РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 09.05.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НАХД No 42/2011

Административни дела

И.Г.Ч.

РИОКОЗ ГР.БУРГАС

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Решение от 09.05.2011г.
Карнобатският районен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 03-702 от 13.12.2010 година на Директора на РИОКОЗ гр. Б. / сега Регионална здравна инспекция гр. Б. / което е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 08977 от 17.11.2010 г. , с което наказателно постановление на И.Г.Ч. с ЕГН ********** *** в качеството й на продавач в смесения магазин на фирма ЕТ Г.Д. *** и като физическо лице е наложено административно наказание – за констатираното адм. нарушение по чл. 31 ал.1 т.3 от Закона за храните във връзка с с чл. 70 ал.1 и чл. 73 ал.1 от Наредба № 5 на МЗ и МЗГ за хигиена на храните - глоба в размер на 500 лв.. на основание чл. 48 ал.1 във връзка с чл. 49 ал.2 от Закона за храните

2

НОХД No 154/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.

Х.Г.М.

Председател и докладчик: ЧАНКО П. ПЕТКОВ 

Споразумение от 09.05.2011г.
Х.Г.М.
На осн. чл.196, ал.1, т.2, предл.І-во, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл. първо, т.4, предл.ІІ-ро и т.5, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.26, ал.1, вр. чл.29, ал.1, б. „а” и „б” от НК, на осн. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. Х.М. се определя наказание 2г. и 6 мес. ЛОС. На основание чл.41, ал.6 от НК и чл.61, т.2 от ЗИНЗС на обв. М. се определя първонач. „СТРОГ” режим на изтърпяване на наказанието ЛОС, което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК на обв. М. се определя общо най-тежко наказание в р/р на 2г. и 6 мес. ЛОС по НОХД № 337/2010г. по описа на Районен съд-гр.Карнобат, НОХД № 338/2010г. по описа на КРС, НОХД № 1257/2010г. по описа на РС-гр.Сливен и по наст. споразумение. На осн. чл.41, ал.6 от НК и чл. .61, т.2 от ЗИНЗС на обв. се определя първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание ЛОС р/р на 2г. и 6 мес., което да се изтърпи в затворническо общежитие от закрит тип.