Р Е Ш Е Н И Е

№ 75 / 28.6.2011г.                  град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На двадесет и втори юни 2011 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

 

Секретар В.Х.

прокурор ……….................................................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХД № 119 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по жалба на Х.М.Т., ЕГН-**********,*** 2 против наказателно постановление 605/2010 г. от 21.03.2011 г., издадено от Валери Стефанов Началник  Митница Бургас, с което на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата–  50 броя кутии цигари марка „Gold Classic” без акцизен бандерол, с размер на дължимия акциз 187.25 лева; на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1000 лева.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление.

Жалбоподателят пледира наказателното постановление да бъде отменено изцяло.

        Съдът след преценка на доказателствата по делото намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е основателна.

        С Постановление от 09.08.2010г. на КРП е отказано да се образува наказателно производство срещу Х.М.Т. по чл.234 ал.1 от НК като е определено,  че случаят е маловажен. Постановлението е получено  в Митница Бургас с  писмо вх. № 1102–135/11.08.2010 година с указания за налагане на адм.наказание на жалбоподателя Т. по ЗАДС.

         

От събраните в  хода на наказателното производство и приложените към административнонаказателната преписка доказателства е установена следната  фактическа обстановка:

На 01.08.2010 година жалбоподателят Т. заедно със свои приятели -Ю.М. и Г.А. се уговорили с М.М.Т. да ги закарат до гр. Сливен  срещу сумата от 20 лева да напазаруват дрехи. На връщане спрели на „Петолъчката” за да вземат вода. Непознат мъж се приближил до Миланов и му предложил да си закупи цигари без български акцизен бандерол. Миланов се съгласил. Казал за това на останалите пътуващи с него лица и купил 13 стека цигари Gold Classic”, а жалбоподателят Т. и Г.А. купили по 5 стека цигари  Gold Classic”. Около 19.40 часа на 01.08.2010 година на входа на град Сунгурларе полицай Г. и полицай Ч. служители на РУ „Полиция” Сунгурларе спрели за проверка лек автомобил марка „ Рено Еспейс” с ДК № ***, в който пътували жалбоподателя и останалите пътници. В хода на проверката полицейските служители са констатирали, че в лекия автомобил се транспортират акцизни стоки общо 23 стека цигари „Gold Classic” без акцизен бандерол. Предвид горното нарушение жалбоподателят Т. е осъществил състава на чл.123, ал.1 от ЗАДС, за което е съставен акт № 465/05.10.2010 година. На основание акта е издадено и атакуваното наказателно постановление. Общия размер на дължимия акциз е 187.25 лева.

В съдебно заседание беше разпитана актосъставителката И., която заявява, че не е присъствала на проверката а акта е съставен по писмени документи за това, че жалбоподателят Т. държи цигари без акцизен бандерол.

         Съдът намира, че адм.наказващият орган е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.Ако беше съобразил обстоятелствата,че жалбоподателят  до този момент не е наказвана по адм.ред за друго такова нарушение,че констатираните нарушения са за първи път,че размера на нарушението е близо два пъти под минималната работната заплата за страната,че дължимия акциз е в размер на 187.25лв. то той би стигнал несъмнено до този извод.Материалите по делото не дават основание да се счете,че адм.наказващият орган е обсъждал горните обстоятелства с оглед евентуалното приложение  на чл.28 от ЗАНН, която предвижда възможност при маловажност на случая да не наложи адм.наказание на извършителя, а да го предупреди устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще бъде санкциониран.В тази връзка съдът съобрази и задължителното тълкуване на закона в ТР №1/12.12.2007г. по тълк. дело №1/2005г.   на общото събрание на наказателната колегия на ВКС.Съдът намира,че пропускът на адм.наказващият орган  да го направи и да приложи или откаже  приложението на чл.28 от ЗАНН  противоречи на закона и е основание за отмяна на НП.

        Предвид горното съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, съдът на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление 605/2010 г. от 21.03.2011 г., издадено от Валери Стефанов Началник  Митница Бургас, с което на Х.М.Т., ЕГН-**********,*** 2 на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата–  50 броя кутии цигари марка „Gold Classic” без акцизен бандерол, с размер на дължимия акциз 187.25 лева; на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС е наложена глоба в размер на 1000 лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи  на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: