П Р О Т О К О Л

 

28.07.2011 година                                                                  град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      VІІ    състав

На двадесет и осми юли две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРИЕЛА И.

 

                                            Съдебни заседатели: 1....................................                                                                                   2.....................................                                                       

 

Секретар ………………… В.Х................................................

Прокурор..................................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………..И.…***1..........по описа за..............2011.................година

На именното повикване в .....................10.00.....................часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ П.А.А.,  редовно призован не се явява. Вместо него адв. А..

ОТВЕТНИКЪТ ЕТ „Герман-Г.Т.”, редовно призован - се явява лично и с адв. Д..

         Вещите лица Х.Б.Д. и С.Г.И., редовно призовани, се явяват лично.

         АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

         ОТВ.Т.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че липсват процесуални пречки за разглеждане на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Адв. А. – Поддържам молбата и моля същата да бъде уважена  и да осъдите ответната страна да ни заплати неизплатените трудови възнаграждения както са посочени от м. ноември 2009 г. до м. декември  2010 година, така както са посочени в исковата молба. Моля да се допусне до разпит един свидетел и това е съпругата на ищеца, който ще установи дали са получавани трудови възнаграждения по този трудов договор.

Адв. Д. – Уважаема г-жо съдия, оспорвам изцяло предявените искове като неоснователни. Поддържам всички правни и фактически доводи в исковата молба и поддържам направените доказателствени искания, като по повод доклада на съда по доказателствата и по-конкретно свидетелските показания моля свидетелят да бъде допуснат до разпит, тъй като с неговите показания ще установим какви суми са изплащани в брой на ищеца, а дали тези суми ще бъдат ценени от съда като плащани по трудов договор за което има забрана за свидетелски показания или други плащания извън трудовото правоотношение е въпрос по същество. Твърдим че плащания са извършени и моля размерът да се прихване. По доказателствените искания на ищеца не намирам къде в и.м. е направено искане за свидетелски показания но освен това считам че е недопустимо тъй като с него ищецът се домогва да установи отрицателни факти че не е е плащано на ищеца. Относно възражението по доклада депозирано по делото  считам че това е становище по същество на спора и са аргументи по същество на спора които следва да се обсъдят от съда с крайния съдебен акт. По т.2 от възражението още с отговора на исковата молба уточнявам че с отговора на исковата молба сме заяви че това лице като вносител и като фактически платец, но единствената причина за това е да не се заплащат комисионни на банката, а лицето което фактически е извършвало превода е бил от представител на ЕТ – работодател и това също ще се установи със свидетелски показания подписът положен под бележките е на това лице а не на П.А. затова оспорваме твърдението в т.2 че ищецът П.А. е захранвал сметката си. Плащанията са правени от ЕТ за негова сметка и в полза на П.А.. Останалите са доказателствени искания за които ще ни е необходимо време за запознаване. Водим един свидетел, който ще установи на какво основание са платени сумите на П.А.-. Твърдим че са правени за неговата работна заплата но тъй като са недопустими свидетелски показания за заплащане на трудово възнаграждение, тъй като това е недопустимо ще се докаже че тези суми са заплатени без основание.

Адв. А. – Г-жо председател, в изразеното становище по отговора по исковата молба и проекто-доклада изразих своето становище че представените документи като приложение на отговора са ирелевантни за спора. В случая ние водим и сме предявили претенция за неизплатени трудови възнаграждения, които законодателят ясно и категорично е разписал в КТ как става плащането по ведомост и по банков път. В представените документи в 10 от преводните документи или 11 документа е записано, че П.А. внася по своята сметка конкретна сума или фактически захранва своята сметка това не може да бъде доказателство за начислени трудови възнаграждения. От друга стара представените документи като валутни авансови отчети е записано, че са начислени суми за пътни командировки но не става ясно кой ги е получил. От там нататък са празни графите за гориво, квартира, митни такси и тук отиваме в друга правна сфера и искам да подчертая, че тези документи са ирелевантни към повдигнатия правен спор. Не е видно кой и в каква връзка получава тези средства и в условията на евентуалност ако бъде допуснати тези документи  за доказателства по повдигнатия правен спор съм поискал да се изчисли каква е стойността на горивото за изминатия пробег извън страната, тъй като той е получавал тези средства не само за командировъчни, а и за гориво. Този автомобил се движи с гориво. Ако допуснете този въпрос ще можем по ясно да разберем за какво са му били сдадени тези пари дали за пътни такси и сборове или за гориво за което е необходимо да се извърши съответния преход.

НА ОСНОВАНИЕ чл.145, ал.3, съдът ПРИКАНВА  страните към спогодба, като им УКАЗВА, че одобрената от съда спогодба има силата на влязло в сила съдебно решение и дължимите държавни такси се събират в половин размер.

         Адв.А. – Разговарял съм с моя доверител и същият е съгласен да бъде постигната спогодба при условие че бъдат заплатени минималните трудови възнаграждения без социалните осигуровки, които са платени. Това е нашето условие. Разбира се и с адвокатските възнаграждения.

ОТВЕТНИКЪТ Т. – Моля да се изслушат вещите лица и лед което ще взема становище относно спогодба с ищеца.

АДВ.А.: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

         АДВ.Д.: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

Съдът пристъпва към изслушване заключенията на вещите лица и

снема самоличността им:

Х.Б.Д. – 56 г., българин, български гражданин, женен, неосъждан, без дела и родствени връзки със страните по делото.

С.Г.И. – 40 г., българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, без дела и родствени връзки със страните по делото.

СЪДЪТ напомни на вещите лица отговорността им по чл. 291 от НК. Обещаха да дадат верни и безпристрастни заключения.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.Б.Д.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Нямам допълнения и пояснения.    АДВ. А. : Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

АДВ. И.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         Предвид становищата на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА заключението по назначената съдебно-графологична експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 150.00 лева, платими от бюджета на съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Г.И.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам допълнения и пояснения.

АДВ. А.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

Вещото лице на въпрос на адв.Д.: Календарните дни са за командировачните. Във валутните отчети са работните дни. Не съм проверявала работните дни.

АДВ. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         Предвид становищата на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза, като определя възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, от които 100 лева платими от бюджетната сметка на съда и 100 лева от внесения депозит.

Приканва страните към спогодба.

Адв. Д. – Постигнахме спогодба при следните условия: Страните приемат, че ответникът дължи на ищеца трудово възнаграждение за периода от м.ноември 2009 г. до м. декември 2010 г., дължими по сключен трудов договор № 15/24.11.2009 година и анекс към него от 01.01.2010 година общ размер 3630.92 лв. /три хиляди шестстотин и тридесет лв. 92 ст/ получен след направените удръжки в полза на ищеца за лични осигуровки и ДОО. Дължимата сума ответникът се задължава да изплати на ищеца на две равни вноски, както следва: сумата от 1815.45 лева /хиляда осемстотин и петнадесет лв. 45 ст./ платими по банкова сметка ***, BIC ***, като първата вноска се дължи в срок до 10.08.2011 г., а втората вноска - сумата от 1815.45 лева /хиляда осемстотин и петнадесет лв. 45 ст./ в срок до 31.08.2011 година. Направените от страните разноски остават в тежест за всяка от тях така както са направени.

         ОТВЕТНИКЪТ Г.Т.Т. – Съгласен съм с така постигнатата спогодба.

         Адв. А. – Уважаема г-жо председател, съгласен съм с така постигнатото споразумение и изложено по-горе от адв. Д.. Упълномощен съм за такова споразумение. Представям пълномощно. Банковата сметка, по която следва да бъдат получени сумите по постигнатото споразумение следва да бъде тази, по която са привеждани останалите суми, като командировъчни в отговора към исковата молба в Банка ДСК.

                                              С П О Г О Д И Л И    СЕ:

 

1.     За ищеца П.А.А.

Пълномощника - адв. А.А. -       __________________

 

2.     Ответник:

ЕТ „Герман-Г.Т.” – Г.Т. -    _______________                           

         СЪДЪТ, намира че постигнатата спогодба между страните не противоречи на закона и морала и същата следва да бъде одобрена, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата между  П.А.А., ЕГН ********** ***-Г.Т.”, ЕИК 102119132, представляван от Г.Т.Т. ЕГН ********** със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Господин Нанев”3, спогодба в следния смисъл:

Ответникът ЕТ „Герман-Г.Т.” ще заплати на П.А.А. трудово възнаграждение за периода от м.ноември 2009 г. до м. декември 2010 г., дължими по сключен трудов договор № 15/24.11.2009 година и анекс към него от 01.01.2010 година в общ размер 3630.92 лв. /три хиляди шестстотин и тридесет лв. 92 ст/, получен след направените удръжки в полза на ищеца за лични осигуровки и ДОО. Дължимата сума ЕТ „Герман-Г.Т.”,  се задължава да заплати на ищеца на две равни вноски, както следва: сумата от 1815.45 лева /хиляда осемстотин и петнадесет лв. 45 ст./ платими по банкова сметка ***, BIC ***, като първата вноска се дължи в срок до 10.08.2011 г., а втората вноска - 1815.45 лева /хиляда осемстотин и петнадесет лв. 45 ст./ в срок до 31.08.2011 година. Направените от страните разноски остават в тежест за всяка от тях така както са направени.

ОСЪЖДА ЕТ „Герман-Г.Т.”, ЕИК 102119132, представляван от Г.Т.Т. ЕГН ********** със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Господин Нанев”3 да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 72.62лв., представляваща държавна такса.

ОСЪЖДА ЕТ „Герман-Г.Т.”, ЕИК 102119132, представляван от Г.Т.Т. ЕГН ********** със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Господин Нанев”3 да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 184.12лв. съдебно деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 371/2011 година.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието завърши в 11.10 часа.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: