О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 147 / 8.8.2011 г.

                                        08.08-2011г. , гр.Карнобат

 

   КАРНОБАТСКИЯТ районен съд,                                                      ІІ състав

На   осми август    две хиляди и единадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдията КОЕВА ………………………

АНХ дело № 148  по описа за 2011г. за да се произнесе, установи  следното:

         Производството е по реда на чл. 63, ал.2 от ЗАНН .

         Производството по делото е образувано по повод жалбата от  И.Д.  Г. с ЕГН  ********** ***, в качеството си на баща на Д.  И.Г.  с ЕГН  ********** *** против наказателно постановление № 36  от 21.03-2011г. на  Началник на  РУ „Полиция „  гр.***, с което на  Д.И.Г. с  ЕГН  ********** *** , на основание чл. 80, т.5 от Закона за българските документи за самоличност , наложено  административно наказание -  глоба в размер на 50 лв. / петдесет лева /.Иска се отмяна на наказателно постановление.

В съдебно заседание на 03.06-2011г.  лицето И.Д.Г.  твърди, че  откакто почина  съпругата му сам се грижи за болния си син – Д.И.Г.   с ЕГН  **********, който  болен от  шизофрения , параноидна форма – параноиден синдром  с обостряне , за което приложи към жалбата   и Епикриза  и Експертно решение  на ТЕЛК , издадено от ОДПЗС  „Проф. д-р И. Темков „ЕООД  Б..

Видно , че с  протоколно определение от 03.06-2011г.  производството по делото  оставено без движение, като на жалбоподателя бил предоставен  седмодневен срок , в който да  представи  пълномощно  за  завеждане на жалбата.

По делото се установява , че до настоящия момент  нередовността на жалбата не е остранена.

От фактическата страна , съдът  установи следното :

Безспорно е по делото, че на  06.03-2011г.  длъжностно лице на РУ „Полиция „ гр.С.  П.Х.Д.  е съставил Акт за  установяване на административно нарушение, като за нарушител  е посочено лицето Д.И.Г.  с ЕГН  ********** ***.

На  21.03-2011г.  Началник на РУ  „Полиция „  гр.С.  М. К. Л. е издал  Наказателно постановление №36, като за нарушител  е посочил  също  лицето -  Д.И.Г.  с ЕГН  ********** ***.

Съдът счита, че при тези  факти е  безспорно , че  адресат на Акт за  установяване на административно нарушение и  на Наказателно постановление №36 е лицето - Д.И.Г.  с ЕГН  ********** ***-това е нарушителят  и само той , съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.2 от ЗАНН е активно процесуално легитимирано да обжалва наказателно постановление .

Съдът счита, че след като нарушителят  съществува в правния мир , той е субектът , който има право  на жалба  и той  не може да бъде заместен  в административнонаказателно  производство  от своя баща и да се разпорежда с административнонаказателната си отговорност и с  правата си по едно  административно-наказателно  правоотношение.

До настоящия момент по делото няма данни  нередовностите на жалбата да са отстранени, поради което съдът  счита, че следва да  бъде прекратено производството по настоящото АНХ дело № 148 /2011г. по описа на К. районен съд .

               Мотивиран от горното, съдът

 

                                          О П Р Е Д Е Л И :

            На основание чл. 63, ал.2 от ЗАНН  ПРЕКРАТЯВА производството по АНХ дело № 148 /2011г. по описа на К.районен съд.

             Определението може да се обжалва  с частна жалба  пред Б. Административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: