П Р О Т О К О Л

03.05.2011 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  І    състав

На трети май две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАНКО ПЕТКОВ

   

     Съдебни заседатели: 1...................................

                             2..................................

Секретар ……………………В.Х...............................................

Прокурор................................Щ.П...........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..ПЕТКОВ…................

Наказателно общ характер дело номер….144......по описа за… 2011…година

На именното повикване в ......................15.00................................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИТЕ Н.В.Г. и С.Я.С., редовно призовани лично и със служебния си  защитник адв. А..*** се явява прокурорът П..

         ПРОКУРОРЪТ П.: Да се даде ход на делото.

         ОБВИНЯЕМИЯТ  Н.В.Г.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. А.. Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.Я.С.: Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. А.. Да се даде ход на делото.

 АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

          

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Сне се самоличността на обвиняемите.   

Н.В.Г. с ЕГН **********,***,

С.Я.С. с ЕГН **********,***,

         СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ.А.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ  Н.В.Г.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ  С.Я.С.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ. А.: Г-н председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         ОБВИНЯЕМИЯТ Н.В.Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Я.С.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

·        ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

·        ОБВИНЯЕМИ:

1/  Н.В.Г. с ЕГН **********,***,

2/ С.Я.С. с ЕГН **********,***,

·        ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ М.А.К., вписана в Адвокатска колегия – гр.Бургас, със служебен адрес ***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК за това че: на 11.09.2010г. в района на ж.п. гара „Лозарево”, общ.Сунгурларе, Бургаска област след предварително сговаряне и в съучастие като извършители помежду си чрез използване на техническо средство- 2 бр. маркучи и 4 бр. туби и чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Астра”  с рег.№ *** от резервоара на релсова самоходна специална машина № 010-5, намираща се на първи коловоз на ж.п. гара „Лозарево” отнели чужди движими вещи- 80 литра дизелово гориво Е5 на обща стойност 165.31 лева / сто шестдесет и пет лева и тридесет е една стотинки / от владението на собственика „Железопътна секция”-гр.Бургас към ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”-гр.София без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.

2. Престъплението е извършено от обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Н.В.Г. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

         На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Н.В.Г. наказание три месеца лишаване от свобода се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

4. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.Я.С. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

         На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия С.Я.С. наказание три месеца лишаване от свобода се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

5.Веществените доказателства- 80 литра дизелово гориво Е5- предмет на престъплението, намиращи се на съхранение в Първо РУ „Полиция”-гр.Бургас при разследващ полицай Н. С. да се върнат на собственика  „Железопътна секция”-гр.Бургас към ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”-гр.София.

Веществените доказателства- 2 бр. маркучи и 4 бр. туби, намиращи се на съхранение в Първо РУ „Полиция”-гр.Бургас при разследващ полицай Н. С., които принадлежат на обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. и са били предназначени и са послужили за извършване на умишленото престъпление се отнемат в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК.

6. Разноските по делото в размер на 30 лева ще бъдат изплатени по равно от обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

7.Имуществени вреди – 165.31 лева- възстановени.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР Щ.П.-_______________

 

 

 

 

2.  СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемите–

адв. М.А.____________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Н.В.Г. -______________

 

 

 

 

4.ОБВИНЯЕМ С.Я.С. -__________________

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. се признават за виновни в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.195, ал.1, т.4, предл.І-во и ІІ-ро и т.5, вр.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК за това че: на 11.09.2010г. в района на ж.п. гара „Лозарево”, общ.Сунгурларе, Бургаска област след предварително сговаряне и в съучастие като извършители помежду си чрез използване на техническо средство- 2 бр. маркучи и 4 бр. туби и чрез използване на моторно превозно средство- лек автомобил „Опел Астра”  с рег.№ *** от резервоара на релсова самоходна специална машина № 010-5, намираща се на първи коловоз на ж.п. гара „Лозарево” отнели чужди движими вещи- 80 литра дизелово гориво Е5 на обща стойност 165.31 лева / сто шестдесет и пет лева и тридесет е една стотинки / от владението на собственика „Железопътна секция”-гр.Бургас към ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”-гр.София без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят.

2. Престъплението е извършено от обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Н.В.Г. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

         На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Н.В.Г. наказание три месеца лишаване от свобода се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

4. За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.Я.С. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

         На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия С.Я.С. наказание три месеца лишаване от свобода се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

5.Веществените доказателства- 80 литра дизелово гориво Е5- предмет на престъплението, намиращи се на съхранение в Първо РУ „Полиция”-гр.Бургас при разследващ полицай Н. С. да се върнат на собственика  „Железопътна секция”-гр.Бургас към ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”-гр.София.

Веществените доказателства- 2 бр. маркучи и 4 бр. туби, намиращи се на съхранение в Първо РУ „Полиция”-гр.Бургас при разследващ полицай Н. С., които принадлежат на обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. и са били предназначени и са послужили за извършване на умишленото престъпление се отнемат в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б. „а” от НК.

6. Разноските по делото в размер на 30 лева ще бъдат изплатени по равно от обвиняемите Н.В.Г. и С.Я.С. в 14-дневен срок от подписване на настоящото споразумение.

7.Имуществени вреди – 165.31 лева- възстановени.

         ОСЪЖДА Н.В.Г., ЕГН **********,*** и С.Я.С., ЕГН **********,*** да заплатят направените по делото разноски в размер по на 15.00 лв., както и сумата от 5.00 лева държавна такса за издаване на изпълнителен лист  по сметката на РС Карнобат.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА

ОБЖАЛВАНЕ.

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                       

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се

произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

 

         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1, буква „а” от НК отнема в полза на държавата веществените доказателства послужили за извършване на умишленото престъпление, а именно - 2 бр. маркучи и 4 бр. туби.

След влизане в сила на определението, с което се одобрява споразумението веществените доказателства по делото, а именно – 80 литра дизелово гориво Е5 да се върнат на притежателят им „Железопътна секция”-гр.Бургас към ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”-гр.София.

                                                                                                                          

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 144/2011 година по описа

на КРС и внася същото в архива.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 15.15  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                       

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложените на обвиняемите мерки за неотклонение и намира, че същите следва да бъдат отменени, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на Н.В.Г., ЕГН **********,*** мярка за неотклонение  ПОДПИСКА”.

ОТМЕНЯ наложената на С.Я.С., ЕГН **********,*** мярка за неотклонение  ПОДПИСКА”.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                     

 

 

 

 

 

 

 

                                               СЕКРЕТАР: