Р Е Ш Е Н И Е

№ 71 / 23.6.2011г.                  град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатски районен съд                                                    І състав

На петнадесети юни 2011 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                               Председател :      ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                  2.

 

Секретар В.Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Петков

АНХД № 173 по описа за 2011 година, и за да се произнесе взе предвид :

Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „ИНВЕКС – М.М.С.”, Булстат 102048016, със седалище и адрес на управление: град Карнобат, Бургаска област, кв. Възраждане, бл.7, вх.2, ет.4, ап.11, представляван от М.М.С., ЕГН –********** против наказателно постановление 35/2011 г. от 29.04.2011 г. , издадено от В.Е.С. Началник  Митница Бургас, с което на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата– четири броя бутилки уиски „Грантс”, облепени с бандерол DUTY FREE, с размер на дължимия акциз 17.60 лева; на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева и на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС, вр. чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложено административно наказание – лишаване от правото да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Карнобат, кв.Възраждане, бл.7 за срок от един месец.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на наказателното постановление.

Защитата на жалбоподателя пледира наказателното постановление да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

        Съдът след преценка на доказателствата по делото намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима, а разгледана по същество е основателна.

    

 

   С Постановление от 22.11.2010г. на КРП е прекратено досъдебно производство № 07-376/2010г. водено срещу жалбоподателя С. по чл.234 ал.1 от НК. като е определено,     че няма данни за извършено престъпление  и е налице адм.нарушение  по ЗАДС. Постановлението е получено  в Митница Бургас с  писмо вх. № 1102–232/17.12.2010 година. с указания за налагане на адм.наказание на жалбоподателя  С.  по ЗАДС.

          Наказателното постановление е издадено на основание чл.36 ал.2 от ЗАНН.

От събраните в  хода на наказателното производство и приложените към административнонаказателната преписка доказателства е установена следната  фактическа обстановка:

На 23.07.2010г. е била извършена проверка от служители на Митница Бургас-П.В.Г.,И.К. и Н.Г.,съвместно със служители на РУ „Полиция”-Карнобат на търговски обект-магазин за хранителни стоки,находящ се в гр.Карнобат,кв.”Възраждане” бл..7,стопанисван от жалбоподателя  С.. При проверката е  установено, че жалбоподателят е съхранявал в магазина 4 броя бутилки уиски „Грантс” по 1 литър всяка, облепени с бандероли DUTY FREE, което представлява нарушение на чл.123, ал.6 от ЗАДС.

         Дължимият  акциз на посочените стоки е в размер на 17.60 лева, определен съгласно чл. 31, т.5 от ЗАДС.

         В съдебно заседание беше разпитан свид. Г., който заявява, че е извършена проверка в процесния магазин, като се установило, че са намерени 4 броя бутилки уиски „Грантс”, облепени с бандерол с надпис DUTY FREE.

       Съдът намира, че адм.наказващият орган е следвало да приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Ако беше съобразил обстоятелствата, че жалбоподателят до този момент не е наказвана по адм.ред за друго такова нарушение, че констатираните нарушения са за първи път, че размера на нарушението е близо два пъти под минималната работната заплата за страната, че дължимия акциз е в размер на 17.60лв. то той би стигнал несъмнено до този извод.Материалите по делото не дават основание да се счете, че адм.наказващият орган е обсъждал горните обстоятелства с оглед евентуалното приложение на чл.28 от ЗАНН, която предвижда възможност при маловажност на случая да не наложи адм.наказание на извършителя, а да го предупреди устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще бъде санкциониран. В тази връзка съдът съобрази и задължителното тълкуване на закона в ТР №1/12.12.2007 г. по тълк. дело № 1/2005г. на общото събрание на наказателната колегия на ВКС. Съдът намира, че пропускът на адм.наказващият орган  да го направи и да приложи или откаже  приложението на чл.28 от ЗАНН противоречи на закона и е основание за отмяна на наказателното постановление.

        Предвид горното съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Мотивиран от гореизложеното, съдът на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН

 

Р      Е     Ш     И   :

 

ОТМЕНЯ  наказателно постановление 35/2011 г. от 29.04.2011 г. , издадено от В.Е.С. Началник  Митница Бургас, с което на ЕТ „ИНВЕКС – М.М.С.”, Булстат 102048016, със седалище и адрес на управление: град Карнобат, Бургаска област, кв. Възраждане, бл.7, вх.2, ет.4, ап.11, представляван от М.М.С., ЕГН –********** на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата– четири броя бутилки уиски „Грантс”, облепени с бандерол DUTY FREE, с размер на дължимия акциз 17.60 лева; на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева и на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС, вр. чл.123, ал.2 от ЗАДС е наложено административно наказание – лишаване от правото да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Карнобат, кв.Възраждане, бл.7 за срок от един месец.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи  на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: