РАЗПОРЕЖДАНЕ 84/27.4.2011г.

                                                    Гр.Карнобат

 

Днес, 27.04.2011г, Мариела Иванова, съдия-докладчик по НАХД 136/2011г. по описа на КРС, след като се запознах с жалбата на Р.К.Ж., ЕГН ********** ***13 против НП 2215/13.04.2011 на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура”, намирам, че делото не е подсъдно на Районен съд Карнобат. Това е така, тъй като съгласно чл.59,ал.1 от ЗАНН наказателното постановление и електронният фиш подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина - пред Софийския районен съд.  Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление нарушението, за което е санкциониран жалбоподателят, е извършено на път 6008, посока гр.Камено-гр.Бургас, пред КПП-1-Лукойл. Следователно предвид мястото място на извършване на нарушението компетентен да се произнесе по жалбата се явява Бургаски районен съд.

Мотивиран от горното

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М :

 

Прекратява производство по НАХД 136/2011г. по описа на Районен съд Карнобат

ИЗПРАЩА по компетентност делото на Районен съд-Бургас.

Разпореждането е окончателно.

                                                          

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: