазин за хранителни стоки в с. Д., общ. Карнобат, обл. Бургаска в немаловажен случай след предварителен сговор и в съучастие помежду си като извършители чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- скъсване на халката на катинар и счупване на стъкло на входната врата и чрез използване на техническо средство – щанга и моторно превозно средство– лек автомобил марка *** отнели чужда движима вещ – 1 бр. магазинерски кантар – везна до 10 кг на стойност 190 лева от владението на собственика ПК „НАРКООП”- гр. Карнобат, без негово съгласие с намерението противозаконно да я присвоят, като до приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд откраднатата вещ е била заместена.

2.Престъплението е извършено от подсъдимите Д.Д.К. /стари данни Д.Д. П./, А.Д.П. и К.С.К./ стари данни К. С.К. / при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК /ред. ДВ бр.62 от 05.08.1997г. / на подсъдимата Д.Д.К. /стари данни Д.Д. П./ се определя наказание ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

4. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК /ред. ДВ бр.62 от 05.08.1997г./ на подсъдимия А.Д.П. се определя наказание ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

5. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б” от НК /ред. ДВ бр.62 от 05.08.1997г./ на подсъдимия К.С.К./ стари данни К. С. К. / се определя наказание ГЛОБА в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

6.Веществените доказателства – няма.

7.Разноските по делото в размер на 25 лева ще бъдат платени от тримата подсъдими Д.Д.К., А.Д.П. и К.С.К. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

8.Имуществени вреди –190.00 лева- възстановени.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

          ОСЪЖДА подсъдимите  Д.Д.К., ЕГН **********,***, А.Д.П., ЕГН **********,*** и К.С.К., ЕГН **********,*** да заплатят направените по делото съдебни разноски в размер по на 8.35 лева всеки един от тях, както и сумата от по 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 10.00 часа.

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

След като постанови определението, с което се одобрява

споразумението за решаване на делото в съдебното производство на основание чл. 309 от НПК съдът се занима с наложените на подсъдимите Д.Д.К., А.Д.П. и К.С.К. мерки за неотклонение „Подписка” следва да бъдат отменени, поради което

         О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         ОТМЕНЯ наложената на подсъдимата Д.Д.К. мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимият А.Д.П. мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимият К.С.К. мярка за неотклонение, а именно – “ПОДПИСКА”.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което съдът се произнася по мерките за неотклонение може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

                                                                                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:    1.

 

 

 

 

 

                                               2.      

        

 

 

 

СЕКРЕТАР: