Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 201 / 6.12.2011г.                    град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и трети ноември  две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ……………………М.  П.…….........................................

Прокурор.................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….……

Гражданско дело номер.......1087.........по описа за............2011.............година

        

Производството  по настоящото дело е с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД.

         В исковата си молба ищцовото дружество К. Е. ЕООД гр. К.  твърди, че на 11.05.2011 година в гр. С. е сключило с ответника М. А. Л. предварителен  договор  за покупко-продажба на изключителните права върху следната марка на Общността , собственост на М. А. Л. СТМ RED KING – словна марка № 004501128 за стоки и услуги в клас 34 – Тютюн , принадлежности за пушачи,  по силата на който я е закупил срещу задължението  да заплати продажната цена описана в същия договор на обща стойност  от 14 000 лева , от  която сума той е заплатил на продавача по предварителния договор част от същата сума – такава в размер на 4 000 лв.  в деня на сключването на предварителния договор  , а остатъка  от 10 000 лв. страните по договора за се уговорили да бъде платена  на продавача в срок до 01.09.2011 година, когато ще бъде сключен окончателния договор  . Ищцовото дружество  твърди по надолу в исковата си молба , че ответникът по настоящото дело и продавач по предварителния договор – М. А. Л.  не е изпълнил задължението си по него като до  настоящия момент  не му е  прехвърлил  правото на собственост върху горепосочената марка на Общността  съгласно сключения между тях договор   по необясними причини ,като по този начин и до настоящия момент се явява некоректен продавач. Затова поради наличие на това неизпълнение от страна на ответника спрямо  процесния предварителен договор понеже за ищеца се е породил правен интерес  от настоящия иск , то последният моли съда да постанови решението си по настоящото дело  с което да обяви  сключения горепосочен процесен предварителен договор за окончателен, ведно с произтичащата законна последица от това – задължаването му с това съдебно решение за заплащането на останалата част от продажната цена по договора в размер на 10 000 лв. в определен от съда срок , както и осъждането на ответното дружество да му заплати всички направени от него съдебни разноски по настоящото дело.

         В съдебно заседание искът се поддържа от ищецът  чрез направените от него искания обективирани в  представените писмени бележки   и се иска неговото уважаване изцяло.

         Ответникът  М. А. Л. в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК е подал писмен отговор по така предявеният иск срещу него в който изразява становище , че искът се явява напълно неоснователен и моли съдът да го отхвърли изцяло като такъв. Същият ответник редовно призован  се явява неговия процесуален представител в съдебно заседание и  взема становище по така предявеният срещу него иск, като отново моли съдът да го отхвърли като неоснователен по съображения          изложени в отговора на исковата молба .

         След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Видно от приетите писмени  доказателства по настоящото дело се установява по един несъмнен и категоричен начин, че ответната страна по настоящото дело М. А. Л.   е  собственик  на изключителните права върху следната марка на Общността , СТМ RED KING – словна марка № 004501128 за стоки и услуги в клас 34 – Тютюн , принадлежности за пушачи. Страните не спорят и относно факта,че на 11..05.2011 година в гр. С. между тях е бил сключен  предварителен договор за покупко- продажба на същата марка на общността, който договор е обективиран в писмена форма  съгласно изискванията на императивната разпоредба на чл.19 ал.1 от ЗЗД, който договор съдържа и задължителните реквизити съгласно разпоредбата на чл.19 ал. 2 от ЗЗД ,  по силата на който ответникът   е  продал същата процесна марка на Общността СТМ RED KING – словна марка № 004501128 за стоки и услуги в клас 34 – Тютюн , принадлежности за пушачи на първия ищец    за продажната цена от 14 000 лв., която цена първият ищец съгласно чл. 2 от този договор  се е задължил  да заплати на продавача на  две вноски – първата от тях в размер на 4 000 лв. в момента на сключването на договора , което купувача е сторил , а втората вноска в размер на останалите 10 000  лв. -  до дата 01.09.2011 година  при  сключването на окончателния договор по прехвърлянето на правото на собственост спрямо процесната марка на общността  , която втора вноска от 10 000 лв. купувача по договора не е заплатил поради неизпълнението от страна на продавача на клаузите на процесния предварителен договор , тъй като  продавача е трябвало да се яви в 10.00 часа  на 01.09.2011 година в офиса на К. Е. ЕООД в град К. на ул. С.п. № *** и да подпише окончателния договор за продажба което той не е сторил и до същия срок, която уговорка той  не е сторил т.е. изпълнил - и то по негова вина .  Страните не спорят  и  относно това, че същият договор правилно отразява тяхната воля обективирана в него и че те са го подписали лично, , както и това, че съгласно чл. 1 от договора продавача по договора  се е задължил да прехвърли на купувача по него - в случая – първия ищец правото на собственост върху описаната в договора търговска марка на Общността   до 01.09.2011 година и едновременно с  това най – късно до същата дата 01.09.2011 година едновременно с подписването на окончателния договор  да се    извърши  окончателното плащане на остатъка от продажната цена по договора в размер на  10 000 лв.от страна на купувача  т.е.  което плащане ще се извърши при сключването на окончателния договор  което показва по мнението на настоящия съд , че ищецът е напълно изправна страна по процесния предварителен договор. Същият факт не се оспорва от  страните  по делото, което и води настоящия съд до извода си, че ищецът  се явява напълно изправна страна по сключения предварителен договор , като е изпълнил изцяло задълженията си по него, като пък ответника не се явил най- късно до дата 01.09.2011 година в офиса на ищцовото дружество за да сключи с ищеца  окончателния договор  за да му   прехвърли  правото на собственост върху горепосочената марка на , за да може след това при подписването на окончателния договор   и в изпълнение на срока по чл. 2 от договора ищеца  да му плати остатъка от продажната цена от 10 000 лв. , което показва, че той – продавача по договора  не е изпълнил тези императивни задължения  по договора и се явява по този начин напълно неизправна страна по договора, за разлика от ищеца който е напълно изправна страна по него. Изтъкнатото от ответното дружество възражение , че сключената продажна цена за процесната търговска марка на общността в размер на 14 000 лв. е изключително ниска , не го освобождава от задължението да изпълни задълженията си по процесния предварителен договор за продажба на същата търговска марка , ниго го прави да е изправна страна по същия договор.  Затова и съдът намира, че предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло, като процесния предварителен договор следва да бъде обявен с настоящото решение за окончателен. С оглед на това ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищцовото такова  сумата от 560 лв. представляваща направените от него съдебни разноски по делото на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.

          

Мотивиран от гореизложените си съображения, К.ският районен съд

                                  

Р     Е     Ш     И:

 

         ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА МАРКА НА ОБЩНОСТТА  сключен на 11.05.2011 година между К. Е. ЕООД със седалище и адрес на управление гр. К. ул. С.п. № *** ЕИК  ******** в качеството му на купувач по същия договор и М. А. Л.  регистрирано в Б. в. о. под номер ******* с адрес на управление  Т. Ч. , п.к. *** , Р. Т. , Т. , Б. в. о. , представлявано от Б.М.Х. ***.Р. С. 8 в качеството му на продавач по същия предварителен договор  с който  договор М. А. Л.  регистрирано в Б. в. о. под номер*******с адрес на управление  Т. Ч. , п.к. *** , Р. Т. , Т. , Б. в. о. , представлявано от Б.М.Х. ***.Р. С. 8 е продало на К. Е. ЕООД със седалище и адрес на управление гр. К. ул. С.п. № *** ЕИК  ********     изключителните права върху следната марка на Общността , СТМ RED KING – словна марка № ********** за стоки и услуги в клас 34 – Тютюн , принадлежности за пушачи за сумата от 14 000 лв., от  която продажна цена купувачът  К. Е. ЕООД със седалище и адрес на управление гр. К. ул. С.п. № *** ЕИК  ********** е заплатил на продавача М. А. Л.  регистрирано в Б. в. о. под номер ********* с адрес на управление  Т. Ч. , п.к. *** , Р. Т. , Т. , Б. в. о. , представлявано от Б.М.Х. ***.Р. С. 8 само сумата от 4 000 лв., при условие , че купувачът по този договор К. Е. ЕООД със седалище и адрес на управление гр. К. ул. С.п. № *** ЕИК  *********** заплати на продавача по него М. А. Л.  регистрирано в Б. в. о. под номер 1551808 с адрес на управление  Т. Ч. , п.к. *** , Р. Т. , Т. , Б. в. о. , представлявано от Б.М.Х. ***.Р. С. 8 останалата част от продажната цена  в размер на 10 000 лв.  в двуседмичен срок , считано от влизането на настоящото съдебно решение в законна сила , като указва на купувача по договора К. Е. ЕООД със седалище и адрес на управление гр. К. ул. С.п. № *** ЕИК  **************  , че при неизпълнение от негова  страна на горепосоченото плащане на останалата част от продажната цена в размер на 10 000 лв. в същия горепосочен срок, то настоящото съдебно решение може да се обезсили по искане на продавача по договора .

         Описаната по-горе марка на Общността , СТМ RED KING – словна марка № 004501128 за стоки и услуги в клас 34 – Тютюн , принадлежности за пушачи има договорна цена в размер на 14 000 лв..

          ОСЪЖДА М. А. Л.  регистрирано в Б. в. о. под номер 1551808 с адрес на управление  Т. Ч. , п.к. *** , Р. Т. , Т. , Б. в. о. , представлявано от Б.М.Х. ***.Р. С. 8 да заплати  на К. Е. ЕООД със седалище и адрес на управление гр. К. ул. С.п. № *** ЕИК  *********** сумата от 560 лв. представляваща направените от него съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.. 

        

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: