Р Е Ш Е Н И Е

№ 111 / 25.7.2011 г.                                        

                              25.07- 2011 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Карнобатски районен съд                                     ІІ състав

На   двадесет и четвърти юни  две хиляди и единадесета  година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар  Г.М.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело № 167    по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :      

        Предявеният иск е с правно основание чл. чл. 415, ал.1 от ГПК,вр. чл. 422 ГПК.

        Производството по делото е образувано по повод искова молба от  “********* “ ООД  със седалище и адрес на управление ********************, представлявано от З. В. С.  чрез пълномощника адвокат И.Ч.  против  ЗК “********“ /в ликвидация / , ЕИК ***** със седалище и адрес на управление  с.****представлявано от В.Р.В. – ликвидатор, с която желае съдът да постанови решение установяващо , че  ЗК “ *************“ /в ликвидация / , ЕИК ***** със седалище и адрес на управление  с.**** представлявано от В.Р.В. – ликвидатор неоснователно се е обогатила за сметка  на обедняването на “ *** **** “ ООД  със седалище и адрес на управление ************ до размера на  сумата от 5634 / пет хиляди  шестотин тридесет и четири лева /, представляваща общата продажна цена на  три броя  движими вещи –ХПС- /хедер/- 954лв., дискова брана БДТ -7 – 2340 лева ,  дискова брана БДТ – 7 – 2340 лв..  Претендира на разноски по делото.

    В законния срок ответната страна ЗК “************* “ /в ликвидация / , ЕИК *************със седалище и адрес на управление  с***** представлявано от В.Р.В. – ликвидатор чрез пълномощника си адв.Н.Д. представя  писмен отговор на исковата молба.

С отговора си на исковата молба  ответната страна твърди, че предявеният иск е недопустим.Твърди, че  спора между страните  за сумата от  5632 лв.  следва да бъде разрешен  окончателно със сила на присъдено нещо , в производството по гр.дело № 210 / 2008г. на КРС , което е висъщо.Твърди, че недопустимо е за един и същ спор  да се водят  две дела – чл. 296  и сл. от ГПК.

Твърди, че  производството  по сега  заведеното дело № 167 / 2010г. на КРС следва да бъде прекратено.

С отговора си на исковата молба ответната страна твърди, че  предявеният иск е неоснователен. Твърди, че по сведение от кооператори , ищецът “*****” ООД гр.К. си е прибрал  възложените му от съдия- изпълнител  описани движими вещи веднага след влизане в сила на постановлението  за възлагането им на  взискателя , поради което не би  могло същите да бъдат  продадени от кооперацията.

С отговора си на исковата молба  ответната страна  твърди, че ако производството по делото не бъде прекратено , ще доведат  свидетели , които  ще установят  , че ищецът  си е  прибрал  възложените му от съдия – изпълнител  движими вещи и кога е станало това. Твърди, че  ищецът е поискал допущане на “четирима “ свидетели , които ще  установят , релевантни за  спора факти , без да посочва конкретните обстоятелства , които ще доказва с тях.Твърди, че това е недопустимо.Представя доказателства. Претендира на разноски по делото  при прекратяване на производството.

Видно, че с отговора си на исковата молба ответната страна  представя незаверен препис от решение № 8 от 18.01-2010г. постановено по гр.дело № 210 / 2008г. на КРС,  с което  ищецовото дружество  „ ******  „със седалище и адрес на управление гр.****** , представлявано от  управител –З. В. С.  от гр.****  осъдено да заплати на ЗК „******* „ със седалище и адрес на управление ************ , в ликвидация,  представлявана  от В.Р.В. ***, -председател на ликвидационната комисия сумата от 5634,00 лв. , представляваща   стойността на движими вещи възложени   с постановление за възлагане на движими вещи от 15.01-2007г.  по изпълнително дело № 286  / 2006г. по описа на ДСИ при КРС, а именно :-Дискова брана БДТ 7 за 2340,00 лв. с ДДС,  - Дискова брана БДТ 7  за 2340 ,00 лв. с ДДС и ХПС / хедер /  за 954,00 лв. с ДДС  на обща стойност  в размер на 5634,00 с ДДС и  повторно платени  - на 03.04-2007г. – 954,00 лв. , на 03.04-2007г. – 2340,00  лв. и на 10.07-2007г.  сумата в размер на 2340,00 лв., без основание , ведно със законната лихва върху тази сума от 5634,00 лв. , начиная от датата на завеждане на иска – 08.12-08г. до окончателното й изпащане, на основание чл. 59, ал.1 от ЗЗД. Установява се, че същото решение № 8  от 18.01-2010г.  акатувано от ищеца -„ ********  „със седалище и адрес на управление ********* , представлявано от  управител –З. В. С.  от гр.******   пред Б. окръжен съд.

С  определение № 270 от 14.05-2010г. Постановено по гр.дело № 167/2010г. На КРС съдът прекратил производство по  настоящото дело .

Видно по делото, че с определение № 1013 от 29.06-2010г. Постановено по частно гражданско дело 0 1046 по описа за 2010г. Б. окръжен съд  отменил определение № 270 от  14.05-2010г. По гр.дело №  167/ 2010г. на КРС и върнал делото за  продължаване на съдопроизводствените действия.

  В съдебно заседание претенцията се поддържа чрез процесуален предстгавител – адв.И.Ч. ***.

   Ответната страна чрез пълномощника си адв.Н.Д.  изразява становище в смисъл, че  не признават предявеният иск и молят да бъде отхвърлен .Претендират на разноски по делото.

    След преценка на събраните по делото доказателства, съдът от фактическата страна намира за установено следното : Установява се , че с решение № 8 от 18.01-2010г. постановено по гражданско дело № 210 по описа на КРС за 2008г.  ищцовото дружество “****** “ ООД  със седалище и адрес на управление гр******************, представлявано от З. В. С.  от гр.К.  осъдено да заплати на  ответната кооперация- ЗК “*******“ /в ликвидация / , ЕИК ****** със седалище и адрес на управление  с******* представлявано от В.Р.В. – ликвидатор сумата от 5634,00 лв. , представляваща   стойността на движими вещи възложени   с постановление за възлагане на движими вещи от 15.01-2007г.  по изпълнително дело № 286  / 2006г. по описа на ДСИ при КРС, а именно :-Дискова брана БДТ 7 за 2340,00 лв. с ДДС,  - Дискова брана БДТ 7  за 2340 ,00 лв. с ДДС и ХПС / хедер /  за 954,00 лв. с ДДС  на обща стойност  в размер на 5634,00 с ДДС и  повторно платени  - на 03.04-2007г. – 954,00 лв. , на 03.04-2007г. – 2340,00  лв. и на 10.07-2007г.  сумата в размер на 2340,00 лв., без основание , ведно със законната лихва върху тази сума от 5634,00 лв. , начиная от датата на завеждане на иска – 08.12-08г. до окончателното й изпащане.Затова ищцовата страна- “********** “ ООД  със седалище и адрес на управление гр.*********, представлявано от З. В. С.  от гр.К. чрез пълномощник адвокат И.Ч. ***  поиска издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.Видно , че със заповед № 56 от  02.02-2010г. по частно гражданско дело № 75 по описа за 2010г. на КРС  ответната страна- ЗК “******* “ /в ликвидация / , ЕИК ***** със седалище и адрес на управление  с.**** осъдена да заплати на заявителя сумата от  5634,00 лв. / пет хиляди шестотин тридесет и четири лева /, ведно със законната лихва , начиная от  подаване на заявлението в районен съд гр.***** – 01.02-2010г. до  изплащане на вземането , както и направените по делото разноски .В законния срок  ответната страна- ЗК ***** “ /в ликвидация / , ЕИК ***** със седалище и адрес на управление  с.***** представи възражение против изпълнителен лист , издаден по частно гражданско дело № 75/2010г. на КРС , по повод  на което с разпореждане № 402 от 22.02-2010г. по ч. гр.дело № 75 / 2010г. на КРС  на заявителя- “***** “ ООД  със седалище и адрес на управление гр.*****************, представлявано от З. В. С.  от гр.К. бил предоставе едномесечен срок , в който да предяви иск  против длъжника  за вземането си.Видно, че съобщението от ищеца получено  на 01.03-2010г. , като искът заведен  в деловодството на КРС на 04.03-2010г. , поради което съдът приема, че предявеният иск допустим.

От събраните по делото доказателства, съдът намира  иска за неоснователен и счита, че следва да бъде оставен без уважение  по следните съображения : Установява се , че  с постановление  за възлагане на движими вещи от 15.01-2007г. по изпълнително дело №  286 / 2006г. по описа на ДСИ при КРС  на ищцовото дружество- “** ***** “ ООД  със седалище и адрес на управление гр.***************, представлявано от З. В. С. са били възложени  срещу вземането му  , следните движими вещи : 1.Дискова брана БДТ 7 с инв.№ 164 с  оценка   2340,00 лв. с ДДС , 2.  дискова брана БДТ 7 с инв.№ 165 с оценка  2340,00 лв. с ДДС и ХПС/хедер  за прибиране на  слънчоглед /  с оценка  954,00 лв.  с ДДС  или общо  за сумата от  5634,00 лв. / пет хиляди шестстотин тридесет  и четири лева /.Постановелнието влязло в законна сила на 31.01-2007г..Затова  съдът  и не кредитира показанията  на разпитани по делото свидетели – М. Р. Н., К. П. К. , с оглед  разпоредбата на   чл. 164, ал.1, т.2 от ГПК.Вещо лице , извършило съдебно-счетоводна експертиза по делото Ж.Д.Ж. *** със заключението си  твърди, че  ЗК „*****„ с.*****  има издадени фактури , както следва – 1.ф-ра № 4/01.04-2007г. с предмет  на продажбата- ХПС/ хедер / на стойност 954,00 лв. с ДДС., 2. ф-ра № 3 / 01.04-2007г.  с предмет на продажбата –Дискова брана БДТ 7 – 2340,00 лв. с ДДС и 3. ф-ра № 13 / 10.07-2007г. с предмет на продажбата –Дискова брана БДТ 7 – 2340,00 лв. с ДДС.Съдът  не приема и не цени заключението на вещо лице, тъй като  от същото не се установяват инвентарни номера  на всеки един от  дълготрайни активи на кооперацията , описани в същите фактури и счита, че същото заключение не допринася изясняването същността на спора. Предвид  гореизложеното, съдът приема, че между страните по делото  е съществувала облигационна връзка и на ищеца, като на взискател по изпълнително дело №  286 / 2006г.  по описа на ДСИ при КРС  с постановление от  15.01-2007г.  били възложени  движими вещи - 1.Дискова брана БДТ 7 с инв.№ 164 с  оценка   2340,00 лв. с ДДС , 2.  дискова брана БДТ 7 с инв.№ 165 с оценка  2340,00 лв. с ДДС и ХПС/хедер  за прибиране на  слънчоглед /  с оценка  954,00 лв.  с ДДС  или общо  за сумата от  5634,00 лв. с описани  конкретно инвентарни номера.Съдът  счита, че по делото   не се представят доказателства , установяващи , че  движими вещи , възложени на ищеца с постановление   от 15.01-2007г. и  продадени  от ответната кооперация с фактури : 1.ф-ра № 4/01.04-2007г. с предмет  на продажбата- ХПС/ хедер / на стойност 954,00 лв. с ДДС, 2. ф-ра № 3 / 01.04-2007г.  с предмет на продажбата –Дискова брана БДТ 7 – 2340,00 лв. с ДДС и 3. ф-ра № 13 / 10.07-2007г. с предмет на продажбата –Дискова брана БДТ 7 – 2340,00 лв. с ДДС , със същите инвентарни номера и  да са идентични.При тези обстоятелства, съдът  счита, че предявеният иск   следва да бъде оставен без уважение поради своята  недоказаност.

Предвид искане , и на основание чл. 78, ал.3 от ГПК  съдът счита, че ищцовата страна следва да бъде осъдена да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 600,00 лв..

        Мотивиран от горното, съдът

                                            Р   Е  Ш  И   :

         ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от “*** ***** “ ООД  със седалище и адрес на управление гр.***************************, представлявано от З. В. С.  чрез пълномощника адвокат И.Ч.  против  ЗК “******* “ /в ликвидация / , ЕИК ***** със седалище и адрес на управление  с.****** представлявано от В.Р.В. – ликвидатор, с който желае съдът да постанови решение установяващо , че  ЗК “Ж****** “ /в ликвидация / , ЕИК ****** със седалище и адрес на управление  с.***** представлявано от В.Р.В. – ликвидатор неоснователно се е обогатила за сметка  на обедняването на ********“ ООД  със седалище и адрес на управление *** ************* до размера на  сумата от 5634 / пет хиляди  шестотин тридесет и четири лева /, представляваща общата продажна цена на  три броя  движими вещи –ХПС- /хедер/- 954лв., дискова брана БДТ -7 – 2340 лева ,  дискова брана БДТ – 7 – 2340 лв., с правно основание чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 422 от ГПК, като недоказан.

        ОСЪЖДА “*** ***** “ ООД  със седалище и адрес на управление гр.************, представлявано от З. В. С.  от гр.К. да заплати на ЗК “****** “ /в ликвидация / , ЕИК ********* със седалище и адрес на управление  с.******* представлявано от В.Р.В. – ликвидатор направените по делото разноски в размер на 600,00 лв./ шестстотин  лева /.

         Решението може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в  двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено.

  

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ  :