Р Е Ш Е Н И Е

№ 117 / 8.8.2011 г.                                             

                        08.08.2011 година,град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Карнобатски районен съд                                ІІ състав

На  петнадесети юли   две хиляди и единадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар Д.С.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №  183  по описа за 2011  година, и за да се произнесе взе предвид :

     Делото е за делба, като производството се намира във фаза по допускането й и е с правно основание чл. 34 от ЗС , вр.  341 и сл. ГПК.

     Ищците : 1. Ж.Д.Д. с ЕГН  ********** *** , 2. В.И.Д. с ЕГН ********** *** , 3. Д.И.Д. с ЕГН ********** ***, 4. З.М.М. с ЕГН  ********** *** , 5. Д.М.М.  с ЕГН ********** *** ,6. Г.М.М. с ЕГН ********** *** , 7.З.  Г.Ж. с ЕГН ********** *** , 8.Б.Г.Ж. с ЕГН ********** *** , всички  чрез адвокат С.Р.С. с ЕГН ********** ***, партер , кантора 1 са предявили иск

 против 1.П.Ж.Х. с ЕГН ********** *** , 2.Ж.Х.Ж. с ЕГН ********** *** , 3.В.Х.Ж. с ЕГН ********** *** , 4. М.С.  Х. с ЕГН  ********** *** , 5. Д.Д.Г. с ЕГН ********** *** , 6. С.В.Г. с ЕГН  ********** *** , 7.В.С.А. с ЕГН ********** *** и 8. К.С.Т. с ЕГН ********** ***.Ищците твърдят, че  с ответниците  съсобственици на недвижими имоти- земеделска земя, останала в наследство  от общият им наследодател  Х. Ж. *** , починал на  17.03-1958 г. , възстановена с решение № 29 от  14.03-1995г. по преписки № ЦК 162 от 10.01-1992г. , вписано в Служба  по вписванията при Агенция по вписванията с вх.№ 689 / 12.02-2007г., под № 141 , том ІІ , дело № 355 , находящи се в землището на  с.Ц. , ЕКАТТЕ  *** , община К. , а именно :

1.нива с площ  от 28,344 дка , трета категория , в местността „Имралъка „ , съставляваща имот  № ***,  при граници /  съседи / : имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***.

Ограничения при ползване на имота, основания :

Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- Пояс „В” .Има ограничителен характер  по отношение на селско-стопанска дейност.

2. нива с площ от 20,030 дка , трета категория ,   в местността „ Чуджука „ , съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне, при граници / съседи / :имот № ***, имот № *** , имот № *** , имот № *** , имот № *** , имот № ***;

3.нива  с площ от 34,051 дка,  трета категория, в местността „ Хаджи чеир „ , съставляваща имот № **** по плана за земеразделяне , при граници / съседи / : имот № **, имот № **, имот № ***, имот № ***;

4.лозе с площ от 1 375 дка ,  четвърта категория , в местността „Комлука, съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне , при граници / съседи : имот № ***, имот № ***, имот № *** , имот № ***.

Ограничения  при ползване на имота, основания :

Трайните насаждения да се опазват  и стопанисват  в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Твърдят, че  притежаваните от  съсобствениците  дялове  са както следва :1Ж.Д.Д. – 6/ 54 идеални части; 2. В.И.Д. – 3/ 54 идеални части , 3.Д.И.Д.  3 / 54 идеални части , 4. З.  М.М. – 2 / 54 идеални части , 5.Д.М.М. – 2 / 54 ид. части , 6. Г.М.М. – 2 /54 ид. части ,  7.З.Г.  Ж. – 9/ 54 ид. части , 8.Б.  Г.Ж. – 9/ 54 ид. части , 9.П.Ж.Х. – 2/ 54 ид. части , 10.Ж.Х.Ж. -  2 / 54 ид. части, 11.В.Х.Ж. -  2 / 54 ид. части, 12.М.С.Х.- 3 /  54 ид. части, 13.Д.Д.Г. – 3 / 54 ид. части, 14. С.В.Г. – 2 /54 ид. части , 15.В.С.А. – 2/ 54 ид. части и 16.К.  С.Т. – 2 /  54 ид. части.Молят съдът да  постанови решение, с което се прекрати съсобствеността  между съделителите върху гореописаните  имоти , които да бъдат  поделени между тях  съобразно притежаваните дялове.

       Ищците не се явяват в съдебно заседание , въпреки редовно призоваване, за всички се явява адвокат С.С. ***.

        В законния срок особен представител  на ответника  В.Х.Ж. – адвокат А.К. ***  представя писмен отговор на исковата молба , с който твърди, че предявеният иск допустим .Твърди, че желаят да се допуснат до делба недвижими имоти  при дялове , описани в исковата молба .

        В съдебно заседание  особен представител на ответника адв.А.К. поддържа представеният по делото писмен отговор.

         Ответницата П.  Ж.Х.  се  явява лично в съдебно заседание , въпреки нередовно призоваване.Ответницата  твърди че желае   да се гледа делото и желае  да се извърши съдебна делба  на недвижими имоти, описани в исковата молба.

         Ответниците С.В.Г., К.С. Г. , В.С. Г.- А., Д.Д.Г.  и М.С.Х.  чрез пълномощника си адвокат  М. Н. П. АК  гр.С. З.  с  адрес за връчване за всички – гр.Б.************, в законния срок представят писмен отговор на исковата молба .С отговора си  на исковата молба ответниците твърдят, че  желаят да поделят  имотите, оставени от общ наследодател Х. Ж. Г. .Твърдят, че съгласни  да управляват в общ дял  собствените си 12 / 54 идеални части  от имоти.

          Останалите ответници , въпреки редовно призоваване, не се явяват, не представят  отговори на исковата молба.  

           След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното : Безспорно е , че  наследодателят  Х. Ж. ***, починал на  17.03-1958 г.  бил собственик и  оставил в наследство  земеделска земя  , находяща се в землището на с.Ц. , възстановена с Решение № 29 от 14.03-1995г.  съгласно плана за земеразделяне , по преписка вх.№  ЦК 162 от  10.01-1992г. , ЕКАТТЕ ****, а именно :

1.нива с площ  от 28,344 дка , трета категория , в местността „Имралъка „ , съставляваща имот  № ***,  при граници /  съседи / : имот № ****- полски път на Община К.,

 имот № ***-нива на Г. Е. Ш.,

 имот № ****- нива на Б. С. Г. ,

 имот № ***-полски път на Община К. .

          Ограничения при ползване на имота, основания :

Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- Пояс „В” .Има ограничителен характер  по отношение на селско-стопанска дейност.

2. нива с площ от 20,030 дка , трета категория ,   в местността „ Чуджука „ , съставляваща имот №**** по плана за земеразделяне, при граници / съседи / :

имот № *** – полски път  на Община К. ,

 имот №*** – нива на И. Б. И. ,

 имот № *** – нива на Б. Б. И.  ,

 имот № *** – нива на Д. Б. Б. ,

 имот № *** – нива на Р. Б. Д.  ,

имот № **** – нива на С. Й. Г.;

3.нива  с площ от 34,051 дка,  трета категория, в местността „ Хаджи чеир „ , съставляваща имот № **** по плана за земеразделяне , при граници / съседи / :

имот № *** – напоител.канал  на Община К.,

 имот № *** – Водно течение на Община К. ,

имот № *** – Полски път на Община К.,

имот № **** – нива на наследниците на Е. Н. Г. ;

4.лозе с площ от 1, 375 дка ,  четвърта категория , в местността „Комлука, съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне , при граници / съседи :

имот № ***** – Лозе на П. П. П. ,

имот № *** – Пасище с  храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,

имот № ***** – Лозе на наследниците  на Н. Ц. Н.  ,

имот № ***-  Лозе на  Д. Т.  П.,

имот № **** – Полски път на  Община К. .

            Ограничения  при ползване на имота, основания :

Трайните насаждения да се опазват  и стопанисват  в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

Видно  по делото, че  наследодателят  Х. Ж. Г.  е починал  на 17.03-1958г. и оставил за наследници:  дъщеря си  В. Х.  И. , починала  през 1985 г. , син Ж.  Х.Ж. , починал през 1975 г.  и  дъщеря Г. Х. Ж., починала  през 2003година. Установява се от прието като доказателство удостоверение за наследници № 4 от  20.01-2009г. издадено от  кметство на с.Ц. , община К. , че след смъртта на  децата на наследодателя  починали и   неговите внуци – И. Д. Д. – починал през 1983г., Г.  Д.Д. починала през 1998г., Х. Ж.Х. починал през 1989г.,  Д. Ж.Х. починал през  2005г.  Д. Ж. Г. починала през 2002г.  и Г.  К. Ж. починал през  2010г. . При това положение, съдът приема, че  недвижими имоти – земеделски земи  ,  описани по- горе ,  принадлежали  на наследодателя  Х. Ж. Г. ,  и към момента на възстановяване собствеността върху  по реда на ЗСПЗЗ , същите имоти  били наследени от  негово дете- Г. Х. Ж. и  ,  поради трансмисия ,и от наследниците на дъщерята на наследодателя -  В. Х.  И. , починала  през 1985 г. , и неговият син Ж.  Х.Ж. , починал през 1975 г..Затова ,  съдът счита, че  в случая, поради трансмисия , предвид становището на ответниците в представеният по делото писмен отговор  на исковата молба , счита, че  делбата следва да се извърши по колена , като наследниците на покойната В. Х. И.  притежават  общо 1/3 идеална част от процесните земеделски земи , така и наследниците на  покойния Ж.  Х.Ж.  починал през  1975 г.  притежават общо 1/ 3 идеална част  и наследниците на покойната  Г. Х.  Ж., починала  през 2003г. – З.Г.Ж.  и Б.Г.Ж.  , притежават общо 1/3 идеална част от процесните земеделски земи.

Съдът счита, че делбата следва да се допусне между съделителите и при квоти , както следва :

1.за наследниците  на В.Х. И.  - ищците  Ж.Д.Д. , В.И.Д. , Деян  И.Д.Д.М.  Д. , Г.М.  Д.  и З.М. Д. – общо 1 /3 идеална част  ,

2. за наследниците на  Ж. Х.Ж. –ответниците П.Ж.Х. , Ж.Х.Ж. , В.Х.  Х. , М.С.Х. ,  Д.Д.  Г. , С.В.  Г. ,  В.С. Г. –А.  и К.  С.Т. – общо 1/3 идеална част  и

3. наследниците на покойната  Г.  Х.  Ж.–ответниците  З.Г.Ж.  и Б.Г.Ж.   общо 1/3 идеална част.

        Мотивиран от горното, съдът

                                                     Р   Е   Ш  И   :

  ДОПУСКА  извършването на съдебна делба на останали в наследство  след смъртта на наследодателя Х. Ж. ***, починал на  17.03-1958 г.    недвижими имоти - земеделска земя  , находяща се в землището на с.Ц., възстановена с Решение № 29 от 14.03-1995г.  съгласно плана за земеразделяне , по преписка вх.№  ЦК 162 от  10.01-1992г. , ЕКАТТЕ ***, а именно :

1.нива с площ  от 28,344 дка , трета категория , в местността „Имралъка „ , съставляваща имот  № ***,  при граници /  съседи / : имот № ***- полски път на Община К.,

 имот № ***-нива на Г. Е. Ш.,

 имот № ***- нива на Б. С. Г. ,

 имот № ***-полски път на Община К. .

          Ограничения при ползване на имота, основания :

Санитарно- охранителна зона на водоснабдителен обект- Пояс „В” .Има ограничителен характер  по отношение на селско-стопанска дейност.

2. нива с площ от 20,030 дка , трета категория ,   в местността „ Чуджука „ , съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне, при граници / съседи / :

имот № *** – полски път  на Община К. ,

 имот № *** – нива на И. Б. И. ,

 имот № *** – нива на Б Б. И.  ,

 имот № *** – нива на Д. Б. Б. ,

 имот № *** – нива на Р. Б. Д.  ,

имот № **** – нива на С.Й. Г.;

3.нива  с площ от 34,051 дка,  трета категория, в местността „ Хаджи чеир „ , съставляваща имот № /.*** по плана за земеразделяне , при граници / съседи / :

имот № **** – напоител.канал  на Община К. ,

 имот № **** – Водно течение на Община К. ,

имот № **** – Полски път на Община К. ,

имот № *** – нива на наследниците на Е. Н. Г. ;

4.лозе с площ от 1, 375 дка ,  четвърта категория , в местността „Комлука, съставляваща имот № **** по плана за земеразделяне , при граници / съседи :

имот № ****– Лозе на П. П. П. ,

имот № ***** – Пасище с  храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,

имот № **** – Лозе на наследниците  на Н. Ц. Н.  ,

имот № ****-  Лозе на  Д. Т.  П.,

имот № **** – Полски път на  Община К. .

            Ограничения  при ползване на имота, основания :

Трайните насаждения да се опазват  и стопанисват  в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок МЕЖДУ СЪДЕЛИТЕЛИТЕ И ПРИ КВОТИ  както следва :

1.за наследниците  на В. Х. И.  - ищците  Ж.Д.Д. с ЕГН  ********** ***,  В.И.Д. с ЕГН ********** ***,  Д.И.Д. с ЕГН ********** ***, Д.М.М. с ЕГН ********** *** ,6. Г.М.М.  с ЕГН ********** *** и З.М.М.   с ЕГН  ********** ***– общо 1 /3 идеална част и

2. за наследниците на  Ж. Х.Ж. –ответниците -П.Ж.Х. с ЕГН ********** *** ,  -Ж.Х.Ж. с ЕГН ********** *** , -В.Х.Ж. с ЕГН ********** *** , - М.С.Х. с ЕГН  ********** *** , -Д.Д.Г. с ЕГН ********** *** , - С.В.Г. с ЕГН  ********** *** , -В.С. Г.-А. с ЕГН ********** *** и  К.С.Т. с ЕГН ********** *** -общо 1 /3 идеална част и

3. наследниците на покойната  Г.  Х.  Ж. –ответниците З.  Г.Ж. с ЕГН ********** *** и Б.Г.Ж. с ЕГН ********** *** -  общо 1/3 идеална част.

       Решението може да се обжалва пред Б. окръжен съд в 14 дневен срок от получаване на съобщението то страните, че е изготвено.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ  :