РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 26.07.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 781/2010

Облигационни искове

Б.Н.Г.

И.Х.Х.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 26.07.2011г.
Карнобатският районен съд


Р Е Ш И:


ОСЪЖДА И.Х.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.Н.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 4 881 лв. представляваща платено от нея задължение на И.Х. за периода от 16.11.2009 година до 15.07.2010 година по договор за банков кредит от 11.04.2005 година и сключен договор за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот от 13.04.2005 година , обективиран в нотариален акт № 130 том І рег. № 1881 дело № 113 от 2005 година по регистъра на нотариус Д Р. , ведно с мораторната лихва върху същата сума в размер на 277, 33 лв. дължима се за периода от 16.11.2009 година до 30.09.2010 година , ведно със законната лихва върху главницата , начиная от 30.09.2010 година до окончателното й изплащане , като ОТХВЪРЛЯ ИСКА в частта му за претендирана мораторна лихва до пълния й предявен размер от 292, 79 лв. като неоснователен и недоказан .
ОСЪЖДА И.Х.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.Н.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 841, 73 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 от ГПК .
ОСЪЖДА Б.Н.Г. с ЕГН ********** *** заплати на И.Х.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 2, 50 лв. представляваща направените от него съдебни разноски по настоящото дело , съобразно отхвърлената част от акцесорния й иск за мораторни лихви на основание чл. 78 ал.3 от ГПК .