Р Е Ш Е Н И Е

№ 116 / 8.8.2011 г.

                          08. 08- 2011 г.,  град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     КАРНОБАТСКИ  районен съд ,                                       ІІ състав

На  петнадесети юли    две хиляди и единадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Д.С.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №  373  по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид :

        Предявеният иск е  с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК , вр. чл.  422 ГПК.            

         Производството по делото е образувано по повод искова молба от  БНБ ************ ЕАД ЕИК  *******, гр.С.****************** , представлявано от  Л. Л. П. чрез юрисконсулт  Ц.Х.Й.  против Р.Т.  А. ***  , с която желае съдът да постанови решение, с което да   установи , че  е налице вземане от страна на БНБ ************ ЕАД от Р.Т.  А. в размер на : 2 190,88лв./ две хиляди  сто и деветдесет  лева и 88 стотинки/, представляваща главница по кредита ; 760,83лв. / седемстотин  и шестдесет лева и  83 стотинки / , представляваща надбавка  по чл. 4 от договора; 289,73лв./ двеста  осемдесет и девет лева и 73 стотинки /, представляваща обезщетение за забава , на основание чл.  33 от Закона за потребителския кредит , за периода : от  настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит  , а именно : от 30 ноември 2009г. до датата на подаване на заявлението или общо дължима сума  3 241,44лв. / три хиляди двеста  четиридесет и един лев и 44 стотинки /  , ведно със законната лихва върху  дължимите суми  от  датата на  подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение  до окончателното им изплащане , както и  държавна  такса в размер на 129,66 лв. / сто двадесет и девет лева и 66 стотинки / , както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв. / сто лева /.   В подкрепа представя доказателства.

      В законния срок  ответникът Р.Т.А. не представя писмен отговор на исковата молба .

      В съдебно заседание   представител на ищцовото дружество не се явява, въпреки редовно призоваване.

Представят молба вх.№ 3024 от  14.07.2011г. , с която молят  съдът да разгледа делото в отсъствието на  представител на дружеството.

       Ответникът Р.Т.А.     в съдебно заседание  се явява лично и  твърди , че признава изцяло предявеният иск  по основание и размер .

 С протоколно определение  от  15.07-2011г.  съдът е допуснал доказателства, приложени към исковата молба.Със същото протоколно определение съдът обявил  делото за решаване , като  приел , че са налице предпоставките на чл. 237 , ал.1 ГПК , след като  ответникът  признал иска  изцяло   лично в съдебно заседание, прекрати  съдебното дирене  за да се произнесе съобразно  признанието  на иска. 

        След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното : Установява се по делото , че ответникът Р.Т.А.  с ЕГН ********** ***  кредитоискател   и по Договор  за потребителски  паричен кредит с номер ***-***** от  ******г.  в размер на 3 000,00 лв. / три хиляди лева / , предоставен от   ищцовото дружество БНБ *************ЕАД.Сумата  от 3000,00 лв.  била преведена по банкова сметка *** Р.Т.А. , съгласно чл. 1 от договора , с което ищцовото дружество изпълнило  задължението си по този  договор.Твърди се, че  въз основа на  чл. 4  от договора за потребителски кредит ответникът  следвало да погаси задължението си на 36 / тридесет и шест /  месечни вноски – всяка вноска по 137,15лв. / сто тридесет и седем лева и 15 стотинки / .Ответникът Р.Т.А.  е преустановил   плащането на вноските по кредит  на 30 октомври 2009г. , до която дата погасил само 14 / четиринадесет / месечни вноски.Ответникът Р.Т.А. следвало да погаси  останалите 22  броя месечни вноски към  30 ноември 2009г. , към която дата е станал изискуем в пълния му размер .

Видно по делото, че  ищцовото дружество  БНБ ******************** ЕАД ЕИК  ****, гр.С.************* представи заявление  за издаване  на заповед   за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК в К. районен съд  вх.№1132 / 15.03-2011г. , по повод на което било образувано частно гражданско дело № 253 /2011г.  на КРС.

Видно по делото, че  към завеждане на  заявление по реда на чл. 410 от ГПК ответникът  Р.Т.А.  с ЕГН ********** ***  не е изплатил   задължението си за периода от  15.03-2011г. до 03.05-2011г. – завеждане на иска , което  и признава в съдебно заседание.

В съдебно заседание ответникът Р.Т.А.     твърди,  че признава предявеният  иск  по основание и размер и няма възможност да  изплаща задължението , безработен , няма доходи  и няма възможност да плаща.

С оглед  направеното признание  на иска , заявеното от  ответника Р.Т.А.     и  на основание чл. 237, ал.2 ГПК , съдът намира  предявеният иск  за основателен  и доказан .Съдът счита, че  на основание чл. 422 ГПК  следва да бъде  прието за установено  , че ответникът Р.Т.А.   дължи  на БНБ********** ЕАД сумата  в размер на : 2 190,88лв./ две хиляди  сто и деветдесет  лева и 88 стотинки/, представляваща главница по кредита ; 760,83лв. / седемстотин  и шестдесет лева и  83 стотинки / , представляваща надбавка  по чл. 4 от договора; 289,73лв./ двеста  осемдесет и девет лева и 73 стотинки /, представляваща обезщетение за забава , на основание чл.  33 от Закона за потребителския кредит , за периода : от  настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит  , а именно : от 30 ноември 2009г. до датата на подаване на заявлението или общо дължима сума  3 241,44лв. / три хиляди двеста  четиридесет и един лев и 44 стотинки /  , ведно със законната лихва върху  дължимите суми  от  датата на  подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение  до окончателното им изплащане , както и  държавна  такса в размер на 129,66 лв. / сто двадесет и девет  лева и 66 стотинки / , както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв. / сто лева /. 

       Предвид искането  и на основание чл. 78, ал.1 ГПК , ответникът Р.Т.А.     следва да  бъде осъден да заплати на ищцовото дружество   направените по делото разноски в размер на  64,83   лв.,  представляваща платена  допълнителна държавна такса за завеждане на иска , както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв.  или общо 164, 83 лв..

      Мотивиран от горното, съдът

                                            Р   Е   Ш  И   :

       ПРИЕМА  за установено  , че  ответникът Р.Т.  А. ***  дължи  на БНБ *********** ЕАД ЕИК  ******, гр.С., **************************, представлявано от  Л. Л. П. чрез юрисконсулт  Ц.Х.Й.  в размер на : 2 190,88лв./ две хиляди  сто и деветдесет  лева и 88 стотинки/, представляваща главница по кредита ; 760,83лв. / седемстотин  и шестдесет лева и  83 стотинки / , представляваща надбавка  по чл. 4 от договора; 289,73лв./ двеста  осемдесет и девет лева и 73 стотинки /, представляваща обезщетение за забава , на основание чл.  33 от Закона за потребителския кредит , за периода : от  настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит  , а именно : от 30 ноември 2009г. до датата на подаване на заявлението или общо дължима сума  3 241,44лв. / три хиляди двеста  четиридесет и един лев и 44 стотинки /  , ведно със законната лихва върху  дължимите суми  от  датата на  подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение  до окончателното им изплащане , както и  държавна  такса в размер на 129,66 лв. / сто двадесет и девет   лева и 66 стотинки / , както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв. / сто лева /, с правно основание  чл.415, ал.1 от ГПК , вр. чл.  422 ГПК.

      ОСЪЖДА Р.Т.  А. *** да заплати на БНБ **************** ЕАД ЕИК  ******, гр.С. , ****************, представлявано от  Л. Л. П.чрез юрисконсулт  Ц.Х.Й.  направените по делото разноски в размер на в размер на  64,83   лв./ шестдесет и четири лева и 83 стотинки / ,  представляваща платена  допълнителна държавна такса за завеждане на иска , както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв./ сто лева /  или общо 164, 83 лв./ сто шестдесет и четири лева и  83 стотинки / .

   Решението не  подлежи на обжалване.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ   :