О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 356 / 21.7.2011г.     гр. Карнобат

 

ЧАНКО ПЕТКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Районен съд гр. Карнобат в закрито заседание на двадесет и първи юли  2011 година по Частно-гражданско дело № 772/2011 г., като взе предвид, че представената молба и приложените към нея писмени доказателства, а именно: нотариално заверена декларация, рег. № 581/21.07.2011 г., подписана от З.Р.А. и С.М.А. – родители на молителката, удостоверение за раждане издадено въз основа на акт за раждане № 8 от 15.02.1994 г. на Община – Сунгурларе на Л.З.  А., съответстват на изискванията на чл.6, ал.2 от СК, т.е. същите са редовни от външна страна, след като изслуша родителите на молителката и след като изслуша непълнолетната молителка Л.З.А. и въз основа на събраните от тях сведения намира, че същите съответстват на изискванията на чл.6, ал.2 от Семейния кодекс, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

      РАЗРЕШАВА на непълнолетната Л.З.  А., ЕГН-**********,***, да сключи граждански брак със Ж. А. И., ЕГН-**********,***, поради наличието на важни причини, налагащи това бракосъчетание.

 

        НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС: