РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАРНОБАТ
Справка за свършените дела
за 29.04.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 24/2011

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
П.И.И.

Т.А.М.

Председател и докладчик: МАРИЕЛА А. ИВАНОВА 

Споразумение от 29.04.2011г.
Т.А.М.
На осн.чл. 346 ал.2 т.1 и т.3, вр. чл. 346 ал.1 от НК, чл. 55 ал.1 т.1 от НК на обв.Т.А.М. ***. На осн. чл.61 т.2 от ЗИНЗС се опред.първ. „СТРОГ” РЕЖИМ. На основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС така налож. наказание да се изтърпи в затвор от закрит тип. ПОСТАНОВЯВА на осн. чл. 68 НК изтърп. на отлож. общо най-тежко наказание ЛОС в размер на 1г.6м., опред. със спораз. по НОХД№ 217/2010г по описа на КРС,което да се изтърпи отделно при първ.строг режим в затв. общеж. от „закрит тип”.
 

2

НОХД No 140/2011

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ,
П.И.И.

М.А.М.,
Г.М.М.,
В.К.М.

Председател и докладчик: ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ 

Споразумение от 29.04.2011г.
М.А.М.
На основание чл. 194,ал.1,вр.чл.20, ал.2,вр.чл.63, ал.1,т.3,вр.чл.55,ал.1,т.2,б."б" от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА

Г.М.М.
На основание чл.194,ал.1,вр.чл.20,ал.2,вр.чл.55, ал.1,т.2, пр.първо от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мелки:- задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА
- 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година
В.К.М.
На основание чл.194,ал.1,вр.чл.20,ал.2, вр.чл.63,ал.1,т.3,вр.чл.55,ал.1,т.2,б."б", пр.първо от НК се определя наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** срок от ЕДНА ГОДИНА изразяваща се с явяване и подписване на лицето пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично.
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА