РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 09.09.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 321/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.

К.Х.Ч.

Председател и докладчик: ГЕОРГИ Н. ГРЪНЧЕВ 

Споразумение от 09.09.2011г.
К.Х.Ч.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, на осн. чл.55, ал.1, т.2, б. „б” от НК, от НК на обвиняемия К.Х.Ч. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните проб. мерки: 1.задълж. р-я по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично, 2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА, 3. безвъзмезден труд в полза на обществото – двеста часа годишно за срок от една година. На основание чл.343г вр.чл.37 ал.1 т.7 от НК обвиняемия Ч. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1г.На осн. чл.59 ал.4 от НК се приспада времето през което обвиняемия Ч. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство считано от 13.06.2011 год.