Р Е Ш Е Н И Е

№ 53 / 3.5.2011 г.                                              

                          03.05 -2011 г., град Карнобат

 

                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     Карнобатски районен съд,                                                ІІ състав

На    петнадесети април   две хиляди и  единадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                                Председател АЛЕКСАНДРА КОЕВА

                           Съдебни заседатели :      1.

                                                                   2.

Секретар    Г.М.  

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията КОЕВА

гр. дело №   1038  по описа за 2010 година, и за да се произнесе взе предвид :      

        Предявеният иск е  с правно основание чл.415, ал.1 от ГПК , вр. чл.  422 ГПК.

         Производството по делото е образувано по повод искова молба от „БНП Париба Пърсънъл Файненс „ЕАД , със седалище  гр.**************************** , представлявано от Л. Л. П.   чрез пълномощника си  адвокат Г.Д.К. ,  САК  , с ЕГН  ********** ***********************   против А.Й.В.  с ЕГН  ********** ***, с която желае съдът да постанови решение, с което да  установи  , че  длъжникът А.Й.В.    Им  дължи   сумите в размер на 511,89 лв. – главница и 138,73лв. – лихва , представляваща печалба на дружеството или общо сумата в размер на 650,62лв., както и лихва за  забава/ законна лихва / върху непогасената главница в размер на 95,83лв. за периода от настъпване на  предсрочна изискуемост на кредита – 26 декември 2008г. до  10 август 2010г. , ведно със законната лихва  от момента на подаване на заявлението  до окончателното изплащане на дължимите суми , както и  съдебни разноски и възнаграждение за  процесуално представителство в размер на 100 лв. , съгласно Договор за правно обслужване от 2.12-2008г..В подкрепа представя доказателства.

 

 

        В съдебно заседание представител на ищцовото дружество не се явява.С молбата си  депозирана в деловодството на КРС  под вх.№1285 от 25.03-2011г.  ищцовата страна  чрез пълномощник – адвокат Г.Д.К. моли съдът да приеме писмени доказателства представени с исковата молба.Твърдят, че нямат възражения по проекта за доклад по делото , други доказателства няма да сочат и моли съдът  да постанови решение, с което да уважи изцяло исковете така , както са предявени  с исковата молба  или да постанови  неприсъствено решение ,на основание чл. 238 от ГПК , в случай , че ответникът  не се яви в съдебно заседание .

       Ответникът А.Й.В. ***, не  се явява в съдебно заседание въпреки редовно призоваване.

На основание чл. 131, ал.1 ГПК , съдът  връчил препис от  исковата молба ведно с приложенията  на ответника  А.Й.В.  , който  в указания  едномесечен срок  не е подал писмен отговор на исковата молба.

       С определение №126 , постановено в закрито заседание на 02.03-2011г. по настоящото гр.дело № 1038/2010г. на КРС , съдът  допуснал  доказателства, приложени към исковата молба и насрочил делото в открито съдебно заседание .

В първото по делото съдебно  заседание  на 15.04-2011г. ответникът  А.Й.В. , въпреки редовно призоваване   , не  се  явява, не е направил искане за разглеждането на делото   в негово отсъствие ,предвид , че с молбата си вх.№ 1285 от 25.03-2011г. ищцовата страна    прави искане , при наличие на предпоставките по чл. 238, ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, съдът  приключи съдебното дирене .

      Съдът обявил  делото за решаване , като приел , че са налице предпоставките на чл. 239 от ГПК , след като : на ответника са указани последиците от неподаването на отговор  и от неявяването му  в съдебно заседание.

     Ход на делото   даден при условията на чл. 142, ал.1 ГПК- страна е била редовно призована , като  на 29.12-2010г.   ответникът лично  получи препис от исковата молба и приложените към нея доказателства  и на 18.03-2011г.същият лично  уведомен  за  съдебно  заседание на 15.04-2011г..Съобразена е разпоредбата на чл. 131, ал.1 ГПК едновременно със съобщението с указанията за последиците от неподаването на отговор  връчен и препис от исковата молба.

Съдът   като съобрази, че  страните по спора са процесуално правоспособни , наличието на формалните предпоставки по чл. 238, ал.1 ГПК , както и , че искът  вероятно основателен , както и , че в предоставеният срок ответникът А.Й.В.   не представя писмен  отговор на исковата молба.

С оглед събраните по делото доказателства и  наличието на  формалните предпоставки по чл. 238, ал.1 ГПК,  съдът намира , че няма пречка да постанови неприсъствено решение в съответствие  със заявения петитум,   с което да приеме за установено   , че ответникът А.Й.В.     дължи   на „БНП Париба Пърсънъл Файненс „ЕАД , със седалище  гр.******************* , представлявано от Л. Л. П.   сумите в размер на :  511,89 лв. – главница и 138,73лв. – лихва , представляваща печалба на дружеството или общо сумата в размер на 650,62лв., както и лихва за  забава/ законна лихва / върху непогасената главница в размер на 95,83лв. за периода от настъпване на  предсрочна изискуемост на кредита – 26 декември 2008г. до  10 август 2010г. , ведно със законната лихва  от момента на подаване на заявлението  до окончателното изплащане на дължимите суми , както и  съдебни разноски и възнаграждение за  процесуално представителство в размер на 100 лв. , съгласно Договор за правно обслужване от 2.12-2008г., на основание  чл.415, ал.1 от ГПК , вр. чл.  422 ГПК.

При  преценка на фактите , наведени в исковата молба и  от приложените и събрани в хода на производството доказателства, които от външна  страна са формално редовни ,  съдът счита, че може да се направи извод за обоснована основателността на исковите претенции с правно основание основание  чл.415, ал.1 от ГПК , вр. чл.  422 ГПК.

     При този изход на процеса , на основание чл. 78, ал.1 ГПК , съдът счита, че ответникът  А.Й.В.     следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 25,00  лв. , както и възнаграждението на адвокат  в размер на 100,00 лв. или общо в размер на 125 ,00 лв..

      Мотивиран от горното, съдът

 

                                          Р Е   Ш  И   :

       ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО , че   А.Й.В.  с ЕГН  ********** *** дължи на  „БНП Париба Пърсънъл Файненс „ЕАД , ЕИК *******, със седалище  гр.******************* , представлявано от Л. Л. П.   със съдебен адрес  чрез пълномощника си  адвокат Г.Д.К. ,  САК  , с ЕГН  ********** *** ********   дължи   сумите в размер на :  511,89 лв. / петстотин единадесет лева и 89 стотинки / – главница и 138,73лв./ сто тридесет и осем лева и  73 стотинки /  – лихва , представляваща печалба на дружеството или общо сумата в размер на 650,62лв./ шестстотин и петдесет лева и  62 стотинки / , както и лихва за  забава/ законна лихва / върху непогасената главница в размер на 95,83лв./ деветдесет и пет лева и 83 стотинки /  за периода от настъпване на  предсрочна изискуемост на кредита – 26 декември 2008г. до  10 август 2010г. , ведно със законната лихва  върху главницата от 511,89 лв. , начиная от момента на подаване на заявлението30.08-2010г.   до окончателното изплащане на дължимите суми , както и  съдебни разноски в размер на 25 лв. –платена държавна такса  и възнаграждение за  процесуално представителство в размер на 100 лв. , съгласно Договор за правно обслужване от 2.12-2008г., или общо 125,00 лв. , на  основание чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 422 от ГПК.

       ОСЪЖДА А.Й.В.  с ЕГН  ********** *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс „ЕАД , ЕИК ***, със седалище  гр.************************ , представлявано от Л. Л. П.   със съдебен адрес  чрез пълномощника си  адвокат Г.Д.К. ,  САК  , с ЕГН  ********** *** *************   направените по делото разноски в размер на 25,00  лв./ двадесет и пет лева / , както и възнаграждението на адвокат  в размер на 100,00 лв./ сто лева /  или общо в размер на 125 ,00 лв./ сто лева / .

 

         Неприсъствено решение не подлежи на обжалване.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ  :