О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 303/23.6.2011г.

град Карнобат

 

Карнобатският районен съд, Граждански състав

в закрито заседание на двадесет и трети юни две хиляди и единадесета година в следния състав:                                                                            

 

Председател: Мариела И.

 

като разгледа докладваното от съдията И. гражданско дело №594 по описа за 2011г. за да се произнесе, взе предвид следното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

РАЗРЕШАВА на А.Г.И., ЕГН **********, действаща чрез Р.А.И., ЕГН ********** в качестовото й на майка и законен представител на детето, и двете от * да продаде придобита по наследство от своя  баща Г. С. И., *1/24 идеална част от следните недвижими имоти:

- Лозе с площ от 3.000 дка /три декара/, четвърта категория в местността „Голчова кория” имот № 012125 /дванадесет хиляди сто двадесет и пети/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 000037 – полски път на Община Сунгурларе, имот № 000064 – полски път на Община Сунгурларе, имот № 012126 – лозе на наследници на П. В. Н., имот № 000047 – полски път на Община Сунгурларе. Ограничения при ползване на имота, основания: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.

- Нива с площ от 16.305 дка /шестнадесет декара триста и пет квадратни метри/, четвърта категория, в местността „Шишолова могила”, имот № 018047 /осемнадесет хиляди четиридесет и седми/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 018046 – нива на А. Й. А., имот № 000368 – полски път на Община Сунгурларе, имот № 018160 – нива на М. А.Д., имот № 000092 – полски път на Община Сунгурларе. Ограничения при ползване на имота, основания: Електропровод 20 кV. На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и засажда високостеблена растителност. Археологически обект с режим А. Забраняват се благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни, други дейности, които нарушават целосттта на земния пласт в границите на археологическия обект. Допуска се използването на земята, като ливади и пасища.

- Нива с площ 11.999дка /единадесет декара деветстотин деветдесет и девет квадратни метри/, от които 4.192 дка /четири декара сто деветдесет и два квадратни метри/ ТРЕТА  категория и 7.807 дка /седем декара осемстотин и седем квадратни метри / ЧЕТВЪРТА  категория, в местността „РАЕВА КОРИЯ” имот № 022008 /двадесет и две хиляди и осми/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 000819 – полски път на Община Сунгурларе, имот № 000378 – полски път на Община Сунгурларе, имот № 22009 – нива на М.М. Д., имот № 022013 – нива на наследниците на В.П. П., имот № 022 096 – нива на Д. В. Д..

- Пасище, мера  с площ от 6.900 дка /шест и деветстотин квадратни метри/, девета категория в местността „РАНДЕВЕЦ” имот № 033013 /тридесет и три хиляди и тринадесети/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 033012 – пасище, мера на Община Сунгурларе, имот № 033009 – пасище, мера на наследниците на Я. А. Б., имот № 000581 – полски път на Община Сунгурларе. Общата площ на гореописаната земя е 38.204 дка /тридесет и осем декара и четири квадратни метра/.

Определението окончателно.

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: