Р Е Ш Е Н И Е

№ 118 / 6.12.2011г.                град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На  тридесети ноември                                                    2011 година

В публичното заседание в следния  състав :

 

 

                                                        Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                                      Съдебни заседатели :   1.

                                                                           2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

НАХД № 441 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Н.Х.Р., ЕГН–**********,*** против наказателно постановление № 22-0000647 от 14.10.2011 година на началника на ОО „КД-ДАИ” Бургас, за нарушение на чл.12б, ал. 10, вр.чл.6, ал.1 от ЗАвП и на основание чл.93, ал.2 т.1 от ЗАвП му е наложено наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

Жалбоподателят редовно призован се явява в съдебно заседание и моли да се отмени наказателното постановление.

ОО „КД-ДАИ” Бургас, редовно уведомени не изпращат представител. Със съпроводителното писмо молят жалбата да бъде оставена без уважение и да бъде потвърдено наказателното постановление.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

На 25.08.2011 година жалбоподателят  Р. управлявал товарен автомобил марка *** и извършвал превоз за собствена сметка на козметика от град Рудозем до град Шумен, като товарният автомобил е над 12 тона. Около 14.00 часа на разклона за село Сигмен по пътя Карнобат-Шумен жалбоподателят Р. е бил спрян за проверка от актосъставителя П. и свид. И.. При проверката е констатирано, че жалбоподателят Р. представя ксерокс копие № 266090001 на лиценз на общността № 6609.За което е и съставен акт № 126178 от 25.08.2011 година. На основание акта е издадено и атакуваното наказателно постановление.

За изясняване на фактическата обстановка по делото бяха разпитани актосъставителя П. и свид. И.. И двамата свидетели заявяват, че при проверката жалбоподателят не е представил лиценз или заверено копие на лиценз на общността, а е представил ксерокс копие на същия. Съгласно разпоредбата на чл.93, ал.2, т.1 от ЗАвП водач на моторно превозно средство, който извършва превоз за собствена сметка следва в момента на проверката да представи лиценз или заверено копие на лиценз на общността. Жалбоподателят Р. е представил ксерокс копие на лиценз на общността, поради което и съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено, като законосъобразно, тъй като в момента на проверката жалбоподателят Р. е представил ксерокс  копие на лиценз на общността, а не самия лиценз или заверено копие от него. Предвидения в закона размер на глобата е 500 лева и същият правилно е определен и в наказателното постановление.

          Мотивиран от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :     

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление  № 22-0000647 от 14.10.2011 година на началника на ОО „КД-ДАИ” Бургас, с което на  Н.Х.Р., ЕГН–**********,*** за нарушение на чл.12б, ал. 10, вр.чл.6, ал.1 от ЗАвП и на основание чл.93, ал.2 т.1от ЗАвП му е наложено наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева.

ОСЪЖДА Н.Х.Р., ЕГН–**********,*** да заплати сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, ,която сума да се приведе по сметката на КРС.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: