РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 03.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 296/2011

Издръжка

В.А.Б.

А.И.А.,
ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 03.10.2011г.
К.ският районен съд

Р Е Ш И:
ОСЪЖДА А.И.А. с ЕГН ********** *** А да заплаща на малолетното си дете И. А. А. , родено на 31.01-2002 год. по 150 лева ежемесечна издръжка, начиная от 22.03.2011 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, която издръжка да се получава от В.А.Б. с ЕГН ********** ***, в качеството й на майка и законна представителка на същото малолетно дете И. А. А. с ЕГН **********.
ОСЪЖДА А.И.А. с ЕГН ********** *** А да заплаща на малолетното си дете И. А. А. , родено на 31.01-2002 год. по 150 лева ежемесечна издръжка за минало време – за периода от 22.03.2010 година до датата на предявяването на исковата молба в КРС – 22.03.2011 година , ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, начиная от 22.03.2011 година , която издръжка да се получава от В.А.Б. с ЕГН ********** ***, в качеството й на майка и законна представителка на същото малолетно дете И. А. А. с ЕГН **********
ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ОСЪДИТЕЛНА ЧАСТ на основание чл. 242 ал.1 от ГПК .
ОСЪЖДА А.И.А. с ЕГН ********** *** А да заплати на В.А.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 100 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.
ОСЪЖДА А.И.А. с ЕГН ********** *** А да заплати на Държавата държавна такса в размер на 432, 00 лева, както и държавна такса от по на 5 лева за издаване на всеки един изпълнителен лист за горепосочените суми, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

2

ЧНД No 323/2011

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Л.Д.М.

 

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Определение от 03.10.2011г.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на Л.Д.М., ЕГН-**********,*** 5, в момента в Затвора Бургас едно общо наказание по НОХД № 297/2011 г. и НОХД № 296/2011 г.– двете по описа на Районен съд – Карнобат в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален строг режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание на Л.М., което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.
ПОСТАНОВЯВА на основание чл.68, ал.1 от НК Л.Д.М., ЕГН-**********,*** 5, в момента в Затвора Бургас наказанието по НОХД № 65/2011 година на РС-Карнобат в размер на три месеца лишаване от свобода да се изтърпи отделно, при първоначален строг режим, което на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.
ПРИСПАДА на основание чл. 25 от НК изтърпяното до момента наказание лишаване от свобода, по която и да е от горепосочените присъди.

 

3

ЧНД No 337/2011

Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК

Л.Д.М.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Определение от 03.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 337/2011 година по описа на Районен съд – Карнобат.


РАЙОННА ПРОКУРАТУРА