Р Е Ш Е Н И Е

 

  202 / 7.12.2011г. година                        град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и шести октомври  две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………М.П.…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер..........490....по описа за............2011…...............година

         Производството по настоящото дело е образувано по повод подадената искова молба  от ищеца С.И.Х.  действащ в качеството му на ЕТ М. – С.Х. ***   чрез процесуалният му представител  адв. Я. Б. С.    с която същият ищец   е предявил срещу ответника Д.А.К. *** установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК .Със същият иск горепосочения  ищец моли  съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответника Д.А.К.     , че същият му дължи изплащане на вземане за парично задължение по Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ  по чл. 410 от ГПК  издадена по частно гр.дело № 334 / 2011 г. по описа на КРС за   паричната сума в размер на 600    лв. представляваща равностойността на  неизплатената и дължима се цена на закупени и взети на изплащане / вересия / от Д.А.К. хранителни стоки, перилни и почистващи препарати  за периода от  01.01.2009 година до 31.12.2009  година  от магазина на С.И.Х. действаща като ЕТ М. – С.Х.   , както и отделно законовата лихва  върху същата главница начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума в КРС – 13.04.2011 година до окончателното изплащане на вземането , както и  направените по заповедното производство за издаването на Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 334 / 2011 г. по описа на КРС съдебни разноски в размер на 77, 30 лв. като същият   ищец претендира ответника да бъде осъден да му заплати всички направени от него  съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 във връзка с чл. 78 ал.8 от ГПК . 

В съдебно заседание редовно призован се явява лично ищецът и същият чрез  процесуалния си  представител поддържа така предявеният иск  , но същият отново  чрез процесуалният си представител в съдебно заседание  твърди, че ответника признава иска изцяло и моли съдът да прекрати съдебното дирене по настоящото дело и да се произнесе с решение при признание на иска , като освен това понеже ответника с поведението си е дал повод за завеждането на иска моли съдът да го осъди  да му заплати всички направени от него съдебни разноски по настоящото дело в размер на общата сума от 230, 50  лв. на основание чл. 78 от ГПК.

Ответника Д.А.К.    в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК  не е подал отговор по исковата молба с която е предявен горепосочения установителен иск  срещу него . Същият ответник редовно призован се явява лично в съдебно заседание в което изразява становището си по  така предявения срещу него иск , като признава същият за напълно основателен и моли съда да го уважи изцяло  изцяло като такъв.Моли съдът да постанови решение при признание на иска от негова страна.

Горепосоченият предявен от ищеца иск се явява по своята същност положителен установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника съществуването в полза на ищеца на твърдяното от него вземане за посочената от него сума. За да бъде уважена тази претенция , установителна такава съдът намира, че следва да бъдат доказани от ищеца кумулативното наличие на няколко императивни предпоставки , а именно : между страните по настоящото дело в твърденият от ищеца период да е била налице валидно правоотношение, ищецът като страна по това валидно правоотношение да е изпълнил поетите от него задължения –да е предоставил твърдяните от него стоки  на ответника , ответникът също като страна в това правоотношение да не е изпълнил дължимата се в твърдяния от ищеца размер  насрещна престация и последно  в полза на ищеца по делото при условията на чл. 410 от ГПК да е издадена и съответна заповед за изпълнение.

С оглед на така направеното искане от страна на ищцовото дружество за постановяване от съда на решение при признание на иска на основание чл. 237 от ГПК съдът намира, че така направеното искане се явява напълно основателно поради следните съображения: ответникът напълно признава предявеният от ищеца  иск, това признато от него право не противоречи на закона и морала и с него той- ответникът има право да се разпорежда. Затова съдът намира, че следва да се произнесе с решение при признание на иска респективно исковете по смисъла на чл. 237 ал.1 от ГПК. Следва да се осъди ответника да заплати на ищцовата страна всички направени от него съдебни разноски по настоящото производство в размер на сумата от 230 , 50  лв. на основание чл. 78 ал.1 от ГПК, тъй като ответника с поведението си е дал повод за завеждането на настоящия иск .

С оглед на гореизложеното , съдът намира, че искът на ищеца се явява напълно основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло ,   като ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца   и сумата от 230, 50   лв. представляваща направените от него  съдебни разноски по настоящото дело.

Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

 

Р    Е    Ш    И  :

           ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.А.К.   с ЕГН  ********** ***  , че същата дължи на С.И.Х. с ЕГН ********** ***  в качеството й на ЕТ М.- С.Х. със седалище и адрес на управление село В. , Община С. , обл. Б.  и с  процесуален представител и със съдебен адрес – адв. Я. Б. С. вписана в АК Б. и с адрес на адвокатска кантора  гр. К. ул. Георги Д. № 6 ет. 1 офис 3 , че същата й дължи  изплащане на вземане  за парично задължение по Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ  по чл. 410 от ГПК № 259 / 13..2011 г. издадена по частно гр. дело № 334 / 2011 г. по описа на КРС за      паричната сума в размер на 600   лв. представляваща равностойността на неизплатена и дължима се цена на закупени и взети на изплащане / вересия /  от Д.А.К.  хранителни стоки , перилни и почистващи препарати  за периода от  01.01.2009 година до 31.12.2009 година от магазина на С.И.Х.  действаща като ЕТ М.- Сюлейман Х.  , ведно със  законната лихва върху горепосочената главница от 600     лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение№ 259  от 13.4.2011 г.  по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 334 / 2011 г . в КРС – 13.04.2011 година до окончателното изплащане на вземането , както и направените  в заповедното производство  за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.дело № 334 / 2011 г. по описа на КРС съдебни разноски в размер на 77, 30 лева.  

         ОСЪЖДА  Д.А.К.   с ЕГН  ********** *** да заплати  на  С.И.Х. с ЕГН ********** ***  в качеството й на ЕТ М.- С.Х. със седалище и адрес на управление село В. , Община С. , обл. Б.  и с  процесуален представител и със съдебен адрес – адв. Я. Б. С. вписана в АК Б. и с адрес на адвокатска кантора  гр. К. ул. Георги Д. № 6 ет. 1 офис 3    сумата от 230, 50  лв. представляваща направените от нея  по настоящото дело съдебни разноски .

РЕШЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА пред Б.кия окръжен съд в 14- дневен срок, считано от съобщаването му на страните по делото.

        

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: