РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 16.06.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 583/2010

Делби

П.Г.М.

Н.Г.М.,
Й.Г.П.,
Ц.К.Н.,
Т.К.Й.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 16.06.2011г.
Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти представляващи 15 бр. земеделски земи находящи се в землището на с. В., общ. Сунгурларе, обл. Б., посочени във влязлото в законна сила съдебно решение № 153 от 15.10.2010год., постановено по настоящото гражданско дело № 583/2010год. по описа на Районен съд Карнобат както следва:

ДЯЛ ПЪРВИ:

1. Нива от 10,300дка., шеста категория, в местността АЗАЛАНА, представляващо имот № 024053 по КВС.
2. Нива от 3,498дка., шеста категория в местността КОРИЯТА, представляващо имот № 056065 по КВС.
3. Нива от 4,00дка., пета категория в местността СЪР ТАРЛА, представляващо имот № 043045 по КВС.
4. Нива от 3,00дка, пета категория, в местността МАНАФ БЮК, представляваща имот № 085001 по КВС.
Пазарната стойност на дял първи възлиза на 5 199,00 лева.

ДЯЛ ВТОРИ

1. Нива от 9,900дка., четвърта категория, в местността ДВЕТЕ КРУШИ, представляваща имот № 060033 по КВС.
2. Изоставена нива от 8,709дка., от която 7,945дка. шеста категория и 0,764дка осма категория, в местността ТЕПЕГЬОЗА, представляваща имот № 033003 по КВС.
3. Нива от 2,00дка., пета категория, в местността ДЮДЮКЮЛЮКА, представляваща имот № 079002 по КВС.
Пазарната стойност на втори дял възлиза на 5 152,00 лева.

ДЯЛ ТРЕТИ

1. Нива от 11,099дка., пета категория, в местността ДЮДЮКЮЛЮКА, представляваща имот № 081017 по КВС.
2. Нива от 1,000дка., девета категория, в местността ЯМАЧА, представляваща имот № 093003 по КВС.
3. Нива от 2,500дка., трета категория, в местността ЮКЛЯРЮСТЮ, представляващо имот № 095018 по КВС.
4. Нива от 6,001дка. пета категория, в местността МАРАШКАТА, представляваща имот № 050031 по КВС.
Пазарната стойност на дял трети възлиза на 5 150,00 лева

ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ

1. Индустриална култура от 8,999дка., шеста категория, в местността КЛИСАЛТА, представляваща имот № 032022 по КВС.
2. Нива от 6,00дка., трета категория в местността КЬОЙ БУНАР, представляваща имот № 089006 по КВС.
3. Нива от 2,000дка., пета категория, в местността ПАРЦЕЛИТЕ, представляваща имот № 072034 по КВС.
4. Нива от 3,701дка., четвърта категория, в местността АЛАЧ КЪШЛА, представляваща имот № 067026 по КВС.

2

Гражданско дело No 606/2011

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДИРЕКЦИЯ " СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ

Е.Б.Й.,
РАЙОНЕН ПРОКУРОР - ГР.КАРНОБАТ

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Решение от 16.06.2011г.
 

3

НОХД No 205/2011

Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

Г.К.К.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
Г.К.К.
На осн. чл. 325, ал.1 от НК, на основание чл. 54, ал. 1, от НК на обвиняемия Г. К. К. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА изразяващо се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него лице с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА
- безвъзмезден труд в полза на обществото - сто и петдесет часа за срок от една година.
Както и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ изразяващо се в излагане на определението на видно място в сградата на кметство с.Крумово Градище за срок не по-малак от 30 дни.

 

4

НОХД No 206/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.

И.Й.А.,
А.Й.А.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
И.Й.А.
На осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, предл.”второ” и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, буква „б” от НК, при условията на чл.55, ал.І, т.1 на обвиняемия И.Й.А. се определя наказание – 3 месеца ЛОС, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието срог. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор от закрит тип.
А.Й.А.
На осн. чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, предл. ”второ” и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.29, ал.1, буква „б” от НК, при условията на чл.55, ал.І, т.1 на обвиняемия А.Й.А. се определя наказание – 3 месеца ЛОС, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието строг. На осн. чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор от закрит тип.
 

5

НОХД No 207/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

С.Б.Т.

Председател и докладчик: АЛЕКСАНДРА Ф. КОЕВА 

Споразумение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
С.Б.Т.
На осн. чл.343б, ал.2, вр. ал.1 от НК, на основание чл. 54 от НК на обв. С.Б.Т. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС и глоба в размер на 300 лв. На осн. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обв. Т. наказание четири месеца лишаване от свобода се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3г.На осн. чл. 343г , вр. чл.343б, ал.2, вр.ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия С.Б.Т. се определя и наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 9 мес., като на осн. чл. 59, ал.4 от НК се приспада времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 04. 04. 2011 година.