РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 14.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 189/2011

Дела по чл.410 и чл.417 ГПК и Закон за кредитните и-ии

С.П.Х.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 14.10.2011г.
К.ският районен съд

Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община К. , че същата дължи на С.П.Х. с ЕГН ********** ***№ 1 и с процесуален представител адв. С.Х.Г. – Т. *** изплащане на вземане по Заповед за изпълнение на парично задължение № 50 от 31.01.2011 година издадена по частно гражданско дело № 73 / 2011 година по описа на Районен съд К. за общата парична сума в размер на 5 000 лв. , произтичаща от непозволеното й увреждане и представляваща обезщетение за причинените й от Община К. неимуществени вреди като възложител на работа по чл. 49 от ЗЗД , ведно със законната лихва върху общата сума от 5 000 лв. - главницата, начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение № 50 от 31.01.2011 година по чл. 410 от ГПК по частно гражданско дело № 73 / 2011 година в Районен съд К. – 28.01.2011 година до окончателното изплащане на вземането , включително и направените от ищцата разноски по заповедното производство в размер на 600 лева.
ОСЪЖДА Община К. да заплати на С.П.Х. с ЕГН ********** ***№ 1 и с процесуален представител адв. С.Х.Г. – Т. *** сумата от 140 лв. представляваща направените от нея по настоящото дело съдебни разноски .

 

2

ЧГД No 1093/2011

Други ЧГД

М.Н.Ю.

 

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 14.10.2011г.
 

3

ЧГД No 1094/2011

Други ЧГД

П.Г.М.

 

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Определение от 14.10.2011г.
 

4

НОХД No 381/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА,
П.И.И.

А.С.Д.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 14.10.2011г.
На осн. чл.196, ал.1,т.2,вр.чл.195,ал.1,т.4, предл. второ, вр.чл.194,ал.1,вр.чл.29,ал.1,б.Б, вр.чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия А.С.Д. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обв. Д. се определя първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така определеното наказание три месеца лишаване от свобода,което да изтърпи в затворническо заведение от закрит тип-затвор.

А.С.Д.
На осн. чл. 196,ал.1,т.2,вр.чл.195,ал.1,т.4,предл.второ,вр.чл.194,ал.1,вр.чл.29,ал.1,б."б", вр.чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия А.С.Д. се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обв. Д. се определя първоначален СТРОГ режим за изтърпяване на така определеното наказание три месеца лишаване от свобода,което да изтърпи в затворническо заведение от закрит тип-затвор.