РАЗПОРЕЖДАНЕ 103/23.6.2011г.

                                                    Гр.Карнобат

 

Днес, 23.06.2011г, Мариела Иванова, съдия-докладчик по НОХД 219/2011г. по описа на КРС, след като се запознах с повдигнатото с обвинителния акт срещу Е.И.А., ЕГН – ********** ***, обвинение за престъпление по чл. по чл. 325,ал.4,вр.ал.2, вр. ал.1, вр.чл. 26 вр. чл. 29, ал. 1, б.”а” и „б” от НК и по чл. 216,ал.1 вр.чл. 26 НК, и с материалите по досъдебно производство № 43/2011 г. по описа на РУП Карнобат  и след като обсъдих въпросите-предмет на проверката, съгласно чл.248, ал.2 от НПК намирам, че не са налице предпоставките за разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Образуваното съдебно производство следва да се прекрати и делото да се изпрати на Районна прокуратура – Карнобат. Съображенията за това са следните:

Видно от внесения обвинителен акт спрямо Е.И.А. е било повдигнато обвинение по чл. 216,ал.1 вр.чл. 26 НК за това, че на 20.11.2010г. в 3.30 часа в гр.Карнобат, на бензиностанция „Лукойл”, находяща се в западния край на града противозаконно унищожил чужди движими вещи-10бр. столове за посетители и 4бр. маси за посетители- на обща стойност 540лв., собственост на  „Лукойл България” ЕООД, противозаконно повредил 1бр. метален тръбен търговски щендер- на стойност 43лв. , собственост на същата фирма, а на 20.11.2010г. в гр. Карнобат, в сградата на РУП Карнобат на ул. „Алексей Нейчев” 10, действайки в условията на продължавана престъпление, противозаконно унищожил 2бр. стъкла на врата към помещение за задържане на лица на обща стойност 4.80лв., собственост на РУП Карнобат. При така повдигнатото обвинение обаче са налице две деяние, всяко едно от които засяга правата на собственост на различни субекти, имащи гарантирано от закона право да участват в наказателното производство.

Видно от материалите по проведеното досъдебното производство в качеството на представител на пострадалото юридическо лице е била разпитана св. М. Г. Ж., управител на бензиностанция 172,  като на основание чл. 227 НПК на нея е било предявено и разследването по делото отново в това й качество (тук е моментът да се посочи, че по делото липсват доказателства, че св. Ж. е упълномощена на представлява пострадалото лице „Лукойл България” ЕООД).

По делото обаче не са представени каквито и да било доказателства, че ощетеното юридическо лице от второто деяние, извършено в сградата на РУП Карнобат, е било уведомявано за образуваното досъдебно производство, или е взело участие в производството. По този начин е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като е ограничено правото на ощетеното ЮЛ да встъпи в процеса, неговите  правата не са били разяснени от органите на досъдебното производство при наличие на обективна възможност.

Посоченото по-горе процесуално нарушение е съществено и отстранимо, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на прокуратурата за уведомяване на ощетеното ЮЛ и законосъобразно извършване на процесуалните действия по приключване на досъдебното производство съобразно заявената от него позиция ( доказателствени искания, искане за предявяване на материалите по производството ).

 Така мотивиран и на основание чл.249, ал.2, във връзка чл.248, ал.2, т.3 НПК съдията – докладчик

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 219/2011г. по описа на КРС.

ВРЪЩАМ делото на Районна прокуратура – Карнобат за отстраняване на нарушенията, констатирани в мотивите на настоящото разпореждане.

Разпореждането  подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от връчването на преписа.

 

Районен съдия :