Р Е Ш Е Н И Е

№ 117 / 2.12.2011г.                град Карнобат

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На тридесети ноември 2011 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

НАХД № 410 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Н.Д.П., ЕГН-**********,*** * против наказателно постановление № 226/07.10.2011 г. година на ВрИД кмет на Община Карнобат за нарушение на чл.4, раздел І, Глава ІІ от Наредба № 3 на Община Карнобат и на основание чл. 64, ал.2 от Наредба № 3 му е наложена глоба в размер на 500 лева.

Жалбоподателят редовно призован не се явява в съдебно заседание. Защитата на същия пледира за отмяна на наказателното постановление, алтернативно за намаляне размера на наложената глоба.

Община Карнобат редовно уведомени не изпращат представител.

След преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът установи от фактическа и правна страна следното:

На 01.10.2011 година  св.П. е съставил акт №56/01.10.2011г. на жалбоподателя П.,***” извършва непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.На основание акта е съставено и атакуваното НП.

Съдът намира,че по делото е допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в следното: Нито в акта, нито в НП е посочено в какво се изразява това непристойно поведение ,което грубо показва обществения ред- в изрази ,действия или по друг начин. В съдебно заседания разпитаните св. П. и М. също не доведоха до изясняване на фактическата обстановка по делото.Поради което съдът намира,че по този начин е нарушено правото на защита на жалбоподателя ,и той не може да организира по правилен начин защитата си ,без да знае в какво се изразяват непристойните действия.

 Поради което съдът намира, че атакуваното НП следва да бъде отменено на процесуално основание без съдът да разглежда спора по същество.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

        

 ОТМЕНЯ  наказателно постановление № 226/07.10.2011 г. година на ВрИД кмет на Община Карнобат, с което на Н.Д.П., ЕГН-**********,*** * за нарушение на чл.4, раздел І, Глава ІІ от Наредба № 3 на Община Карнобат и на основание чл. 64, ал.2 от Наредба № 3 му е наложена глоба в размер на 500 лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: