П Р О Т О К О Л

 

   27.04.2011 година                                                                град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,  ІІ    състав

На двадесет и седми април две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДРА КОЕВА

 

                            Съдебни заседатели: 1.

                                                               2.

  Секретар ………………………Д.С.............................................

      Прокурор......................………..Г.Г.........................................

        Сложи за разглеждане докладваното от съдията…………..КОЕВА…………....

        Наказателно общ характер дело номер.....71……по описа за.......2011.....година

        На именното повикване в ......................10.00.................................часа се явиха:

    Подсъдимите Х.Х.Б. и Х.Х.Б. – редовно призовани, се явяват лично и със служебният си защитник адв. Р..

    За Районна Прокуратура се явява прокурорът Г..             

Прокурорът Г. – да се даде ход на делото.

         АДВ. Р. – Да се даде ход на делото.

         Подсъдимият Б., ЕГН **********– Моля да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен  защитник адв. Р..

Подсъдимият Б., ЕГН **********– Моля да се даде ход на делото. Съгласен съм да ме защитава назначеният ми служебен  защитник адв. Р..

 

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

СНЕМА самоличността на подсъдимите,  както следва:

1. Х.Х.Б.– род. на *** ***, **** с  ЕГН - **********.

         *. Х.Х.Б.–род. на ***г***, *** с  ЕГН - **********.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Прокурорът – няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

Адв. Р.  – няма да правим отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

Подсъдимият Б., ЕГН **********: Получих препис от обвинителния акт  на 11.03.2011г.

Подсъдимият Б., ЕГН **********: Получих препис от обвинителния акт на 11.03.2011г.

 

         Съдът разясни на страните правата им по чл.274 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ ГЕОРГИВА: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря.

АДВ. Р.: Няма да правя отводи на състава на съда и секретаря и прокурора.

Подсъдимият Б., ЕГН **********: Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

Подсъдимият Б., ЕГН **********: Няма да правя отводи на състава на съда, секретаря и прокурора.

 

ПРОКУРОРЪТ– г-жо съдия, на основание чл. 384, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представяме в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Представяме  3 броя разписки  за възстановени суми на пострадалите лица  по делото.

        Адв. Р. – г-жо председател, на основание чл. 384, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Б., ЕГН ********** разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Б., ЕГН ********** разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

         СЪДЪТ по доказателствата

 

О      П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите от досъдебно производство 98/2010 г.по описа на РУП Сунгурларе, справка за съдимост рег. № 229/08.03.2011 г. на Районен съд  Котел  на подс. Х.Б. ЕГН **********, ведно с бюлетини за съдимост и справка за съдимост рег. № 228/08.03.2011 г. на Районен съд Котел на подс. Х.Б. ЕГН **********, както и представените в днешното съдебно заседание 3 броя разписки  за възстановени суми на пострадалите лица  по делото.

 

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото.

ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

 

         Г.Г. – мл.прокурор при Районна прокуратура - гр. Карнобат.

 

         ПОДСЪДИМИ:

  

    1.Х.Х.Б.-род. на *** ***, *** с  ЕГН - **********.

    *.Х.Х.Б.-род. на ***г***, *** с  ЕГН - **********.

 

   СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК :

   Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***

 

   Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

    Спазвайки изискванията на чл.384, ал.1от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси :

     1.ПОДСЪДИМИЯТ Х.Х.Б. с ЕГН- ********** се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление   за това, че  на 06.04.2010 г., с цел да набави за себе си и за другиго-сина си Х.Х.Б. с ЕГН-**********, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи-160 метра меден проводник рекордоман със сечение 6 кв.мм на обща стойност 219.20 лв (двеста и деветнадесет лева и двадесет стотинки), за които е знаел, че са придобити от другиго- от сина му Х.Х.Б. с ЕГН -********** чрез престъпление-кражба, като пренесъл вещите с каруца, теглена от кон от с.Скала, обл. Бургас до с.Градец, обл.Сливен и в с.Градец ги продал на Х.Д.Х..    

    Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл”.

     - престъпление по чл.215,  ал. 1 от НК.

     2.ПОДСЪДИМИЯТ Х.Х.Б., ЕГН - ********** се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  за това, че  на 06.04.2010 г., в с.Скала, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, чрез използване на техническо средство за рязане – клещи, отнел чужди движими вещи-160 метра меден проводник рекордоман със сечение 6 кв.мм от два частни имота, на обща стойност 219.20 лв (двеста и деветнадесет лева и двадесет стотинки) от владението на С.С.Б. *** и И. ***, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

    Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл”.

     - престъпление по чл.195, ал. 1, т.4 предл. второ,вр.чл. 194, ал. 1  от НК.

     3. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на подсъдимия Х.Х.Б. с ЕГН-********** се определя наказание пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят  следните пробационни мерки :

     - задължителна  регистрация по настоящ  адрес *** за срок от една година, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - два пъти седмично;

     - задължителни  периодични  срещи с  пробационен служител  за  срок  от една година.

     4. За посоченото в точка 2- ра престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.1 от НК на подсъдимия Х.Х.Б. с ЕГН-**********  се определя наказание – 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказанието се отлага за срок от 3 години.

     5. Вещественото доказателство – 1 брой клещи-обикновени с оранжеви дръжки се отнема в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а”

      6. Вещественото доказателство - 8 кг меден проводник-рекордоман с изгорена изолация се отнема в полза на държавата на основание чл.53, ал.2, б.”б”.

      7. Разноски по делото-60 лв, които ще се възстановят от подсъдимите поравно в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

     8. Причинени с престъплението имуществени вреди – 219.20 лева-възстановени.

 

                   

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     РАЙОНЕН ПРОКУРОР  Г.Г. –_______________

 

 

 

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на подсъдимите адв.Р.– ________________

 

 

 

 

3. ПОДСЪДИМ  Х.Х.  Б.

                                                      ЕГН **********__________________

 

 

 

*. ПОДСЪДИМ Х.Х.  Б.

                                                      ЕГН **********__________________

 

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

 

 

 

                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И:  

 

         ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

 

 

              1.ПОДСЪДИМИЯТ Х.Х.Б. с ЕГН- ********** се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление   за това, че  на 06.04.2010 г., с цел да набави за себе си и за другиго-сина си Х.Х.Б. с ЕГН-**********, спомогнал да бъдат отчуждени чужди движими вещи-160 метра меден проводник рекордоман със сечение 6 кв.мм на обща стойност 219.20 лв (двеста и деветнадесет лева и двадесет стотинки), за които е знаел, че са придобити от другиго- от сина му Х.Х.Б. с ЕГН -********** чрез престъпление-кражба, като пренесъл вещите с каруца, теглена от кон от с.Скала, обл. Бургас до с.Градец, обл.Сливен и в с.Градец ги продал на Х.Д.Х..    

    Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл”.

     - престъпление по чл.215,  ал. 1 от НК.

     2.ПОДСЪДИМИЯТ Х.Х.Б., ЕГН - ********** се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление  за това, че  на 06.04.2010 г., в с.Скала, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, чрез използване на техническо средство за рязане – клещи, отнел чужди движими вещи-160 метра меден проводник рекордоман със сечение 6 кв.мм от два частни имота, на обща стойност 219.20 лв. (двеста и деветнадесет лева и двадесет стотинки) от владението на С.С.Б. *** и И. ***, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

    Деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл”,

     престъпление по чл.195, ал. 1, т.4 предл. второ,вр.чл. 194, ал. 1  от НК.

     3. За посоченото в точка 1- ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК на подсъдимия Х.Х.Б. с ЕГН-********** се определя наказание пробация, като на основание чл.42 а от НК се определят  следните пробационни мерки :

     - задължителна  регистрация по настоящ  адрес *** за срок от една година, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - два пъти седмично;

     - задължителни  периодични  срещи с  пробационен служител  за  срок  от една година.

     4. За посоченото в точка 2- ра престъпление при условията на чл.55, ал.І, т.1 от НК на подсъдимия Х.Х.Б. с ЕГН-**********  се определя наказание – 6 месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказанието се отлага за срок от 3 години.

     5. Вещественото доказателство – 1 брой клещи-обикновени с оранжеви дръжки се отнема в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б.”а”

      6. Вещественото доказателство - 8 кг меден проводник-рекордоман с изгорена изолация се отнема в полза на държавата на основание чл.53, ал.2, б.”б”.

      7. Разноски по делото-60 лв, които ще се възстановят от подсъдимите поравно в 14 дневен срок след подписване на настоящото споразумение.         

      8. Причинени с престъплението имуществени вреди – 219.20 лева-възстановени.

 

ОСЪЖДА  подсъдимите Х.Х.Б., ЕГН **********  и  Х.Х.Б.,  ЕГН ********** двамата с  постоянен адрес:*** да заплатят направените по делото съдебни разноски в размер на 60 /шестдесет/ лева или всеки един от тях да заплати по 30.00 /тридесет/ лева,  както и сумата по 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Карнобатския районен съд.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна

сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

 

 

         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1, буква ”а” от НК ОТНЕМА  в полза на Държавата – 1 бр.клещи, обикновени, с оранжеви дръжки.

НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.2, буква ”б” от НК 8 кг. меден проводник-рекордоман с изгорена изолация се отнема в полза на държавата.

 

НАСТОЯЩОТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 71/2011 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 10.20  часа.

 

 

           СЕКРЕТАР:                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

         След като одобри споразумението на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложените на подсъдимите мерки за неотклонение и намира, че същите следва да бъдат отменени, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимите Х.Х.Б., ЕГН ********** и Х.Х.Б., ЕГН ********** мярка за неотклонение “ПОДПИСКА” по ДП № 98/2010г. на РУ „Полиция” гр. Сунгурларе.       

                                              

                                                                                                                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                  СЕКРЕТАР: