РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 10.06.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 164/2010

Делби

Н.А.Н.

Д.А.Д.,
Д.А.П.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 10.06.2011г.
Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА за окончателен проекта за разделителен протокол на допуснатите до съдебна делба недвижими имоти представляващи 5 бр. земеделски земи находящи се в землището на с.Д., общ. К., обл. Б., посочени във влязлото в законна сила съдебно решение № 134 от 24.09.2010год., постановено по настоящото гражданско дело № 164/2010год. по описа на Районен съд К. както следва:


ДЯЛ ПЪРВИ:


1. Полска култура от 15,949дка., ІІІ-та категория в местността “Баалар баир”, образуващ имот № 013029, на стойност 4 785,00 лева.
Пазарна стойност на дял първи възлиза на 4 785,00 лева.


ДЯЛ ВТОРИ:

1. Полска култура от 9,002дка., V-та категория в местността “Гюлджи Кайряк”, образуващ имот № 030109, на стойност 2 250,00 лева.
2. Полска култура от 6,024 дка., ІІІ-та категория, в местността „Гюлджи Кайряк”, образуващ имот № 030088, на стойност 1 807,00 лева.
Общата пазарната стойност на дял втори възлиза на 4 057,00 лева.


ДЯЛ ТРЕТИ:

1. Полска култура от 4,001дка, ІІІ-та категория, в местността „Сътмата”, образуваща имот № 037147, на стойност 1 200,00 лева.
2. Полска култура от 12,000дка., ІІІ-та категория, в местността „Верана”, образуваща имот № 033168, на стойност 3 600 лева.
Общата пазарната стойност на дял трети възлиза на 4 800,00 лева.

2

НОХД No 192/2011

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

И.Н.Н.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
И.Н.Н.
На осн. чл. 343б, ал.1, вр.чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “б”, предл. първо от НК на обвиняемият И.Н.Н. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки:
- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от шест месеца, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца;
- сто и петдесет часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
На осн.чл. 343Г, вр. чл.343б, ал., от НК И.Н.Н. се лишава от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА
 

3

НОХД No 193/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Х.К.К.

Т.М.М.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
Т.М.М.
На осн. чл. 195,ал.1,т.т.3,5, вр.чл.194,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.чл. 55, ал. 1 т.1 от НК на обвиняемият Т.М.М. се определя наказание 4 /четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 НК се отлага изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.
 

4

НОХД No 194/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Н.Г.

И.Й.А.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
И.Й.А.
На осн.чл. 196,ал.1,т.2,вр.чл.195,ал.1,т.3,вр.чл.194,ал.1,вр.чл.29,ал.1,б."б", вр. чл.55, ал.І, т.1 от НК на обвиняемия И.Й.А. се определя наказание – ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален режим на изтърпяване на наказанието СТРОГ. На основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наказанието следва да се изтърпи в затвор.