П Р О Т О К О Л

 

21.06.2011 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІ    състав

На двадесет и първи юни две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

       Съдебни заседатели: 1...................................

                              2...................................

 

Секретар …………………В.Х....…............................................

Мл.Прокурор...................Г.Г.................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……......КОЕВА……............

Наказателно общ характер дело номер  222  по описа за 2011 година………..

На именното повикване в ........................11.15.....................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.  А.  Х., редовно призован лично и с назначеният му служебен защитник адв.Т.Б. от БАК.

         За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Г..

         ПРОКУРОРЪТ   Г.: Да се даде ход на делото.

         АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.  А.  Х.: Да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Б..

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемият:

Д.  А.  Х., с ЕГН **********,

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Б.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ Г.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. Б.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.  А.  Х.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Г.  Г. –  младши прокурор при РП - Карнобат

ОБВИНЯЕМ    Д.  А.  Х., с ЕГН

СЛ.ЗАЩИТНИК – адвокат Т.  Б. ***, с адрес ***,

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на с чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият  Д.А.Х. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление  по чл.195, ал.1, т.3 предл. І- во, т.4 предл. ІІ – ро, т.5 и т.7, вр.чл. 194, ал.1, вр. чл.18, ал.1,  вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно:

-  за това, че през периода от 09.05.2011г. до 10.05.2011г. в гр.Карнобат, обл. Бургаска, при условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец и чрез използване на техническо средство – ламаринка, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетното лице Г.Н.К., ЕГН ********** ***, като извършител в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - 1 бр. употребявана печка за дърва, марка “BASAK”, турско производство, 1 бр. употребявана , работеща пералня, марка RIGA 13” , 1 бр. вълнен тъкан килим, употребяван, с размери 223/195 см., всички вещи на обща стойност – 151 лв. /сто петдесет и един лева/, от владението на собственика С.К.Д. от гр. Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, и направил опит да отнеме, чужди движими вещи - 1 бр. кирка със сап и 1 бр. чук – пет килограмов със сап, на обща стойност  14 лв. /четиринадесет лева/ от владението на собственика С.К.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като изпълнителното деяние останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини, като:

На 09.05.2011г. в гр.Карнобат, обл. Бургаска, при условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец и чрез използване на техническо средство – ламаринка, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетното лицето Г.Н.К., ЕГН ********** ***, като извършител в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - 1 бр. употребявана , работеща пералня, марка “RIGA 13” , 1 бр. вълнен тъкан килим, употребяван, с размери 223/195 см., всички вещи на обща стойност – 91 лв. /деветдесет и един лева/, от владението на собственика С.К.Д. от гр. Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

На 10.05.2011г. в гр.Карнобат, обл. Бургаска, при условията на повторност и продължавано престъпление, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетното лице Г.Н.К., ЕГН ********** ***, като извършител в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - 1 бр. употребявана печка за дърва, марка “BASAK” , турско производство, на стойност – 60 лв. /шестдесет лева/, от владението на собственика С.К.Д. от гр. Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, и направил опит да отнеме, чужди движими вещи - 1 бр. кирка със сап и 1 бр. чук – пет килограмов със сап, на обща стойност  14 лв. /четиринадесет лева/ от владението на собственика С.К.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като изпълнителното деяние останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия  Д.  А.Х. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ  ОТ  СВОБОДА. На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” РЕЖИМ за изтърпяване на  наказанието. На основание чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи в затворническо заведение от закрит тип  - затвор.

4.Веществени доказателства – няма.

5.Разноски по  делото – 30 лева за възнаграждение на вещо лице, които ще бъдат заплатени от обвиняемия в 14-дневен срок.

 

 

 

 

                            С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

 

1.МЛ.ПРОКУРОР Г.Г.:       ___________________

 

 

 

2.  СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемият–

               адв. Б.: ________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Д.  А.  Х.:

                                                                                      ________________    

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1.Обвиняемият  Д.А.Х. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление  по чл.195, ал.1, т.3 предл. І- во, т.4 предл. ІІ – ро, т.5 и т.7, вр.чл. 194, ал.1, вр. чл.18, ал.1,  вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.28, ал.1 от НК, а именно:

-  за това, че през периода от 09.05.2011г. до 10.05.2011г. в гр.Карнобат, обл. Бургаска, при условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец и чрез използване на техническо средство – ламаринка, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетното лице Г.Н.К., ЕГН ********** ***, като извършител в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - 1 бр. употребявана печка за дърва, марка “BASAK”, турско производство, 1 бр. употребявана , работеща пералня, марка RIGA 13” , 1 бр. вълнен тъкан килим, употребяван, с размери 223/195 см., всички вещи на обща стойност – 151 лв. /сто петдесет и един лева/, от владението на собственика С.К.Д. от гр. Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, и направил опит да отнеме, чужди движими вещи - 1 бр. кирка със сап и 1 бр. чук – пет килограмов със сап, на обща стойност  14 лв. /четиринадесет лева/ от владението на собственика С.К.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като изпълнителното деяние останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини, като:

На 09.05.2011г. в гр.Карнобат, обл. Бургаска, при условията на повторност и продължавано престъпление, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец и чрез използване на техническо средство – ламаринка, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетното лицето Г.Н.К., ЕГН ********** ***, като извършител в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - 1 бр. употребявана , работеща пералня, марка “RIGA 13” , 1 бр. вълнен тъкан килим, употребяван, с размери 223/195 см., всички вещи на обща стойност – 91 лв. /деветдесет и един лева/, от владението на собственика С.К.Д. от гр. Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

На 10.05.2011г. в гр.Карнобат, обл. Бургаска, при условията на повторност и продължавано престъпление, след предварителен сговор и в съучастие с непълнолетното лице Г.Н.К., ЕГН ********** ***, като извършител в немаловажен случай отнел чужди движими вещи - 1 бр. употребявана печка за дърва, марка “BASAK” , турско производство, на стойност – 60 лв. /шестдесет лева/, от владението на собственика С.К.Д. от гр. Карнобат, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, и направил опит да отнеме, чужди движими вещи - 1 бр. кирка със сап и 1 бр. чук – пет килограмов със сап, на обща стойност  14 лв. /четиринадесет лева/ от владението на собственика С.К.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като изпълнителното деяние останало недовършено поради независещи от волята на дееца причини.

2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия  Д.  А.Х. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА  ЛИШАВАНЕ  ОТ  СВОБОДА. На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ” РЕЖИМ за изтърпяване на  наказанието. На основание чл. 60, ал.1 от ЗИНЗС така наложеното наказание да се изтърпи в затворническо заведение от закрит тип  - затвор.

4.Веществени доказателства – няма.

5.Разноски по  делото – 30 лева за възнаграждение на вещо лице, които ще бъдат заплатени от обвиняемия в 14-дневен срок.

 

ОСЪЖДА обвиняемият Д.  А.  Х., с ЕГН **********,*** да заплати на Държавата направените по делото съдебни разноски в размер на 30 /тридесет/ лева,  както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът намира, че обвиняемият Х. следва да бъде освободен изцяло от изтърпяването на наложеното наказание по НОХД № 92/2011 г. на КРС, на основание чл.69, ал.2 от НК, поради това че е извършил престъплението като непълнолетен.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

        

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСВОБОЖДАВА ИЗЦЯЛО на основание чл. 69, ал.2 от НК от изтърпяване на наказание наложено по споразумение № 31/ 27.04.2011 година по НОХД № 92/2011 г. по описа на РС Карнобат, влязло в законна сила на 27.04.2011 година, по което на основание чл. 195, ал.1, т.3-предложение „първо”, т.5, във вр. чл.20, ал.2, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 63, ал.І, т. 3, вр. чл.26, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК обвиняемият Д.А.Х. е бил осъден на шест месеца лишаване от свобода, което изпълнение е било отложено за изпитателен срок от три години за деяние извършено на 16.01.2011 година.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 222/2011 година по описа на КРС в частта, с която се одобрява споразумението между обвиняемия Д.А.Х. ***.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия Д.  А.  Х. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по досъдебно производство № 07-277/2011 година по описа на РУ „Полиция” Карнобат.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

 

 

 

 

 

 СЕКРЕТАР: