РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 22.11.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 460/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Х.К.К.

М.Д.Ч.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 22.11.2011г.
М.Д.Ч.
На осн. чл.343 Б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обвиняемия М.Д.Ч. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ОСЕМ МЕСЕЦА изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА
На основание чл. 343, буква „Г” от НК се постановява и лишаване от правоуправление за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 16. 11. 2011 година до влизане в сила на настоящото споразумение.